Generalforsamling / Generalforsamling 2022 / Ordinær generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Herunder er referatet fra den ordinære generalforsamling - kan hentes som PDF - HER
 
Indkaldelsen kan ses - HER
 
Bestyerelsens beretning - HER
 
Indkomne forslag - HER
 
Bestyrelsens indsigelser til referat - HER
 
 
 
Referat af Generalforsamling i GF Klokkekilden,
onsdag den 18/5-2022 kl. 19.00
i Slagslunde forsamlingshus.Der var fremmødt 47 parceller medbringende 49 fuldmagter.

Formanden bød velkommen og foreslog Per Søhoel som dirigent.
Per Søhoel blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen, og dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik bestyrelsens beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.

Regnskaber og budgetter
Kassereren fremlagde regnskaberne for Klokkekilden og for Skovringsfonden for 2021, samt budgettet for 2023 for Klokkekilden.
Budgetter og regnskaber blev godkendt.

Lene Helligkilde fremlagde et revideret budget for Skovringsfonden for 2022. Dette blev vedtaget. Desuden fremlagde hun budgetter for 2023 - 2025, med gradvis øgning af vejbidraget og igangsættelse af større asfalteringsarbejder.

Der blev stillet spørgsmål om, hvor præcist den foreslåede første runde af asfaltering til kr. 525.000 skal være. Det er endnu ikke endeligt fastlagt. Der var ønsker fremme om et mere præcist/konkret forslag, hvor etaperne bliver specificeret. Budgettet blev vedtaget.


Indkomne forslag

Forslag stillet af Cathrine Arendahl.

”Der stilles forslag om, at Grundejerforeningen Klokkekilden spaltes i 2 foreninger således, at det der i vedtægtens § 10 betegnes som ”Ejerlavet Skovringen” udskilles til et selvstændigt vejlaug, tillige med den del af foreningens samlede formue der er bogført særskilt benævnt ”Skovringsfonden”, jf. vedtægtens § 10, tilgår den nye forening ”Ejerlauget Skovringen”.

Det blev bedyret, at der ikke ville være nogen omkostninger i forbindelse med spaltningen.

Dirigenten oplyste, at forslaget ville blive taget til afstemning efter vedtægtens § 12, stk. 1, fordi det var hans vurdering, at der var tale om en ”delvis opløsning”.
Mange i salen var helt uenige. Mange medlemmer tilkendegav, at forslaget skulle behandles som en vedtægtsændring, jf. vedtægtens § 7, stk. 8.
Efter en voldsom diskussion måtte dirigenten sætte forslaget til afstemning. Han fastholdt, at afstemningen skulle foretages efter § 12, stk. 1, idet det var hans opgave og ansvar at anvende og fortolke vedtægterne korrekt.

Forslaget blev vedtaget med 79 stemmer for, 16 stemmer imod og en stemte blank.

Da 79 ja - stemmer ikke udgør ¾ af samtlige medlemmers stemmer er forslaget ikke vedtaget, jf. vedtægtens § 12, stk. 1.

Da der er flertal for forslaget, kan forslaget vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling med almindelig flertal, jf. vedtægtens § 12, stk. 2.
Hanna Rosenqvist og Jesper Egebaks forslag nr. 1 til vedtægtsændringer i vedtægtens § 10 blev alle vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne.
Hanna Rosenqvist og Jesper Egebaks øvrige forslag blev hermed tilbagekaldt.
Dorte og Bent Søllingvraas forslag er tilbagekaldt.
Poul Kyeds forslag blev tilbagekaldt.

Valg til bestyrelsen
Formand: Poul Kyed fratræder efter eget ønske som formand,
Bestyrelsen peger på Mette Asmild som ny formand.
Hanna Rosenqvist meldte sig som kandidat.
Mette Asmild frafalder sit kandidatur (men fortsætter som kasserer).
Allan Kreutzberg er på valg. Allan har haft ansvaret for dræn og vedligeholdelse af hjemmesiden. Allan ønsker ikke at genopstille.
Jesper Egebak blev valgt.
Niels Bartolin modtager ikke genvalg.
Karin E. Lind.(tidligere suppleant) blev valgt.
Ole Blædel ønsker at fratræde.
Cathrine Arendahl blev valgt.
Hans Viktor blev genvalgt som revisor.
Julie Hasselby blev valgt som revisorsuppleant.
2 nye suppleanter til bestyrelsen: Maria Wiinberg (2 år) og Karina Hansen (1 år).

Valg til Skovringsudvalget
Hele udvalget er på valg i år. Valgt blev: Lene Helligkilde (2 år), Cathrine Arendahl (2 år), Martin Kristensen (2 år).
Som suppleant blev valgt Jesper Egebak.

Eventuelt
Kis Mortensen, vil gerne have diskuteret ulovlig parkering og dårlig skiltning.
I forbindelse med asfaltereingen af de store veje har kommunen lovet at reparere og ajourføre trafikskiltene og tage stilling til hastighedsregulerende tiltag.
Den ulovlige parkering giver problemer for bl.a. udrykningskøretøjer.

Lene Helligkilde: Spørgsmål ang. den gældende bebyggelsesprocent på 10. Bestyrelsen har tidligere, på opfordring fra medlemmer, arbejdet på at få den ændret til 15% og været til møde med borgmesteren om dette, men det er blevet afvist af Planafdelingen i Egedal Kommune med henvisning til lokalplanen. Der gives ikke dispensationer på byggeprocenten.

Byggeprocenten kan tidligst ændres med vedtagelsen af en ny lokalplan. Ingen ved, hvornår den kommer.

Bredbåndspuljen. Vi har ikke søgt tidligere, hvor det krævedes, at alle parceller på en vej var enige. Men hvis der er nogen, der vil tage initiativet, så står det dem frit for.

Buresø den 27. maj 2022


Per Søhoel
Dirigent
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk