Generalforsamling / Generalforsamling 2019 / Bestyrelsens beretning 2019

Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Klokkekilden
Bestyrelsens beretning for 2018/2019
Der har igen i år været et begrænset antal henvendelser (ca. 10) fra grundejerne, og de har stort set kunnet løses uden større problemer. Der har i indeværende periode været afholdt et møde med kommunen om badebroen, og der har været afholdt et møde mellem vejudvalgets formand Per Søhoel og formand for teknisk udvalg i Egedal Kommune Bo Vesth.
Foranlediget af en sag om rydning af en grund i Præstelunden, har Hanna talt med Egedal Kommune om, hvordan Grundejerforeningen kan/skal administrere vedtagelsen i lokalplanen om, at løvfældende træer over 10 meter ikke må fældes eller i væsentligt omfang må beskæres, uden grundejerforeningens godkendelse. Konklusionen er, at det er lokalplanen der er gældende, og den skal overholdes, men at grundejerforeningens og kommunens muligheder for sanktioner er begrænsede.
Regnskab og budget
Vi har ikke opkrævet kontingent de seneste tre år, da vi har haft en god likviditet.
Som det fremgår af regnskabet, har vi stadig omkring (117.031) i kassen mod (163.064) forrige år.
Vi har opstillet et budget på 66.600 for 2020, mod 79.600 i 2019. Vi er stadig velkonsoliderede, men bestyrelsen anbefaler alligevel, at der betales kontingent i 2020. (Da vi ellers kommer ned på kr. 50.000 og det er for lidt.)
Bestyrelsen beder derfor generalforsamlingen om at godkende dette, når vi når dertil.
Regnskab og budget kan man se og downloade fra vores hjemmeside.

Asfaltering og vedligeholdelse af Klokkekildevej, Skovvej.
Siden 2014 har vi været i dialog med Egedal Kommune om renovering og vedligeholdelse af vore vigtigste veje Klokkekildevej og Skovvej.

Der er ikke blevet asfalteret på de to veje siden 1999, og der var lagt op til, at det skulle blive en del af kommunens 2017-budget.
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte et vejudvalg, der skal rette henvendelse til Kommune i relation til Klokkekildevej og Skovvejs vedligeholdelse, renovering, betaling og trafiksikkerhed.
Vejudvalget har udarbejdet 3 forskellige rapporter omhandlende ovennævnte forhold. Disse rapporter er afleveret til Bo Vest i januar måned.
Vi har rykket kommunen for svar, men har ikke modtaget svar endnu.
De ene rapport omhandler det trafiksikkerhedsmæssige, og fremkommer med anbefalinger til hastighedsreguleringer på de to veje.
Den anden rapport er et oplæg til, hvordan reparation og vedligeholdelse efter grundejerforeningerne opfattelse skal foregå.
Den tredje rapport er en præcisering af de økonomiske forhold, der er gældende i relation til en total renovering af hele vejstrækningen. Ca. 4,6 km.
Alle tre rapporter, der er meget detaljerede, kan læses på foreningens hjemmeside.
Badebro: Kommunen har indgået en etårig aftale med ejeren af Buresø. Badebroen vil blive opsat snarest muligt.
Bekæmpelse af bjørneklo:
Fortsætter i år og i de kommende år. Har du bjørneklo på din grund, kan du gå ind på Egedal Kommunes hjemmeside og læse om bekæmpelse af dette uvæsen. Grundejerforeningen stiller sprøjte og sprøjtemiddel gratis til rådighed for medlemmerne.

Du kan kontakte grundejerforeningen på tlf. 40581774.

Hjertestartere:
GF Klokkekilden har to hjertestartere. En på Bakkedraget 1 (i carporten med indgang fra Vendevej) og en ved vandværket Klokkekildevej 59A.
Sidstnævnte er en ny placering.
Du får forhåbentlig aldrig brug for dem, men næste gang du er ude at gå en tur, er det måske en god idé at gå forbi og se, hvor de er sat op.

Har vi din e-mail adresse?
Vi er oppe på at over 2/3 af indkaldelserne til generalforsamlingen sendes på mail. Vi vil gerne have alle med. De fleste har e-mail, og det er spild af penge at bruge hudredvis af kroner på porto, tryk og pakning af en brevudsendelse. Sørg for at vi har din e-mail adresse. Du kan sende den til os ved at gå ind på vores hjemmeside www.klokkekilden.dk og sende din e-mail adresse til os. Linket er: http://klokkekilden.dk/modtag-e-mail-info.
Dræn:
Takket være en fantastisk sommer, har der ikke været problemer med drænene.
Opstår der problemer, kan råd og vejledning indhentes hos Allan Kreutzberg, Engkæret 7, Buresø.
Det er vigtigt påpege, at grundejerforeningen intet ansvar har for dræn. Det er den enkelte grundejer, der ifølge Vandløbsloven alene har ansvaret for de dræn, der ligger på grundejerens grund.
Har I kendskab til, hvor der er placeret en drænbrød på jeres grund, så giv venligst Allan besked, så vi kan få den ført ind på vores drænkort. Kendskab til placeringen af drænbrønde, er forudsætningen for at vi kan hjælpe når det brænder på.
Venlig hilsen
Grundejerforeningen Klokkekilden
Bestyrelsen
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk