Generalforsamling / Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010

Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig - eller downloade referatet i PDF format hér.

Bestyrelsens beretning finder du - HER

Referat fra Skoringsudvalget - HER 
 
 

Referat fra Grundejerforeningen Klokkekilden ordinære generalforsamling

onsdag d. 25. august kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Der var 33 fremmødte stemmeberretigede.

Velkomst ved formanden.
 1.     Valg af dirigent.
 Karen Jensen valgt enstemmigt.
Dirigenten fandt generalforsamlingen lovligt indvarslet.
 
 2.     Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning er udsendt til alle sammen med denne indkaldelse. 
Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
 
En grundejer efterlyser en forklaring på, hvorfor de skal betale en del af en rodskæring, når deres dræn rent faktisk fungerer. Formanden oplyser at drænet ikke fungerer som det skal over hele strækningen, og at det ikke kan gøres anderledes da man er nødt til at starte rodskæringen i den ene ende og slutte i den anden ende. De grundejere der ligger midt på drænet må nødvendigvis også omfattes af rodskæringen.
 
Kort over dræn efterlyses, endvidere diskuteres kortenes beskaffenhed og foreslås lagt ud på hjemmesiden.
Niels Barret oplyser, at de digitale kort, som drænudvalget arbejder med, endnu ikke er tilstrækkelige. Men forslaget er fint, og der vil snarest blive lagt nogen oversigtskort ud på hjemmesiden.
 
En grundejer foreslår at fælde birketræer, som er den største årsag til at der gror rødder ind i drænene.
 
Vand på vejene: Store søer på Hulvejen, Vrangebøgvej, Vendevej.
Iflg. Kjell Stau er der sat brønde ned.
Knud Bille beder om at man giver bestyrelsen besked om evt. problemer rundt omkring i området. Vi kan ikke se på problemerne før vi kender til dem.
 
Arbejdsgruppen om Buresøs udvikling:
Der efterlyses om gruppen stadig består og hvad der sker.
Knud Bille oplyser, at gruppen har en løs arbejdsform, består af frivillige. Der er en erkendelse i gruppen af at først når der skal laves ny lokalplan for vort område om 3-5 år er der en reel mulighed for at komme igennem med en politisk løsning.
 
Henrik Poulsen fremfører at Skovvej har indført ”grøn” hastighedsdæmpende foranstaltninger, idet der ikke klippes hække m.v. På den måde tvinges bilisterne til at sætte farten ned for ikke at få deres sidespejle revet af. Stort bifald. 
 
Der henvises til hjemmesiden angående manglende hækklipning:
Hvis din nabo ikke sørger for at holde vejen og rabatten fri, så ring til Eva Tøgersen på 72 59 73 13, eller send en mail til eva.togersen@egekom.dk.
Hun kører gerne ud og kontrollerer, og udsteder påbud til dovne grundejere. Normalt får man 2 weekender til at sørge for at få udført arbejdet. Er det ikke gjort inden for denne frist får man en weekend mere, og så får kommunen det ellers gjort
for grundejerens regning.
 
Beretningen blev godkendt
 
 3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 Det reviderede regnskab for 2009 kan ses på www.klokkekilden.dk
 Kassereren forklarede at vi har ekstra indtægter pga gebyrer, da vi har indført rykkerprocedure.
Forklarede endvidere, hvorfor et ekstra medlemsmøde koster mindst 6.500 gode danske kroner.
 
Skal vi forsat være medlem i Landsbylauget? Vi betaler det største bidrag af alle medlemmer i Lauget, men får intet ud af medlemsskabet.
Det er der vist ingen der gør.
Vi er nok ikke interesserede i at fortsætte medlemskabet.
 
Referenten oplyser, at hvis man er registreret i RKI, kan man f.eks. ikke skifte forsikringsselskab.
 
Der spørges til, hvorvidt vi kan spare noget på portoen i forbindelse med indkaldelser. Det kan der ikke umiddelbart, da det kræver en vedtægtsændring.
 
Der spørges til, hvem der skal være medlem af Klokkekilden, vi har knapt 300 medlemmer ud af 320 mulige.
Kassereren oplyser, at hver gang et medlem ikke betaler, undersøges det via OIS, hvorvidt der er tinglyst medlemskab på matriklen.
 
Det foreslås, at afholde generalforsamlingen på skolen og spare pengene til leje af forsamlingshuset
 
Forslag omkring besparelse af porto: Der laves en skabelon på hjemmesiden, hvor man kan tilmelde sig elektronisk indkaldelse og få indkaldelse og referat af generalforsamlingen.
 
4.     Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
 
Budgetforslaget for 2011 kan ses på www.klokkekilden.dk
 
Budget og årligt kontingent på kr. 400,- vedtaget.
 
 
5. Indkomne forslag til dagsorden
 
Knud Bille oplyste, at det stillede forslag ikke kunne nedstemmes, idet det er en ændring af vore vedtægter som tilpasser dem til kommunens regler. De nye regler om faste hegn kan ses på hjemmesiden under punktet ”Nyttige informationer”.
 
Forslag om fast hegn ud til vej: Man skal først sætte et levende hegn, som skal gro op i fuld højde (1,80 m).
Herefter kan man sætte hegn bagved.
 
VEDTAGET
 
 
6. Valg i henhold til vedtægternes $4.                           
 
På valg er:
Formand: Knud Bille genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Else Jespersen genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Karen Jensen modtager ikke genvalg.  
I stedet blev Christina Heinesen, Borgerdydsvej 9 valgt
Bestyrelsesmedlem: David Køhnke genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Ole Leander modtager ikke genvalg
I stedet blev Lene Hellighilde, Skovringen 21 valgt
 
Bestyrelsessuppleant: Lotte Radisch modtager ikke genvalg
I stedet blev Karen Jensen valgt.
 
Revisor: Henrik Poulsen genvalgt.
 
VELKOMMEN til de nye bestyrelsesmedlemmer.
 
 
7. Eventuelt
Fægyden, Vendevej og Granplantagen mangler vejskilte. Vi tager fat i kommunen i morgen.
 
Må man asfaltere stikveje? Delte meninger om dette – dette skulle undersøges.
(Svaret er: Ja, det må man godt hvis man kan blive enige om det)
 
Reglerne for fordeling af udgifter ved reparation af fællesveje er: Reglerne i vejloven om brug og nytte gælder. D.v.s. at dem der bruger flest meter af vejen betaler mest.
 
Vandproblemer på Runddyssen: Kunne der forebygges i stedet for lappeløsninger?
Der arbejdes på sagen.
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.
  
 
 
På bestyrelsens vegne

Knud Bille

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk