Referat ekstraordinær GF 2022

Referatet kan hentes som pdf hér

Referat

 

Ekstraordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Klokkekilden

Mandag d. 27. juni 2022 kl. 19.00 På Slagslunde Skole, Blomstervej 19, 3660 Slagslunde

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 

2. Endelig vedtagelse af forslag 1 stillet på den ordinære generalforsamling den 18. maj 2022. 

Baggrund

På den ordinære generalforsamling den 18. maj 2022 blev forslag 1 vedtaget med 79 stemmer for, 16 imod og 1 blank stemme. Dirigenten på generalforsamlingen konkluderede, at endelig vedtagelse skal ske med almindelig stemmeflerhed efter § 12, stk. 2 på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget stillet til generalforsamling 18 maj 2022 forefindes nederst i referatet som Bilag A.

Referat

  • Karen Jensen blev valgt til dirigent. 

Det blev konkluderet at den ekstraordinære generalforsamling er retmæssigt indkaldt.

Karin Elisabeth Lind blev valgt som referent.

 

  • Endelig vedtagelse af forslag 1 stillet på den ordinære generalforsamling den 18. maj 2022:

Med udgangspunkt i vedtægterne paragraf 12, stk. 2 og indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling blev det konkluderet af ordstyren, at der ikke kan anvendes fuldmagter, men at alene de fremmødte kan stemme. Der var 35 stemmeberettigede grundejere til stede 

Der blev stillet spørgsmål ved om de grundejere der har givet fuldmagter har troet at der kunne bruges fuldmagter. Da det ikke er tydeligt af vedtægterne, hvordan stemmeproceduren foregår ved §12 spørgsmål, er det ordstyrer der tager beslutningen. 

Det blev præciseret, at stemmes der ja til forslaget, vil der ikke være tale om en opløsning af foreningen, men alene en vedtægtsændring hvor § 10 og $11 udgår. 

 

Der blev stillet spørgsmål til Skovringsudvalgets budget. Dette emne blev lukket efter nogle få indslag da budgettet ikke var et dagsordenpunkt til den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.

 

Afstemningen om forslag 1 foregik ved håndsoprækning:

32 stemte for forslaget

1 stemte imod forslaget

2 undlod at stemme til forslaget

 

Forslaget blev dermed vedtaget.

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet i god ro og orden ca 19:45.

 

Referat godkendt af dirigent Karen Jensen 05.07.2022

 

Bilag A

Forslag 1 til behandling på Grundejerforeningen Klokkekildens ordinære generalforsamling 18.maj 2022. 

Der stilles forslag om, at ”Ejerlavet Skovringen” udskilles fra Grundejerforeningen Klokkekilden, så det fremover vil fungere som et selvstændigt vejlaug, på samme måde som de resterende vejlaug i Grundejerforeningen Klokkekildens område. Grundejerforeningen Klokkekilden spaltes således, at nævnte vejlaug samt delformuen og forpligtelser nævnt i vedtægtens § 10 – ”Ejerlavet Skovringen”, og tilhørende cvr-nummer, herefter vil være et selvstændigt vejlaug. 

Der stilles derfor følgende konkrete forslag: 

Der stilles forslag om, at Grundejerforeningen Klokkekilden spaltes i 2 foreninger således, at det der i vedtægtens § 10 betegnes som ”Ejerlavet Skovringen” udskilles til et selvstændigt vejlaug, tillige med den del af foreningens samlede formue der er bogført særskilt benævnt ”skovringsfonden”, jf. vedtægtens § 10, tilgår den nye forening ”Ejerlauget Skovringen” Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelse til at gennemføre spaltningen. 

Ejerlavet Skovringen” vil herefter være vejlaug for de medlemmer, som naturligt tilhører Skovringsområdets geografiske område, og som er tinglyst til pantstiftende deklaration af 17.03.1964 vedr. matr. nr. 11 b m.fl. Hulvejen, Skovringen, Mosesvinget, Bakkedraget, Vendevej og Vrangebøgvej. 

Samtlige grundejere fortsætter som hidtil som medlemmer af Grundejerforeningen Klokkekilden, på samme vilkår som resterende medlemmer.

 Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk