Generalforsamling / Generalforsamling 2008 / Skovringsudvalget referat 2008

Skovringsudvalget referat 2008

Årets gang i Skovringsudvalget 2008:
Der er lagt ny asfalt på Hulvejen ved udkørslen til Klokkekildevej. Ialt er der brugt 55.338,00 dkr.
Da dette vejstykke befærdes af beboere på Højbovej, vil der blive fremsendt en forholdsmæssig regning til beboerne for deres del af enterprisesummen.

Der vil på GF blive forlagt flg. betalingsforslag:
Procentdelen af områdets veje er ca. 10% - derfor en regning ialt på dkr 5.533,00 - pr. parcel 691,00 dkr.
Det er således at alle skal deltage i betalingen, men iflg. Egedal Kommune er der ikke vedtaget faste regler for afregning. Derfor skal der i år foretages en afstemning om dette.

Det er planen at der skal pålægges ny asfalt på Vendevej.
Yderligere forventet udgifter vil være ny asfalt i krydset hvor der foregår en reparation af dræn/evt. kloak.

Som i de tidligere år er der parceller der ikke vedligeholder deres rabatter med tilstrækkelig græsslåning. Dette er problematisk ved ny asfaltpålægning, da for meget græs i rabatten medfører en ekstraregning fra entreprenøren. Den sidste pålægning i Skovringen medførte en ekstraragning på ca. 10.000 for manglende græsslåning.

Der er i årets løb udleveret breve til grundejerne med pålæg om at slå græs i rabatter, klippe hække og fjerne udhængende grene. Alt sammen ting den enkelte grundejer i henhold til lokalplanen har pligt til at sørge for, men  virkningen er udeblevet. Det kunne være en ide at lade en entreprenør til at slå græs og klippe hæk mod vej. Det vil koste ca. 10.000 pr. år. Nogen vil måske mene at det er en unødvendig udgift, men hvis beboerne ikke vil vedligeholde området selv må de jo betale for at få andre til at gøre det. 

Hermed en opfordring til alle beboere om at deltager i den fælles opgave det er at vedligeholde vort område efter de gældende regler. Det er vigtigt og værdifuldt for at bevare områdets karakter.

I samme forbindelse skal det indskærpes for beboerne i Skovringsområdet, at det ikke er tilladt at parkere, placere  brændestabler m.m i rabatterne. Vedr.parkering blev emnet for ca. 6 år siden bragt til afstemning på generalforsamlingen under emnet "Tilladelese til parkering i rabatterne".

Af de ca. 80 stemmeberettigede stemte 90 procent mod forslaget. Derfor er der ingen parkering i rabatten.

Nyvalg - et af medlemmerne af Skovringsudvalget er fraflyttet i årets løb. Vi opfordrer alle interesserede til at melde sig og tage en tørn i arbejdet for at bevare vort nærområde.

Med venlig hilsen
Skovringsudvalget

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk