Generalforsamling / Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Her er indkaldelsen til årets generalforsamling, den er udsendt på mail til alle medlemmer senest 8. maj 2023, eller afleveret i postkassen der hvor vi ikke har mailadressen. Er du i tvivl om vi har den rette mailadresse, så send os gerne en mail via kontaktformularen eller på Klokkekilden@yahoo.dk
 
Indkaldelsen kan ses - HER
 
Referat - HER
 
 Bestyrelsens Beretning - HER
 
Indkomne forslag kan ses - HER
 
Revideret regnskab for Klokkekilden 2022 - HER
 
Revideret regnskab for Skovringen 2022 - HER
 
Bestyrelsens forslag til budget 2024 - HER
 
 
 
 
Generalforsamling onsdag 24. maj 2023 kl. 19.00 i Klokkekilden Referat
 
Til stede: 32 stemmeberettigede matrikler.
Fra Buresø Grundejerforening: Torben Lippert
I alt fremmødte: 40 Dagsorden
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning vil efter generalforsamlingen ligge på foreningens hjemmeside.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. GF Klokkekildens og Skovringsfondens reviderede regnskaber for 2022 kan ses på www.klokkekilden.dk. i menuen Generalforsamling, punktet Regnskab og Budget.
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent. Fremlæggelse af budget for 2024 for GF Klokkekilden. Bestyrelsen foreslår kr. 200,- i kontingent i 2024 for Klokkekilden.
5. Forslag til dagsorden. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest onsdag d. 17. maj 2023 sendes til foreningens e-mail klokkekilden@yahoo.dk eller afleveres på adressen Skellet 5 Buresø i postkassen.
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes §4.
På valg er: Kasserer Mette Asmild, (ønsker ikke genvalg).
Mette Brandt (ønsker ikke genvalg)
Karina (ønsker genvalg) (indtrådte som suppleant 2022, men overtog kort efter GF Marks plads i bestyrelsen for 1 år).
Cathrine (ønsker ikke genvalg).
Valg af en suppleant til bestyrelsen for 2 år.
Valg af en suppleant til bestyrelsen for 1 år.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt. Punktet, hvor der kan tales om alt, men ikke besluttes noget
 
Formand Hanna Rosenqvist bød velkommen.
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bestyrelsen foreslog som dirigent Charlotte Ryø, som blev valgt.
Dirigenten takkede for valget. Herefter blev Cathrine Arendahl valgt som referent og Johnna, Mette og Maria som stemmetællere.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivende stemmer. Der er ingen forslag til ændringer af dagsordenen.

Dirigenten henstillede til bestyrelsen om fremadrettet at tydeliggøre i indkaldelsen, hvis der er forslag til vedtægtsændringer. Og fx tydeliggøre i indkaldelsen, at ændringerne kan ses på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet indkaldelsen blev udsendt til medlemmerne den 10. maj.
Dirigenten bad om medlemmernes tilkendegivelse af, om de kommende vedtægtsændringer skulle træde i kraft med det samme eller i 2024. Der var enighed om, at de nye vedtægter skal gælde umiddelbart efter denne generalforsamling.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden (Hanna Rosenqvist) fremlagde bestyrelsens beretning.

Kommentarer til beretningen:
Fælles facebookside? Bestyrelsen vil tage det op igen.
Problemer med parkering på Skovvej ved søen. Måske en løsning med asfaltering og højere kant. Stykket på hjørnet er faktisk til handicapparkering. Men det skal markeres.
Opslagstavlerne i området er ikke opdateret fx. med, hvor hjertestarterne er. Opfordring til at få dem opdateret. Bestyrelsen vil se på det.

Herefter blev beretningen godkendt. 
 
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse

Kasserer Mette Asmild fremlagde regnskaber for Skovringen og Klokkekilden.
Skovringens regnskab blev gennemgået først.
Spørgsmål: Hvorfor er der afsat 3.000 til honorar, men ikke udbetalt noget?
Svar: Det har tidligere været udbetalt, men der er internt aftale om ikke at bruge muligheden.
De 3.333kr (Regnskab/revision) er 1/3 af kassereren for Klokkekildens honorar.

Skovringens regnskab 2022 blev enstemmigt vedtaget.

Klokkekildens regnskab 2022 blev gennemgået med påførte kommentarer.

Klokkekildens regnskab 2022 blev enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent

Klokkekildens budget 2024 blev fremlagt.

Spørgsmål: Forhøjelse af prisen for Economics? Svar: nej

Kommentarer om dræn: Jesper (ansvarlig for dræn i bestyrelsen) har kort over områdets dræn. Han oplyste, at grundejerforeningen har ansvaret for de dræn, der ligger under vejene for hele området under Klokkekilden, men på privat grund har den enkelte grundejer ansvaret.
Et medlem (Helle) bemærkede, at hun er formand for deres vejlaug og er i dialog med en vejingeniør, ang. problemer med vand på vejen, især fra Klokkekildevej, hvor det løber ind på deres vej. Måske en ide at lave nogen dræn i forbindelse med, at asfalteringen alligevel skal skiftes?
Jesper og Helle vil tale sammen.
Helle opfordrer til at overveje, om der kan laves vandafledning i forbindelse med, at der alligevel skal laves gravearbejde i rabatterne. Grundejerforeningen vil ikke umiddelbart stå for det. Et medlem bemærker, at man ikke bare kan lægge dræn ned, da det kræver et stort arbejde at forberede, hvor vandet skal ledes hen, man kan ikke bare føre det videre ind på naboens grund.
 
Klokkekildens Budget 2024 med et kontingent på 200,- blev enstemmigt vedtaget.
 
5. Forslag til dagsorden
 
Der er 8 forslag til vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen.
 
Forslag 1:
 
§ 4 Kontingent
Stk. 2
Kassereren forestår opkrævningen af kontingentet, der forfalder helårligt forud.
 
Ændre til:
 
§ 4 Kontingent
Stk. 2
Kassereren forestår opkrævningen af kontingentet, der forfalder helårligt forud. Betalingen forfalder medio februar.
 
Spørgsmål: Hvorfor ikke fastsætte en bestemt dato? Fordi der ønskes en smule elastik for, hvornår kassereren sender opkrævningen ud.
Spørgsmål: Hvad med dem, der ikke bor her helårligt? Man får opkrævningen på mail.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Forslag 2:
 
§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand, 2 medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant vælges på lige årstal. 2 medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant i ulige årstal. Kasserer og 1 revisor vælges i ulige år.
 
Ændres til:
 
§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af én formand og min. 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand, som vælges særskilt, samt 2 medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant vælges på lige årstal. 3 medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant vælges i ulige år.
 
Kommentarer: Mest normalt i frivillige foreninger, at medlemmerne vælger en bestyrelse, som konstituerer sig selv. Forslag til næste år: Lav vedtægtsændringer, så bestyrelsen konstituerer sig selv inkl. kasserer. Bestyrelsen: Vi har i bestyrelsen diskuteret det, og der er både for og imod, at formanden vælges separat. For en del år siden var der vist ønske fra medlemmerne om, at formanden vælges særskilt. Kommentar: Hvad hvis generalforsamlingen vælger en kasserer, som bestyrelsen ikke kan samarbejde med? Svar: Det må bestyrelsen jo leve med.
Dirigent: Vi stemmer om forslaget, som det foreligger, og så kan bestyrelsen fremadrettet få erfaring med, om denne valgmetode er bedst, og hvis ikke, kan den komme med ændringsforslag.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Forslag 3:
 
 § 5 Bestyrelsen
Stk.5
Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og medlemskartotek.
 
Ændres til:
 
§ 5 Bestyrelsen
Stk. 5
Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol.
 
Medlemskartotek bliver i fremtiden kassererens ansvar.
 
Forslaget vedtages enstemmigt.
 
Forslag 4:
 
§ 6 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 2
Kassereren fører regnskab under bestyrelsens ansvar overfor generalforsamlingen.
 
Ændres til:
 
§ 6 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 2
Kassereren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen i ulige år. Derudover vælges en revisor for to år ad gangen i lige år og en revisorsuppleant for to år ad gangen i ulige år.
 
Stk 3
Kassereren fører regnskab og medlemskartotek under bestyrelsens ansvar over for generalforsamlingen.
 
Dirigenten pointerer, at det er en frivillig bestyrelse, så de to år er en rettesnor for valg, for at der ikke sker udskiftning på én gang i bestyrelsen. Man kan ikke forhindre nogen i at træde ud. Der er forslag om en kasseresuppleant. Bestyrelsen vil foreslå det til næste år.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Forslag 5:
 
§ 7 Generalforsamlingen
Stk. 8
Til ændringer i foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamling.
 
Ændres til:
 
§ 7 Generalforsamlingen
Stk. 8
Til ændringer i foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af fremmødte samt fuldmagter på generalforsamling.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Forslag 6:
 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når 1/3 af medlemmerne ønsker det.
 
Ændres til:
 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt ønsker det.
 
Oplysning: Der er omkring 280 medlemmer i alt.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Forslag 7:
 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2
Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun den udsendte dagsorden behandles. Dagsorden må ikke indeholde punktet ”Eventuelt.” Tegningsretter og hæftelser"
 
ændres til:
 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2
Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun den udsendte dagsorden behandles. Dagsorden må ikke indeholde punktet ”Eventuelt.”Tegningsretter og hæftelser
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Forslag 8:
 
Der tilføjes under
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
 
Stk 3
Afstemning finder sted ved almindelig håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af fremmødte og fuldmagter.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Forslag 9:
 
Der tilføjes under § 8 Ekstraordinær generalforsamling:
 
Stk. 4
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 2 uger. Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til ekstraordinær generalforsamling.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
 
Bestyrelsen oplyser.
 
Jvf. beslutning på generalforsamlingen 2022, er Vejlauget Skovringen etableret som selvstændig forening og skal derfor ikke længere fremgå af Gf Klokkekildens vedtægter.
 
Derfor udgår § 10 og § 11 og erstattes af § 10 med følgende ordlyd:
 
§10 Vedligehold stk. 1 Vedligeholdelse af gangstier og bomme på matr.nr. 12 bs og 11 ax påhviler Klokkekildens Grundejerforening. Påtaleberettiget er Egedal Kommune.
 
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes §4 (5)
 
På valg i år er:
 
Kasserer Mette Asmild (ønsker ikke genvalg).
Mette Brandt (ønsker ikke genvalg)
Karina (ønsker genvalg)
Cathrine (ønsker ikke genvalg).
 
Valg af kasserer: Bestyrelsen foreslår Cathrine (som udtræder af bestyrelsen). Enstemmigt valgt.
 
Valg af to nye medlemmer til bestyrelsen: Maria opstiller og vælges enstemmigt. Mette J. foreslås som bestyrelsesmedlem og modtager opstillingen. Mette J. vælges enstemmigt.
 
Carina genopstiller og fortæller, at det er meget spændende at være en del af bestyrelsen. Carina genvælges uden modkandidater.
 
Valg af suppleanter: Helle vælges for 1 år, enstemmigt valgt. Michael vælges for 2 år, enstemmigt valgt
 
Revisorsuppleant: Julie genopstiller og vælges enstemmigt.
 
7. Eventuelt
 
Helle: Medlem af Danmarks Naturfredningsforening. Mange kender ikke til de fredninger, vi har i kommunen, og vi ønsker derfor at lave noget oplysende arbejde i området. Foreslår en fælles facebookgruppe for de lokale.
Gunna: Vi er en gruppe, der arbejder på nogle foldere mm. omkring området. Vi kan jo arbejde sammen.
Jørgen: Vi har i mange år haft problemer med mobildækningen i området, og jeg har forsøgt, om vi kan gøre noget ved det. Der er ikke rigtig nogen, der vil vedkende sig ansvaret.
Dirigent: Da jeg boede her var der snak om en stor mast i Hundeskoven. Det kunne ikke lade sig gøre pga. fredning. Fiber vil kunne løse problemet, da man kan ringe via wifi.
Jesper: Det kan allerede nu lade sig gøre.
Jørgen: Det virker desværre ikke på indgående beskeder og opkald
Per: Telenor lukkede ned i Slagslunde for 14 dage siden, da de skulle skifte til 5G, og efter der har signalet været helt frygteligt.
Poul: Jeg mødte for nogle år siden nogle ingeniører, der desperat ledte efter et sted at stille en 5G- mast. De kunne ikke få tilladelse til det heroppe.
Dirigent: Vær opmærksom på, at mobilmaster kan skade naturen (træer, flagermus, padder) rundt om masten og går ud over udsigt og huspriser. Skader på naturen: Se træerne på torvet ved Slangerup Brugsen. Sådan ser træer ud, der er ramt af strålesyge.
 
Ikke flere bemærkninger/kommentarer.Mødet blev hævet.
 
Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og for god ro og orden.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk