Generalforsamling / Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009

Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig

Bestyrelsens beretning finder du - HER

Referat fra Skoringsudvalget - HER
 
 
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden d. 12. august 2009

Der var mødt 48 grundejere frem og derudover var der afleveret 2 stemmer/fuldmagter pr. e-mail.
Ole Leander (OL) blev valgt til ordstyrer

Formandens beretning
Beretningen for det foregående år er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Derudover var der følgende kommentarer:
Formanden (KB) kommenterer det generationsskifte der foregår i området. Der er kommet mange nye og unge grundejere til Buresø. Bestyrelsen bliver jævnligt bedt om at tage del i konflikter som skyldes at nogen har et ønske om at bevare tingene som de er, mens andre mener at det er tid til at ændre på tingene. Hele bestyrelsen appellerer til at vi viser hinanden gensidig respekt og prøver at finde løsninger som alle kan leve med – uanset hvor kort eller længe de har boet her.
Bestyrelsen har haft en række udfordringer i løbet af året som primært kan henføres til at der har manglet dokumentation, bl.a. for meget af det drænarbejde der er udført tidligere.
Der er meget som skal laves i området, og det kommer til at koste nogen penge. Tidligere har folk gerne villet arbejde gratis, men det får man ikke længere nogen til at gøre. Derfor må grundejerne være klar over at  når der skal laves et stykke arbejde, så kræver det at der er penge til at betale for arbejdet.

Der vil i samarbejde med vores nabogrundejerforening Buresø blive nedsat et udvalg der i det kommende års tid skal arbejde med vore egne tanker og ideer om hvordan den fremtidige udvikling i Buresø området skal være. Skal en ny lokalplan udmønte sig i at Buresø skifter status fra landzone til byzone. Hvad ønsker vi selv. Udvalgsarbejdet er ikke forbeholdt bestyrelsen. Er du interesseret er du velkommen til at kontakte bestyrelsen for nærmere oplysninger.
Kommentarer:
Steen Christensen, Vrangebøgvej: Mange af de arbejder der er udført og som er nævnt i beretningen er opgaver som ikke vedrører grundejerforeningen. Steen opfordrer grundejerne til selv at gøre noget og mener ikke at grundejerforeningen skal beskæftige sig med disse opgaver.
Henrik Poulsen, Borgerdydsvej samt endnu en grundejer: Hvis grundejerne mener at det er relevante opgaver, så skal bestyrelsen beskæftige sig med.
Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen

Punkt 3 - Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet gennemgås af kasserer Lene Holmlund (LH).
Regnskabet er overskredet med 50.000 i forhold til budgettet. Det skyldes at der i efteråret 2008 dukkede nogen absolut uventede og ukendte regninger op, som vedrørte drænarbejder i 2007. De er nu betalt og er medtaget i regnskabet for 2008.
 
Den udgift der hedder Tinglyste byrder indeholder de udgifter vi har til at finde ud af hvem der har tinglyste byrder, d.v.s. vi betaler for oplysninger når vi skal finde dokumentation for hvem der har pligt til at være medlem af Klokkekilden.
Kontorartikler – vi har indkøbt en printer, da vi ikke længere kan kopiere gratis på LHs arbejde.

PBS har været dyr i år, da vi har konverteret til en ny løsning som kan tale sammen med vores bogførings- systemer. På sigt bliver det billigere.

Steen Christensen: Hvordan kan man have så gamle og ukendt regninger. LH forklarer, at regningerne oprindelig er sendt til den tidligere drænansvarlige, men desværre ikke er kommet videre derfra.  
Da LH overtog rollen som kasserer sidste år var der 89 der ikke havde betalt kontingent. Inden årets udgang var der kun 4. På nuværende tidspunkt er der 5 som ikke har betalt. De som ikke betaler ryger til RKI.

Saldoen i Klokkekilden er 147.000. Heraf udgør 46.000 kontingentindbetalinger til Skovringen der overføres sidst på året.

Skovringens regnskab blev gennemgået. Kontingent er steget og derfor er der større indtægter. Skovringens saldo er 108.000 hvortil kommer de 46.000 der overføres fra Klokkekilden.
Honorar til regnskabsrevisionen er dobbelt så stort som budgetteret, det skyldes at der ikke blev udbetalt honorar i 2007.

Torben Mortensen, Skovringen, roser arbejdet i relation til regnskabet.

Generalforsamlingen beslutter at udsætte punkt 4 til efter vi har foretaget valg.

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2009
Der er i alt 50 stemmeberettigede.
Forslag 1 er en ændring af vedtægterne således at generalforsamlingen fremover kan afholdes inden for perioden 1. juli til 1. september. Alle stemte for.
Karin Lind, Engkæret vil gerne have en forklaring på hvordan afstemninger foregår, og OL forklarer.
Forslag 2 vedrører en midlertidig kontingentforhøjelse i 2 år.

Allan Kreutzberg, Engkæret kommenterer at der i forslaget der står i indkaldelsen ikke står noget om at det er begrænset til 2 år. KB forklarer at de forslag der er til afstemning har ligget på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen afholdes, som reglerne foreskriver. Det er disse forslag der er til afstemning, og som er trykt og udleveret ved indgangen.
Da forslag 2 først kan besluttes efter at de øvrige forslag er besluttet, vedtager generalforsamlingen at ændre på rækkefølgen så der stemmes til sidst om forslag 2.
Derefter gav OL alle 10 minutter til at læse forslagene igennem.
Herefter redegjorde OL for sine 3 forslag og efterfølgende gennemgik Niels Barrett (NB) sit forslag. NBs forslag er fremlagt som forslag 6- 10, men skal forstås som et samlet forslag.

Det kan være svært at overskue de mange forslag men overordnet handler forslagene 2-10 om, at d
rænene fortsat skaber problemer i vort område. De regler vi p.t. har vedtaget er, at den enkelte grundejer er ansvarlig for alt hvad der foregår på hans egen grund, og at grundejerforeningen sørger for de fælles arealer og veje.

Forslag 2 lægger op til at de nuværende regler bevares, og at alle i fællesskab skal betale en hel del mere for at løse problemerne på fællesveje og fælles arealer.

Forslag 3-5 og 6-10 lægger på hver deres måde op til at det er den enkelte grundejer og den enkelte vej der skal være ansvarlige for at løse problemerne på den enkelte vej, og derfor også skal betale det det koster at løse de lokale problemer.

Alle forslag er enige om, at det altid er Vandløbsloven der overordnet gælder. Der er ingen der vil ændre på at den enkelte grundejer er ansvarlig for alt hvad der foregår på hans egen grund. De ændringer der diskuteres vedrører drænene under fælles arealer og veje.

Jørgen Brandt, Vrangebøgvej, pointerer at vandløbsloven siger at vandet skal løbe uhindret – og ikke blot løbe. Lige meget hvem der skal betale, så skal problemerne løses hurtigt så vandet ikke laver skader på andre grunde og værdier.
 
Omkring forslag 6-10 forklarer NB at de burde have været fremlagt som et samlet forslag.
NB forklarer at hans forslag går ud på at man opretter en række mindre drænlaug, således at hvert vandløb i området har sig eget lille drænlaug. De som er påvirkede af et vandløb skal være med i drænlauget. På den måde vil de som bliver påvirket af det også føle at de er en del af det. NB forklarer at man har vedligeholdt drænene i Grundejerforeningen Buresø på denne måde i mange år.

David K, Klokkekildevej mener at dette forslag er urealistisk. Der mangler styring, og hvem skal vurdere hvad der skal laves og hvem der har ansvaret for at det bliver gjort.

Annette Nielson, Runddyssen: Vi kan vel alle få problemer, så hvorfor kan vi ikke stå sammen og hjælpe hinanden.

LH spørger om det ikke minder om forslag 3 femsat af OL. NB forklarer at det gør det, men at hans forslag handler om at oprette flere små drænlaug.

KB forklarer at grundejerforeningen i dag har ansvaret for dræn under veje og fælles arealer. NBs forslag går ud på at uddelegere dette ansvar til små lokale drænlaug som skal sørge for vedligeholdelsen.

Henrik Poulsen (HP) mener at vi vil rende ind i problemer hvis vi laver mange små drænlaug. Anbefaler at vi  vedtager en solidarisk løsning.
David K kommenterer at vi alle har forskellige holdninger til hvorfor et dræn virker og hvordan det skal virke.
NB svarer på HPs indlæg, og synes ikke at dræn er et område hvor vi skal være solidariske, da han ikke mener at grundejere som ikke har problemer skal pålægges en udgift som reelt er dem uvedkommende. Peger på at Vandløbsloven ikke lægger op til solidaritet på dette område.
Else Jespersen påtaler at hun ikke mener at det er rimeligt at folk som ikke er medlem af grundejerforeningen nyder godt af at grundejerforeningens arbejde.
Steen, Vrangebøgvej har stadig et problem med at grundejerforeningen blander sig i forhold omkring drænene. Mener ikke at bestyrelsen har kompetence til at tage beslutning om dette, da det ikke vedrører alle grundejere.

Annette Nielson spørger om alle forslag er lovlige, og OL svarer at det er de.

Kjell Stau (KS) har tidligere haft ansvar for at vedligeholde drænene i grundejerforeningen. Bemærker at drænene altid har været vedligeholdt efter reglerne i vandløbsloven, og at der bl.a. er blevet etableret 31 brønde i de seneste år. Han kan ikke forstå hvorfor alle pludselig skal hæfte solidarisk, da nogle jo allerede har haft store udgifter ved at vedligeholde deres egne grunde, og nu også skal til at betale for de der ikke har gjort noget.

NB påtaler at han måske heller ikke mener at alle forslag er helt juridisk holdbare.

Susie Dybing, Skovringen, siger at mange grundejere gennem årene har udført et stort ulønnet og frivilligt arbejde i grundejerforeningen, men at det nu er nærmest umuligt at få nogen til at udføre frivilligt arbejde. Derfor mener hun ikke at det er realistisk at gennemføre forslag 6-10. Forslagene kræver at alt for mange grundejere skal involvere sig, og det vil de ikke.
HP bemærker at grundejerne igennem mange år været meget solidariske.
Karin, Engkæret 2 ønsker en uddybning af hvad det er vi skal være solidariske om.
OL forklarer partsfordelingen som er nævnt i forslag 5. Kort fortalt handler det om at regnen falder på alle grunde, og at vandet fra højereliggende grunde løber bort gennem lavere liggende grunde. Til sidst løber vandet ud af området gennem nogen store afløb. Den grundejer der har et stort afløb på sin grund kan ved hjælp af en partsfordeling få tilskud til at vedligeholde afløbet fra de grundejere hvis grunde ligger højere oppe. Vandet fra deres grunde løber jo ud gennem hans afløb, og de må så være med til at betale for vedsligeholdelsen af det store afløb. Man kan mod betaling få lavet en fordelingsnøgle der er juridisk holdbar, og som fastslår hvem der skal betale for vedligeholdelsen.
Steen, Vrangebøgvej nævner problematikken om at en del moser indenfor de sidste 5-10 år er blevet fyldt op. Det medfører at der opstår problemer andre steder, da vandet ikke længere samler sig i mosen.
Debatten viste at der var en række uklare punkter som det vil være fornuftigt at få styr på inden der bliver truffet en endelig afgørelse om hvordan vi skal arbejde med drænene fremover. Det blev foreslået at alle forslagsstillere skulle trække deres forslag, og at bestyrelsen i stedet skulle nedsætte et udvalg der i tiden frem til næste generalforsamling skulle afklare hvordan vi kan få afklaret disse problemer.

Alle forslagsstillere erklærede sig indforståede med dette, og vil hjælpe med til at vi får det bedst mulige forslag bragt til afstemning næste år.

Formanden ødelagde den gode stemning ved at gøre opmærksom på at vi indtil de nye regler kan vedtages har nogen rimeligt akutte problemer der skal løses i henhold til de gældende regler. Det kræver nogen penge.
Med 42 stemmer for, 3 stemmer imod og 5 der undlod at stemme vedtog generalforsamlingen en kontingentforhøjelse for 2010 til kr. 600.

Valg til bestyrelsen
Ole L modtager genvalg – og fortsætter
Ole Blædel modtager genvalg
Lene H modtager genvalg som kasserer
Steen Christensen fortsætter som suppleant
Jan Lassens er på valg men ønsker ikke genvalg
Keld Stau opstiller til bestyrelsen og bliver indvalgt
Mette Malik ønsker at udtræde af bestyrelsen
David Køhnke opstiller til bestyrelsen og bliver indvalgt
Lizzie Rudolph er fraflyttet Buresø, og kan derfor ikke genvælges.
Som ny revisor vælges Anne Bridt, Mosesvinget 2.
Ordstyreren takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk