Generalforsamling / Generalforsamling 2017

GF Klokkekilden Referat 2017

Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig -  HER 
 
Bestyrelsens beretning finder du - HER
 
 
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden
Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 18.30 i Slagslunde Forsamlingshus.

Ud over bestyrelsen var der mødt 51 deltagere op repræsenterende 46 matrikler.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag til afstemning
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne §4
7. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Formanden Poul Kyed bød velkommen til generalforsamlingen og velkommen til formanden for GF Buresø, Jørgen Steen Andersen der var inviteret med som gæst.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Karen Jensen som dirigent. Karen Jensen blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Karen Jensen gjorde opmærksom på, at punkter under Eventuelt kan drøftes, men der kan ikke vedtages noget. Karen Jensen gennemgik regler og procedurer for generalforsamlingens afholdelse og understregede, at der kun kan stemmes om forslag, der er indsendt rettidigt.

Karen Jensen orienterede om, at Skovringsudvalgets beretning fremlægges og drøftes efter den ordinære generalforsamling.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning 2016
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen. Den kan læses her: http://klokkekilden.dk/bestyrelsens-beretning-2017

Bestyrelsen anbefaler, at også 2018 bliver kontingentfrit år.

Spørgsmål til beretningen:
Jørgen Steen Andersen: Hvordan klarer I det med hegn ud til vej?

Knud Bille: Her følger vi kommunens regler. I Praksis kontakter vi grundejeren skriftligt og giver ham 30 dage til at få bragt forholdene i orden. Sker det ikke, sender vi sagen videre til kommunen.

Fra salen blev der spurgt ind til hegnet omkring Fægyden 11.

Knud Bille svarede, at her viste det sig, at hegnet var placeret 2 meter inde på grunden. Og det er lovligt, såfremt der inden hegnet opsættes er etableret beplantning, der skjuler hegnet.

Spørgsmål fra salen: Hvem ejer det åbne stykke af Klokkekildevej, fra Slagslunde til byskiltet Buresø.

Svar: Det gør den hvide gård på højre hånd, når man kører ud af Slagslunde.

Anders Koch: Vedr. Naturparken. Med 70 – 80 lodsejere samlet, er det muligt at få en rådsmand i Naturparkrådet.

Hvad gør man, hvis man har en nabo der bruger sin grund som losseplads? Hvis der aldrig bliver ryddet op?

Svar: Det er der desværre ikke noget at gøre ved. Der er desværre nogle i området, som ikke tager hensyn til deres naboer og de øvrige beboere, og måden området generelt fremtræder på.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Efter bestyrelsens beretning kom Knud Bille med en status på helårsbeboelse:

Knud Bille fortalte, at GF Klokkekilden og GF Buresø er enige om at være uenige i dette spørgsmål.

I grundejerforeningen har man gennem længere tid tænkt, at alle gerne ville have, at området blev helårsbeboelse. Men lige nu er spørgsmålet uafklaret, og vi ved ikke, om der er fortsat interesse for helårsbeboelse.

I kommuneplanen der rækker frem til 2025, indgår ingen planer om at gøre Buresø til helårsområde.

I april 2016 fik alle kommuner mulighed for at søge dispensation til at gøre eksisterende sommerhusområder til helårsområder. Egedal Kommune søgte ikke om dispensation for Buresø, hvilket er beklageligt, da en række andre kommuner nu har fået dispensation.

Alle tilgængelige informationer om helårsbeboelse i Buresø er lagt ind på foreningens hjemmeside.

I maj 2016 bliver grundejerforeningen, gennem en beboer, gjort opmærksom på projekt Naturpark Mølleå. På grundejerforeningens hjemmeside, er dette projekt udførligt beskrevet.

Plambeck fortæller, at nedrives et gammel hus med helårsstatus, bortfalder helårsstatus og det ny opførte hus får sommerhusstatus.

Ad. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse:
Regnskaber og budgetter kan ses på foreningens hjemmeside.

Der er pt. 283 betalende medlemmer, ud af 319 mulige.

Kasserer Hanna Rosenqvist gennemgik først regnskab og budget for Klokkekilden. Både regnskab og budget blev godkendt uden anmærkninger.

Herefter blev regnskabet for Ejerlauget Skovringen gennemgået.

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

Herefter blev forslag til buget for 2018 fremlagt. Det blev besluttet, at budgettet først skulle behandles på Skovringens efterfølgende møde, da budgettet indeholdt forslag om kontingentforhøjelse. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 5: Indkomne forslag til afstemning
Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes punkt 7 som følger:

Nuværende formulering:
Vedtægternes punkt 7: Generalforsamling
Stk. 3 Hver matrikel har en stemme.
Stk. 4 Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt.

Bestyrelsens forslag til ændring:
Vedtægternes punkt 7: Generalforsamling
Stk. 3 Hver matrikel har en stemme.
Stk. 4 Denne kan afgives på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

Formanden begrundede bestyrelsens forslag med erfaringen fra sidste år, hvor der var repræsenteret lige så mange fuldmagter som fremmødte.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er vigtigt, at man er grundigt orienteret om det, der skal stemmes om.

Der var flere fra salen der tilkendegav, at der skulle være mulighed for at stemme via fuldmagt, hvis man var på ferie eller på anden vis var forhindret i at deltage.

Bestyrelsen tog dette til efterretning og trak forslaget tilbage.

Det blev samtidig vedtaget, at bestyrelsen fremover lægger indkomne forslag op på foreningens hjemmeside, når fristen for at indsende forslag udløber, d.v.s. 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Ad. 6 Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes §4.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlem Ole Blædel (genvalg)
Bestyrelsesmedlem Anders Dejgaard (genvalg)
Nyvalg til Grith Hørding, Haraldshave 4

Ny bestyrelsessuppleant blev Tommy Poulsen, Klokkekildevej 74.
Bestyrelsen består herudover af:
Formand Poul Kyed
Kasserer Hanna Rosenqvist
Bestyrelsesmedlem Allan Kreutzberg
Bestyrelsesmedlem David Køhnke

Revisor: Her blev Karen Jensen genvalgt.

Revisorsuppleant: Her blev Lise Enggaard Nielsen, Præstelunden 17, valgt.

Ad. 7: Eventuelt.
En beboer opfordrede til at blænde ned, når man kører i Buresø efter mørkets frembrud.

Spørgsmålet om mobildækning blev rejst igen i år.

Formanden: Problemet er velkendt for de fleste af os. Desværre er det ikke noget, vi som grundejerforening kan gøre noget ved. Det eneste vi kan anbefale, er at klage til udbyderne, igen og igen og igen.

Et medlem klagede over støj fra plæneklippere i week-enden.

Ifølge grundejerforeningens ordensregler må der ikke benyttes plæneklippere, motorsave og andre støjende redskaber efter kl. 12:00 søn- og helligdage, samt efter kl. 20:00 på hverdage. Se grundejerforeningens ordensregler hjemmesiden.

Hundeskoven er for alle, ikke bare hundeejere. Alle skal kunne færdes trygt i Hundeskoven, uden frygt for løse hunde, hvor hundeejerne ikke har styr på deres hunde.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. Og takkede for god ro og orden.

Poul Kyed overrakte en kurv til Knud Bille og takkede på foreningens og bestyrelsens vegne for en stor indsats som formand igennem 8 år og et år som bestyrelsesmedlem.

Og en særlig tak fra mig personligt, for den store hjælp jeg har fået i året der er gået. Jeg er overbevist om, at alle tilstedeværende, også i aften, har erfaret, hvor det er den store viden om GF Klokkekilden ligger. Jeg håber, at vi fortsat må trække på den viden.

Referatet godkendt.

Buresø den

Karen Jensen
dirigent


 
 
Referat af generalforsamling i Skovringsområdet den 17. maj 2017

Året 2016
Det har været en mild vinter, og der har kun været behov for lidt snerydning, og udgiften har holdt sig indenfor budgettet. Vi har været på den sædvanlige årlige vandring, hvor vi snakkede med eller skrevet til de grundejere, hvor beplantningen langs vejene trænger til beskæring. Beplantningen langs vejene ser generelt godt ud. Så alt i alt et stille år i udvalget.

Regnskab
Regnskabet for Skovringsområdet for 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

Budget
Der var fremlagt forslag til asfaltering af den nederste del af Vrangbøgevej og diverse mindre reparationer på Hulvejen, Skovringen og Vrangbøgevej i 2018. Forslaget blev vedtaget.
Der er flere vejstrækninger, der trænger til ny asfalt, og specielt Mosesvinget er rigtig dårlig, men vores opsparing er ikke stor nok til, at vi kan udføre dette arbejde i 2018. Derfor havde udvalget fremlagt et forslag om en forhøjelse af kontingentet på 200 kr., så vi samlet betaler 1.000 kr. om året, så vi kan lave en større opsparing og få udført mere asfaltarbejde af én gang. Det gav anledning til en del snak, hvor alle var enige om, at vores veje er en stor kvalitet for området, og vi skal sikre, at de er i god stand. Alle fremmødte på mødet syntes, at vi skal lave en større opsparing end den udvalget havde foreslået.
Det blev vedtaget, at kontingentet forhøjes fra 800 kr. årligt til 1.200 kr. årligt svarende til 100 kr. om måneden.
Budgettet blev vedtaget med den ændring at kontingentet hæves fra 800 kr. til 1.200 kr. årligt.
Der er i budgettet afsat 5.000 kr. til en vejfest. Der var ingen, der meldte sig til at stå for festen. Har du (evt. sammen med dine naboer) lyst til at arrangere en hyggelig dag, så skriv til os i Skovringsudvalget (mailadresserne står nederst i referatet).

Andet
• Det blev anbefalet at udvalget lavede en registrering af de områder, hvor vi har  problemer med vand på vejene. Det er taget til efterretning.

• På generalforsamlingen for Klokkekilden blev det besluttet, at generalforsamlingen for Skovringsområdet og Klokkekilden fremover skilles ad, så de grundejere, der kun er medlem af Klokkekilden, ikke skal høre om de spørgsmål og problemer, som kun er gældende for Skovringsområdet. Skovringsområdet er en del af Klokkekilden, og diverse forslag skal altså godkendes på generalforsamlingen i Klokkekilden. Derfor foreslår Skovringsudvalget, at vi fremover indkalder til møde i Skovringsområdet en time før generalforsamlingen i Klokkekilden. Så kan grundejerne i Skovringsområdet snakke om regnskab, budget og evt. diverse forslag og efterfølgende vedtage dem på generalforsamlingen, uden yderligere diskussion og inddragelse.

På vegne af Skovringsudvalget takker vi for et godt møde.

Hanna Rosenqvist, hann.a@live.dk
Michael Parbst, michael@bygmaj.dk
Eva Hansen, emh0806@gmail.com
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk