Generalforsamling / Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig - eller downloade i PDF format  hér


Bestyrelsens beretning finder du - HER

Indkomne forslag - HER 

Referat fra Skoringsudvalget - HER

 


Referat fra GF Klokkekilden generalforsamling d. 10. april 2013.

34 stemme-berettigede fremmødte 

Dagsorden i.h.t. vedtægterne:
1)     Valg af dirigent
2)     Bestyrelsens beretning
3)     Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
        Klokkekildens og Skovringsudvalgets reviderede regnskaber for 2012  
        kan ses på www.klokkekilden.dk
4)     Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
        Klokkekildens og Skovringsudvalgets budgetforslag for 2013 kan ses
        på www.klokkekilden.dk
5)     Indkomne forslag til dagsorden.
        Der var indkommet 8 forslag til generalforsamlingen.
        Den fulde ordlyd af de indsendte forslag kan ses på www.klokkekilden.dk.
6)     Valg i henhold til vedtægternes § 4.
7)     Beskrivelse og vedtagelse af asfaltrenoveringsarbejde i Skovringen
8)     Eventuelt.
       
1)     Valg af dirigent
Karen Jensen blev valgt som dirigent og kunne fortælle, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Der indkom ingen emner til behandling under punktet Eventuelt.

2)     Bestyrelsens beretning
Beretningen for året 2012 var udsendt til alle sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden kommenterede beretningen, og undervejs var der som sædvanlig debat og spørgsmål:

Opdatering af grundejerforeningens vedtægter
I løbet af året skulle bestyrelsen underskrive en formular på tinglysningskontoret. Det kunne ikke lade sig gøre da det ikke fremgår af foreningens vedtægter hvem der tegner foreningen. Vi opdagede også at der i vore vedtægter ikke er nogen begrænsninger for hvad bestyrelsen hæfter for.

På flere punkter er vore vedtægter uklare, og på enkelte punkter ikke relevante. Vi har sidst fået godkendt ændringer i vedtægterne hos kommunen i 2001 (!), så vi er nødt til at gennemgå vedtægterne nøje og så få dem sendt til kommunen. Kommunen har leveret os et udkast til et sæt vedtægter som andre foreninger har anvendt som forlæg. Meningen er at vi fremlægger et udkast på generalforsamlingen hvor indholdet - meningerne - forbliver uændrede, men formulering og opsætning tydeliggøres.

På årets generalforsamling har vi et forslag der tilføjer en paragraf der forklarer hvem der tegner foreningen, og fastslår at der er begrænsninger i bestyrelsens hæftelse. For at undgå forvirring ønsker vi ikke at lave yderligere ændringer i vedtægterne før de nye "klare regler" er på plads.

Omtale af helårsstatus i referat fra GF i 2012:
Steen Kristensen bemærkede at det i referatet fra GF 2012 under punktet Eventuelt er skrevet at "
generalforsamlingen ensstemmigt har vedtaget at vi arbejder for helårsstatus".
Steen Kristensen beder om dokumentation for rigtigheden af dette. Konklusionen er, at det er så mange år siden at grundejerne sidst har taget stilling til dette spørgsmål, at det nok vil være bedst at sætte dette emne på dagsordenen til generalforsamlingen i 2014.

Bekæmpelse af bjørneklo
:
Lene Holmlund orienterede
om Egedal Kommunes indsatsplan mod bjørneklo der fortsætter frem til 2020. Har man bjørneklo på sin grund er det et lovkrav at man skal bekæmpe bjørneklo tre gange i løbet af sommeren. Første gang er inden d. 1. maj.

Bjørneklo er et stort problem for os alle, og hvis en grundejer ikke bekæmper bjørneklo på sin grund er det til stor skade og gene for naboerne. Derfor bliver alle forekomster af bjørneklo straks anmeldt til kommunen.
Du kan anonymt indberette forekomster af bjørneklo på:
http://infokort.egedalkommune.dk/

Der er ingen undskyldning for ikke at bekæmpe bjørneklo. Sidste år købte vi 2 stk. 20 liters rygsprøjter til brug ved bekæmpelse af bjørneklo i området. Du kan låne en rygsprøjte hos Lene Holmlund. Rygsprøjterne leveres med et organisk ukrudtsbekæmpelsesmiddel der hedder VegaNo. VegaNo er primært fremstillet af planteudtræk, og VegaNo indeholder ikke nogen form for kemiske midler. Men det lugter fælt, og vi anbefaler at der anvendes maske under sprøjtning.

Status på helårsstatus for alle grundejere:
Vi har ingen forventninger om at der sker noget på dette område i de kommende år. På et møde med borgmesteren i efteråret 2012 fortalte han at der ikke er den ringeste interesse hos politikerne på Christiansborg når han forsøger at talt med dem om helårsstatus. Vi ved at miljøministeren er klart imod, og på vores hjemmeside kan du læse et par artikler der fortæller at ud over miljøministeren (SF) går Dansk Folkeparti og Venstre heller ikke ind for helårsstatus hos os.
Her er linket til artiklerne: http://klokkekilden.dk/jyllandsposten-artikler-7-april-2013

Vedligeholdelse af Klokkekildevej og Skovvej.
Vejbelægningen på de to veje er meget slidt, og regnvand har skyllet en del af rabatterne væk således at asfalten i kanten af vejen nemt knækker. Det er kommunen der skal vedligeholde vejene, og omkostningerne fordeles iflg. en gammel aftale med 65% til grundejerne, 25% til Egedal Kommune og 10% til Statsskoven.
I grundejerforeningen ønsker vi ikke at lægge ud for de grundejere der ikke er medlemmer af foreningen, og derfor opkræver kommunen pengene hos hver enkelt grundejer.

Kommunen har lovet at arbejdet udføres inden afholdelsen af et planlagt cykelløb d. 12. maj.

Lukning af Klokkekildevej og Skovvej på grund af cykelløb:
Kommunen har i januar udstedt en tilladelse til afholdelse af et cykelløb der skal køres på Klokkekildevej og Skovvej. Vi er først blevet orienterede om dette sidst i marts. Tidligere var det politiet der udstedte tilladelser til afholdelse af cykelløb, og politiet har altid inddraget grundejerne inden man udstedte en tilladelse. Nu er dette arbejde overtaget af kommunen, som har valgt at træffe en afgørelse hen over hovedet på os. Som det fremgår af ovenstående, så er vore veje i en meget dårlig forfatning, og vi mener at det vil være en sikkerhedsrisiko hvis 2.500 cykelryttere i høj fart kører ned i de mange huller der er på vejene.

Vi er i dialog med kommunen omkring dette, men som sagen står nu virker det som om kommunen er fuldstændig ligeglade med vore synspunkter.

Huse med permanent helårsstatus ændrer status til sommerhuse hvis de rives ned:
Niels Barrett orienterede om en nylig opstået problematik. Ejendommen på Skovvej 9 har permanent helårsstatus, og i forbindelse med et salg beder en mulig køber Egedal Kommune om tilladelse til at rive den bestående ejendom ned, og genopføre en ny ejendom på grunden. Kommunen svarer: Hvis et hus der har permanent helårstilladelse og er beliggende i et sommerhusområde rives ned, så skifter huset status og vil fremover have status som et sommerhus.

Dette er en helt ny praksis som påvirker de 56 ejendomme i vores område der har permanent helårsstatus. Bestyrelsen har holdt møde med Egedal Kommune som fastholder denne afgørelse. Kommunen forklarer at hvis et hus rives ned som følge af eks. svampeskader eller at huset er brændt ned, så vil den nye praksis gælde hvis der opføres et andet hus. Bestyrelsen har bedt om sagkyndig assistance til at arbejde videre med denne sag der indeholder jura på et niveau som vi ikke kan klare på egen hånd.

Opsætning af mobilmast:
Reno, Klokkestien 4, spørger om hvor man forestiller sig at en mobilmast skal sættes op.
Formanden forklarer at forskellige placeringer har været foreslået, men at Naturstyrelsen, Egedal Kommune og teleselskaberne er kommet frem til at den eneste mulige placering er på P-pladsen ved Hundeskoven.
Kommunen ønsker en rørmast på 42 meter af samme type som den mast der er opsat ved Rema1000 i Veksø. Af forskellige årsager kan masten tidligst opsættes i 2014. Inden masten kan opsættes skal der forhandles færdigt, og forslaget skal sendes i høring.

Dræn og brønde:
I bestyrelsens beretning er der et afsnit om Egedal Kommunes anbefalinger til fremtidig vedligeholdelse af dræn i Buresø området. Desuden en opfordring til alle grundejere om at anmelde brønde de har på deres grunde til bestyrelsen, så vi kan få registreret de mange ulovligt nedsatte brønde der er i området.
En personsag der vedrører dræn og kort blev bragt op, og henvist til behandling under punktet Eventuelt.

Skovringsudvalgets arbejde:
Charlotte Ryø orienterede om at der i 2012 var problemer med at få entrepenører til at afgive tilbud og udføre det arbejde udvalget ønskede. Derfor har udvalget en stor kassebeholdning, og når det nye Skovringsudvalg mødes vil man tage fat på at indhente tilbud og finde ud af hvilke vejstykker der trænger mest til at blive repareret. Vi plejer at bruge et firma der hedder Munch Asfalt. Det er også Egedal Kommunes leverandør, og vi plejer at få samme priser som kommunen får tilbudt.

Det er vigtigt at alle grundejere i Skovringen vedligeholder deres rabatter. Du skal sørge for at græsset ikke gror ud over asfaltkanten. Hvis der skal skrabes græs af asfalten inden asfaltarbejde kan påbegyndes koster det ekstra, og så går det ud over det antal meter vi kan få asfalteret.

Der var mange kommentarer til den fælles snerydning i Skovringen. Charlotte forklarede at vi kan vælge mellem to kontrakter med de firmaer der tilbyder snerydning. Enten kan man vælge en dyr løsning hvor man betaler et fast beløb for at få ryddet sne i en hel sæsonen. Eller man kan vælge at betale pr. gang der ryddes sne. Det koster ca. 3.000 pr. gang incl. saltning. De seneste år har vi haft en aftale med firmaet STV A/S i Stenløse. Vi kontakter hinanden ved snefald, og vi betaler pr. gang der ryddes sne. Det fungerer godt.
Skovringsudvalget har indkaldt til Store vejdag hvor der skal ryddes rabatter for overhængende grene m.m.

Herefter blev beretningen godkendt uden indsigelser.

3 og 4)     Forelæggelse af de reviderede regnskaber samt budgetter til godkendelse
Lene Holmlund gennemgik GF Klokkekildens regnskab og budget.
Steen Kristensen spurgte til en budgetpost på 10.000 kr. afsat til drænarbejde.
Kassereren forklarede at selv om grundejerforeningen ikke længere har ansvar for eller påtager sig arbejde
med dræn og brønde, har bestyrelsen besluttet foreløbig at afsætte et mindre beløb til evt. akut arbejde.
Beløbet var også afsat i budgettet for 2012, men som det fremgår af regnskabet blev det ikke brugt.
Kontingentet for 2014 blev foreslået til kr. 300 pr. matrikel, hvilket generalforsamlingen vedtog.
Regnskab og budget blev herefter godkendt.

Lene gjorde opmærksom på at generalforsamlingen senere skal stemme om bestyrelsens forslag om ikke at opkræve kontingent for 2013, samt vedtage ændringer i det budget for 2013 der blev vedtaget i 2012.

Lene Holmlund gennemgik Skovringsudvalgets regnskab og budget.
Flere spurgte til den meget store kassebeholdning, og det blev forklaret at stort set hele kontingentet til Skovringsudvalget bliver brugt til asfaltering og vedligeholdelse af vejene. Det er dyrt at transportere store asfaltmaskiner til Buresø, og for at spare transportomkostninger har Skovringsudvalget valgt at spare op i et par år, og så hvert tredie år asfaltere et løngere stykke vej. På den måde får grundejerne mest for pengene.
Kontingentet for 2014 blev foreslået til kr. 800 pr. matrikel, hvilket generalforsamlingen vedtog

Regnskab og budget blev herefter godkendt.

5)     Indkomne forslag til dagsorden.
Forslag 1) Ændring af kontingent til GF Klokkekilden for 2013
På generalforsamlingen i 2012 blev det vedtaget at opkræve kontingent til GF Klokkekilden på kr. 300 pr. matrikel i 2013. Da der er for mange penge i grundejerforeningens kasse foreslår bestyrelsen at vedtagelsen fra 2012 omgøres så der ikke opkræves kontingent for 2013.

Forslaget blev vedtaget. Der opkræves ikke kontingent til GF Klokkekilden i 2013.

Forslag
2) Revideret budget til godkendelse
Det budget som generalforsamlingen 2012 vedtog skal ændres såfremt forslag 1 vedtages. Da generalforsamlingen i 2012 vedtog indkøb af  to hjertestartere skal dette indarbejdes i budget 2013.
Et nyt budgetforslag for 2013 blev udsendt sammen med indkaldelsen, og blev gennemgået af kassereren.

Forslaget blev vedtaget. Det ændrede budget blev godkendt.

Forslag 3) Tilføjelse til og ændring af vedtægterne
GF Klokkekildens vedtægter er særdeles mangelfulde, og opfylder ikke lovens krav til bl.a. tinglysning. Bestyrelsen orienterede om at vedtægterne i det næste par år vil blive tilrettet så de overholder de krav der stilles til en forenings vedtægter. I 2013 er det nødvendigt at tilføje en ny paragraf, der beskriver hvem der kan tegne bestyrelsen, samt hvilken hæftelse bestyrelsens medlemmer har.

Forslaget blev vedtaget. Tilføjelsen til vedtægterne er indskrevet i grundejerforeningens vedtægter, som efterfølgende sendes til registrering hos kommunen.

Forslag
4) Støtte og tilskud til foreningen SSSB
Christian Hoffmann forklarede at en initiativgruppe har stiftet foreningen SSSB - Skole og Samfund Slagslunde-Buresø - som kæmper for at bevare Slagslunde Skole. Foreningen har brug for økonomisk støtte.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at støtte SSSB med et beløb på op til 20.000 under forudsætning af at SSSB fremsender en ansøgning til bestyrelsen med oplysning om hvad beløbet skal bruges til, og at det overordnede formål er at bevare en skole i vort lokalområde.

Forslaget blev vedtaget. 1 grundejer stemte imod, resten stemte for.


Forslag 5) Samarbejde med Naturstyrelsen vedr. oversvømmet skovsti
Et område mellem Hundeskoven og Fægyden er permanent oversvømmet, og problemet kan kun løses ved en bekostelig indsats.
Naturstyrelsen opfordrer os til at indgå i et samarbejde med dem og Egedal Kommune, og søge midler fra en pulje der hedder "Grønne Partnerskaber".

Der var en længere forklaring til dette forslag, og efterfølgende en længere debat, men generalforsamlingens
opfattelse var, at da problemet ikke er på vores jord er det ikke os der skal udføre dette arbejde.

Forslaget blev forkastet. 4 stemte for, 30 imod.

 

Forslag 6) Forslag til ændring af vedtægternes § 8
Forslaget omhandlede ændringer i ordlyden i de paragraffer der omhandler Skovringsudvalget.
Som det fremgår af bestyrelsens indledende kommentarer samt forslag 3 er der behov for at revidere grundejerforeningens vedtægter. Efter en længere drøftelse var der enighed om at det var bedre at bestyrelsen udarbejdede et samlet udkast til hvordan de nuværende mangelfulde vedtægter kan opdateres.
Alle ændringer skal efterfølgende vedtages af kommende generalforsamlinger.

Forslag 6 blev trukket.

Forslag 7) Forslag til ændring af budgettet for Skovringen: 
Forslaget indeholdt tre afstemningstemaer:
A) Kassebeholdningen på kr. 102.329 samt årets forventede resultat på kr. 35.750 anvendes til asfaltering, med en øvre beløbsgrænse på max. kr. 150.000

Forslaget blev vedtaget.

B) Ændring af posten snerydning i budgettet fra kr. 20.000 til kr. 30.000

Forslaget blev forkastet.

C) Stigning i kontingent til Skovringsudvalget fra kr. 800 til kr. 900

Forslaget blev forkastet.

Forslag 8) Forslag vedr. bredbåndsforbindelser i området
Det menes at DONG har nedgravet forsyningsrør i vort område som kan anvendes til fiberkabler. Muligvis er der allerede trukket fiberkabler i rørene. Disse rør er nu solgt til YouSee. Med henblik på at opnå bedre TV og internetdækning pålægges bestyrelsen at undersøge om det er muligt at få YouSee til at etablere et fibernet i området til transport af TV og bredbåndssignaler.

Forslaget blev vedtaget.

6)     Valg i henhold til vedtægternes § 4.
På valg til GF Klokkekildens bestyrelse var:
Hanna Kuby - blev genvalgt til bestyrelsen
Ole Blædel - blev genvalgt til bestyrelsen
Lene Helligkilde - ønskede ikke at genopstille
Christian Hoffmann - blev nyvalgt til bestyrelsen
Steen Kristensen - blev genvalgt som suppleant

På valg som revisor var:
Henrik Poulsen - genopstillede ikke
Karen Jensen - blev nyvalgt som revisor

Hanna Kuby - blev nyvalgt som revisor suppleant

På valg til Skovringsudvalget var:
Kenneth Taxfeldt - blev genvalgt til Skovringsudvalget
Torben S. Mortensen - genopstillede ikke
Christian Hoffmann - blev nyvalgt til Skovringsudvalget
Charlotte Ryø - blev nyvalgt til Skovringsudvalget

Adresser, e-mails og telefonnumre kan findes på foreningens hjemmeside www.klokkekilden.dk
under menupunktet: Kontakt bestyrelsen.

Tak
Henrik Poulsen og Torben S. Mortensen har de sidste 30-40 år - ingen husker præcist hvor mange - beklædt mange tillidsposter, og I har begge ydet en stor aktiv indsats for vort område. I forbindelse med generalforsamlingen 2013 har I ønsket at takke af. Bestyrelsen vil på alle grundejeres vegne gerne rette en stor tak til jer begge, og ønske jer alt muligt godt fremover. Tak for jeres store indsats:

7)     Eventuelt.
Som nævnt under punktet Bestyrelsens beretning dukkede en personsag op. Selv om den ikke var korrekt anmeldt i henhold til regler og dagsorden
accepterede dirigenten at tage sagen op under dagsordenens punkt Eventuelt, hvor man som bekendt kan tale om alt, men ikke vedtage noget som helst.

En tidligere drænmand mente at have et tilgodehavende på et års honorar som drænmand. Han fiorklarede sin sag, og der var på generalforsamlingen mange opfordringer til at finde en løsning på sagen. Flere af de fremmødte ønskede at lukke sagen ved at give den tidligere drænmand nogen penge.

Under henvisning til grundejerforeningens vedtægter afviste bestyrelsen en sådan løsning.

Der var bestyrelsens opfattelse at man har handlet korrekt i denne sag. Den tidligere drænmand har tidligere fremsat samme krav over for bestyrelsen, som mener at der er fuld dokumentation for at drænmanden ikke har et gyldigt krav. For at få helt klare linier meddelte bestyrelsen at man vil vedlægge en redegørelse for sagen sammen med referatet fra generalforsamlingen.

Blandt de fremmødte var der stemning for en løsning som går ud på, at hvis den tidligere drænmand inden 1. oktober leverer et nøjagtigt og fuldstændigt kort over alle dræn og samtlige brønde der er ulovligt nedsat i vort område, så skal bestyrelsen honorere dette kort med et beløb svarende til et års honorar for en drænmand. Hvis kvaliteten af kortet er god nok vil det forhåbentlig kunne løse en del af de problemer vi har med ulovligt nedsatte brønde. Derfor er bestyrelsen indstillet på dette, og vil stille en GPS til rådighed for arbejdet, som er velegnet til præcis registrering af disse brønde og dræn.


Buresø, d. 1. juni 2013

Som dirigent:Karen Jensen

 
 

Tillæg til referat. Redegørelse for sagen behandlet under punktet Eventuelt:
Sagen er rejst af en tidligere drænmand som mener at have et tilgodehavende svarende til et års honorar til en drænmand. Af referatet fra generalforsamlingen 2011 fremgår at drænmanden efter eget ønske udtrådte af bestyrelsen. I forbindelse med generalforsamlingen 2011 udbetaltes det i budgettet afsatte honorar til drænmanden.

I budgettet for 2012, som blev vedtaget på samme generalforsamling i 2011, er der ikke afsat honorar til en drænmand. I det budget generalforsamlingen 2011 vedtog står der 0 ud for denne post. Budgettet for 2011 blev vedtaget af alle - også den tidligere drænmand - uden indsigelser. Der er derfor ikke tvivl om at grundejerforeningen ikke længere har en drænmand, og derfor var der heller ikke grundlag for at udbetale honorar til en drænmand i august 2012.

I budgettet for 2012 og 2013 er der afsat kr. 10.000 som eks. kan anvendes til rådgivning omkring dræn.
I referatet fra 2011 er den tidligere drænmand er citeret for at sige:
"Arbejdet med kort over området med dræn er i gang. Hver grundejer med dræn får et kort med det dræn de er en del af, samt brønde osv.. Kort færdiggøres senest foråret 2012."
På tidspunktet for generalforsamlingen august 2012 og april 2013 har hverken grundejerne eller bestyrelsen modtaget noget som helst, og derfor har bestyrelsen ikke grundlag for at udbetale et honorar.

Derfor er der problemer med registrering af dræn og brønde i Buresø
I vores drænregulativ fra 1999 står der ordret:
Enhver ændring af dræn, grøfter og rensebrønde skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Som det fremgår af bestyrelsens beretning er der i årenes løb nedsat flere end 70 brønde i området. Ingen af disse brønde er godkendt af eller nedsat med tilladelse fra kommunen. Hvis en brønd ikke er godkendt af kommunen eksisterer den ikke i juridisk forstand, og så kan man ikke pålægge en grundejer at oprense eller vedligeholde sin brønd i tilfælde af oversvømmelser og regnskyl. Vi har haft tilfælde hvor grundejere har afvist at oprense brønde med henvisning til at brønden ikke er godkendt, og at det derfor ikke er deres ansvar. Dette er juridisk korrekt, men et stort problem for de naboer hvis grunde oversvømmes.

Det er i alles interesse at alle brønde i hele vores område er registreret. Tidligere havde drænmanden ansvar for vedligeholdelse af dræn og brønde i området, og så vidt vides er alle brønde nedsat af eller i samarbejde med grundejerforeningens drænmand. I mange år har skiftende bestyrelser ønsket at der skulle laves et kort over placeringen af alle brønde, men det er endnu ikke lykkedes at få lavet et sådant kort.

Bestyrelsen har drøftet sagen med Egedal Kommune som er stærkt kritisk over for de ulovligheder der er forekommet i Buresø gennem de sidste 30-40 år. Hvis vi kan levere levere et kort til kommunen der præcist angiver hvor de mange brønde er placeret, så er kommunen indstillet på at forholde sig positivt til at registrere, og dermed lovliggøre de mange ulovligt nedsatte brønde.

Grundejerforeningen indkøbte for nogen år siden indkøbt en GPS der præcist kan markere de positioner hvor der er nedsat en brønd. Indkøbet skete fordi bestyrelsen ønskede at drænmanden skulle lave et kort som en del af sine arbejdsopgaver.

Det skal for en god ordens skyld slås fast at grundejerforeningen siden generalforsamlingen 2011 ikke længere har en drænmand, men at bestyrelsen fortsat tilbyder rådgivning omkring dræn i samarbejde med Egedal Kommune.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk