Generalforsamling / Generalforsamling 2016 / Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016

                     Indkaldelse til generalforsamling i
                               Grundejerforeningen Klokkekilden
                               Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 18.30
                                  i Slagslunde Forsamlingshus

Inden generalforsamlingen vil der i lighed med sidste år blive serveret et let måltid. Mens du nyder delikatesserne har vi inviteret firmaet Næralarm til at fortælle om, og demonstrere, hvordan man kan etablere et nabobaseret alarmsystem. I løbet af vinteren har vi haft en del indbrud og hærværk i Buresø området. Næralarm har i andre områder medvirket til at nedbringe antallet af indbrud væsentligt.

Måske er det også noget for os. Mød op og hør nærmere, og få svar på dine spørgsmål.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning udsendes til alle grundejere sammen med denne indkaldelse.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
Klokkekildens og Skovringsudvalgets reviderede regnskaber for 2015 kan ses på www.klokkekilden.dk . Menuen Generalforsamling, punktet Regnskab og budget.
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
Klokkekildens og Skovringsudvalgets budgetforslag for 2015 kan ses på www.klokkekilden.dk
5. Indkomne forslag til dagsorden.
Forslag til generalforsamlingen skal senest onsdag d. 12. maj sendes til foreningens e-mail klokkekilden@yahoo.dk eller afleveres på adressen Klokkekildevej 64 eller Skovringen 6.
Det gælder såvel forslag til Klokkekilden som til Skovringsudvalget.
6. Valg i henhold til vedtægternes $4.
På valg er:
Formand: Knud Bille
Bestyrelsesmedlem: David Køhnke
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant:
Revisor: Hanna Rosenqvist
7. Eventuelt
Punktet hvor der kan tales om alt, men ikke besluttes noget.

Bestyrelsens beretning 2015
Der har kun været få henvendelser fra grundejerne i 2015, og de har stort set kunnet løses uden større problemer. En væsentlig del af bestyrelsens arbejde består af henvendelser til og fra kommunen, og i mange spørgsmål er vi afhængige af budgetter og prioriteringer som vi ikke har indflydelse på.
Desværre. Hvis vi havde, så gik det lidt hurtigere.

Vi har en stor kassebeholdning – regnskab og budget
Sidste års generalforsamling vedtog, at der ikke skulle betales kontingent til foreningen i 2016. Som det fremgår af regnskabet har vi stadig omkring 270.000 i kassen. Vi har opstillet et budget på 94.000 for 2017, og knap 100.000 i 2016, så der vil heller ikke være behov for at opkræve kontingent i 2017.

Bestyrelsen fremsætter derfor forslag om, at der ikke skal betales kontingent til GF Klokkekilden i 2017.

Vi beder venligst generalforsamlingen om at acceptere dette. Der er ingen grund til at vi skal have mange penge i foreningens kasse.

Regnskab og budget kan du se og downloade fra vores hjemmeside www.klokkekilden.dk

Mobiltelefoni i Buresø
Modtagelse af mobilsignaler er et kæmpeproblem i området. Vi har tidligere været i tæt dialog med Telia og Telenor om en ny mobilmast, men de har trukket sig. Nu er det TDC der viser interesse for at opsætte en ny mast i vores område. Desværre arbejder de ikke særlig hårdt på sagen, og desuden har kommunen stillet nogen skrappe krav, som de på trods af vore argumenter endnu ikke har villet fravige. Det går langsomt.

Det er til dels vores egen skyld. Der er praktisk taget ingen af os der klager til vores mobilselskab over den dårlige mobildækning. Uden klager er der ikke nogen der er klar over, at der er et stort problem i vores område. Og så sker der ikke noget. Løsningen er altså: Klag, klag, klag…

Som vi har forklaret på vores hjemmeside, har nogen mobilselskaber løsninger der virker. Desværre koster de op til et par tusinde, men for nogen kan det være nødvendigt at acceptere sådan en merudgift.

Asfaltering og vedligeholdelse af Klokkekildevej, Skovvej og Hulvejen
Siden 2014 har vi været i dialog med Egedal Kommune om vedligeholdelse af vore vigtigste veje. I 2015 har vi fået udbedret nogen akutte skader på Klokkekildevej og Skovvej, og det samme har vi sørget for sker i 2016. Vi kan ikke fortsætte med lappeløsninger, og derfor er planen følgende:

Der er ikke blevet asfalteret på Klokkekildevej og Skovvej siden 1999, og der er lagt op til at det bliver en del af kommunens 2017-budget. På vores hjemmeside ligger der en længere forklaring på hvordan man regner ud hvem der betaler for vedligeholdelsen af vore veje. Der er ikke så meget at diskutere, for alt er bestemt ved lov. Kort fortalt, så afholder kommunen et vejsyn hvor Naturstyrelsen, GF Klokkekilden, GF Buresø og et par grundejere med særlige interesser deltager. Her bestemmer man hvem der skal betale hvilke andele. Det bliver med stor sandsynlighed samme partsfordeling som i 1999.

Når dette er afgjort indhenter kommunen et par tilbud, og sætter arbejdet i gang. Kommunen lægger ud for arbejdet, og hver enkelt grundejer bliver opkrævet for sin andel sammen med ejendomsskatten.

Vi regner med at der bliver afholdt vejsyn i maj-juni 2016 både for Klokkekildevej, Skovvej og Hulvejen.
De involverede parter får direkte besked.

Som grundejer skal du påregne at du i anden halvdel af 2017 får en opkrævning fra kommunen på ca. 4-5.000 kr (anslået) for asfalteringen af Klokkekildevej/Skovvej. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om vedligeholdelsen af Hulvejen. Der er store besparelser ved at udføre opgaverne samlet, men det vil blive en stor udgift for grundejerne. Vi snakker med kommunen om de vil hjælpe med en løsning.

Hastighedsbegrænsende foranstaltninger
Kommunen har forståelse for at der er en øget trafik på Klokkekildevej og Skovvej. Der er afholdt møder mellem kommunen og politiet, og det har været bragt op, om vi kunne få omstødt det afslag fra Politimesteren i Frederikssund, som vi fik tilbage i 2010-11. Vi kan se at Nordsjællands Politis flere steder har tilladt opsætning af hastighedsdæmpende foranstaltninger (bump) som ikke er belyst.
Så hvorfor kan vi ikke få lov. Meget underligt, synes vi.

Vi arbejder på sagen, og håber på et resultat i 2016. Får vi en godkendelse til at opsætte hastigheds-begrænsende foranstaltninger, vil vi igen undersøge, hvor der er største behov for at gøre en indsats for at få hastigheden i området bragt ned.

Vand i området
På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at gå i dialog med de grundejere der har dræn på deres grunde, for at få dem til at slutte sig sammen i drænlaug. Det er den måde man arbejder sammen om at vedligeholde dræn overalt i Danmark. Desværre er der ikke interesse for dette i vort område. Der er ingen der har lyst til at bruge tid og penge på dette.

Der er masser af vand i vort område, også på grunde hvor der ikke er dræn. Eksperterne tilskriver det klimaforandringerne i disse år. Flere steder hvor der ikke tidligere har været vand er der nu problemer.

Vi kan udlede fra kommunens kort, at flere grundejere får problemer med vand i løbet af det næste par år.

I bestyrelsen synes vi det er ærgerligt at viljen til at hjælpe hinanden er begrænset. Som altid står vi til rådighed med råd og vejledning, men derudover giver vandløbsloven os ikke mulighed for at være part i den enkelte grundejers problemer.

Beplantning af stien mellem Skovringen og Runddyssen
For nogen år siden blev beplantningen på stien skåret ned/fjernet til stor utilfredshed for især Skovbørnehaven. Kommunen har konstateret at der i 2015 er fjernet beplantning ved hjælp af kemikalier, hvilket ikke er lovligt. Vi planlægger i 2016-17 at genoprette beplantningen, og har afsat et beløb til dette.

Bekæmpelse af bjørneklo
Fortsætter i år og i de kommende år. Kommunen sender hvert år breve til en del grundejere og kræver handling, ellers udfører Egedal Kommune bekæmpelse for grundejers regning.

Udskiftning og placering af skraldespande – vis hensyn
Kommunens udskiftning af skraldecontainere forløb uden de store problemer. De første par uger tog vores renovationsmand en del billeder af containere der var placeret forkert, eller ikke kørt frem til kansten, og derfor ikke blev tømt. Det er et overstået kapitel.

En lille bøn fra dine naboer: Hvis du kører dine skraldecontainere frem til vejkanten for at få dem tømt, vil du så ikke være venlig at køre dem tilbage igen når du kommer hjem. Det er altså ikke særlig nabovenligt
eller grønt miljø venligt at naboerne skal se på et par skraldecontainere, der står i vejkanten hele ugen fordi ejeren ikke har flyttet dem på plads igen. På forhånd tak.

Hjertestartere
GF Klokkekilden har to hjertestartere. En på Bakkedraget 1 (i carporten med indgang fra Vendevej) og en på Klokkekildevej 64 )sidder på gavlen) . Du får forhåbentlig aldrig brug for dem, men næste gang du er ude at gå en tur er det måske en god idé at gå forbi og se hvor de er sat op.

Har vi din e-mail adresse?
Vi er oppe på at 50% af indkaldelserne til generalforsamling sendes på mail. Vi vil gerne endnu højere op. De fleste har e-mail og det er spild af penge at bruge op til 10.000 kr. på porto, tryk og pakning af en brevudsendelse. Sørg for at vi har din e-mail adresse. Du kan sende den til os ved at gå ind på vores hjemmeside www.klokkekilden.dk og sende din e-mail adresse til os. Linket er: http://klokkekilden.dk/modtag-e-mail-info

Vil du være med i bestyrelsen
Vi har det samme problem hvert år. Vi mangler nyt blod i bestyrelsen. Kun ganske få har lyst til at yde en indsats til gavn for vores område. Det er ærgerligt, for det er ganske hyggeligt. I foreningens mere end 50 årige levetid har vi efterhånden fået klaret alle større problemer, så der er både tid og penge til at arbejde med positive udfordringer.

I en grundejerforening er det altid generalforsamlingen der bestemmer. I bestyrelsen er du med til at stille forslag som generalforsamlingen så diskuterer og vedtager. Du er med til at stille forslag som er til gavn for dine naboer og nærområdet. Det giver en stor tilfredsstillelse at gøre noget for sit lokalområde. Du lærer nogen rare mennesker at kende, du er med i nærdemokratiet - og du får oven i købet et honorar for det.

Vi har i flere omgange talt med vores nabogrundejerforening GF Buresø om at lægge de to foreninger sammen. Det er svært at skaffe medlemmer til to bestyrelser, og alle er enige om, at der ikke er behov for mere end en grundejerforening i vores område. Der er nogen praktiske problemer, der skal tænkes igennem, men egentlige uoverensstemmelser mellem de to foreninger er der ikke. Vi taler sammen, men vi har ikke travlt.


Venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Klokkekilden

-----

Skovringsudvalgets beretning 2015

Dagsorden
• Vedtagelse af budget for 2017
• Valg til Skovringsudvalget
• Evt

Som noget nyt forsøgte vi i efteråret at få fejet vores veje i håb om, at få noget af det græs væk som er groet ud over vejkanten. Det fungerede ikke helt som ønsket.

Vi tog lidt forskud på 2016's budget, og fik i efteråret asfalteret den øverste del af Bakkedraget. Charlotte stod for håndteringen af entreprenørene, og beboerne sørgede for at græskanterne stod knivskarpe, hvilket banede vejen for det flotte stykke arbejde der er udført.

Snefaldet i november gik mange steder hårdt ud over træer og buske, og der ligger stadigvæk lidt grenaffald tilbage nogle steder. Vinteren har generelt været hård ved vores rabatter, så det er skønt at det nu er forår så vi hver i sær kan komme ud og rydde op og reparere dem.

Der er generelt et problem med for høje rabatter som vanskeliggør afledning og nedsivning af regnvand fra vejen. Vi har talt med en entreprenør om vedligeholdelse af vores rabatter hvilket vil være ret så bekosteligt. Lad os tale om på generalforsamlingen.

Vintertjenesten fungerede som aftalt og stemmer overens med budgettet. I lighed med tidligere var kontrakten med STV- Maskinservice, og vi anbefaler at fortsætte samarbejdet med dem.

Det næste asfalt arbejde kan udføres i 2018, når vi igen har sparet lidt penge sammen til dette.

Vi anbefaler at fastholde kontingentet på samme niveau som i 2017.

Charlotte har desværre valgt at forlade Skovringsudvalget. Herfra skal lyde en stor tak for hendes indsats.

Venlig hilsen

Skovringsudvalget

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk