Vejlauget Skovringen / Vedtægter

Vedtægter

Vejlauget Skovringens vedtægter

De seneste opdaterede vedtægter er besluttet på generalforsamling 2023. Du kan læse Skovringens vedtægter nedenfor. Du kan åbne eller downloade de underskrevne og godkendte vedtægter i PDF format Ved at klikke HER

                              Vedtægter for Vejlauget Skovringen april 2023

Vejlaugets navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er ”Vejlauget Skovringen” (herefter benævnt Vejlauget). Vejlauget er en forening stiftet den 3.11.2022.

§ 2 Vejlaugets hjemsted er Egedal Kommune, og Vejlaugets adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Formål og opgaver

§ 3 Vejlaugets formål er at varetage vedligeholdelse af områdets fælles asfaltveje i overensstemmelse med de tinglyste bestemmelser. Se Deklarationens punkt 4, afsnit b). Dagligt vedligehold af rabatter påhviler den enkelte grundejer jf. Deklarationens punkt 3, afsnit i).

Stk. 2 Vejlauget opkræver det årlige vejbidrag, betaler fællesudgifter og sørger for fornyelse og vedligeholdelse, i det omfang det er påkrævet jf. det af generalforsamlingen godkendte budget.

Stk. 3 Vejlauget varetager i øvrigt, i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger, medlemmernes fælles interesser omkring vedligehold af asfaltvejene.

Foreningens område og medlemskreds

§ 4 Vejlaugets geografiske område omfatter adresser på Hulvejen, Skovringen, Mosesvinget, Vendevej, Bakkedraget og Vrangebøgvej.

§ 5 Medlemmer af Vejlauget er de til enhver tid værende ejere af parceller på de i § 4 nævnte veje, udstykket fra matr.nr. 11b m.fl. Slagslunde By og Sogn, jf. Deklaration 17_AF-I_69 lyst 6.3.64, med senere tillæg, samt Deklaration 17_AF-I_194 lyst 24.2.68.

§ 6 Vejlauget kan optage andre ejere af grunde i området som medlemmer og fastsætte vilkårene for sådan optagelse.

Tegning og hæftelsesforhold

§ 7 Vejlauget tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i fællesskab. Ved eventuel optagelse af lån, godkendt af generalforsamlingen, tegnes Vejlauget af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Det enkelte medlem er pligtig at betale det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte vejbidrag, jf. tinglyst Deklaration punkt 4, afsnit b); ”Vedligeholdelse af veje m.v. inden for moderejendommenes område påhviler samtlige grundejere, og udgifterne fordeles med 1 part pr. parcel/matrikel. Udgifter til anlæg af overkørsler til parcellerne samt vejanlæg på koteletben afholdes særskilt af den/de enkelte grundejere jf. den tinglyste Deklaration stk. 3. punkt k.

Stk. 3 Istandsættelse af ødelagt asfalt og/eller rabat, som skyldes kørsel med tunge køretøjer ifm. ny- og ombyg, træer hvis rødder har ødelagt asfalt e.l., skal foretages af og for den respektive grundejers egen regning.

Stk. 4 Det årlige vejbidrags størrelse besluttes på generalforsamlingen og betales én gang årligt forud.

Stk. 5 Ved manglende eller ikke rettidig betaling af vejbidrag skal medlemmet betale alle omkostninger ved inddrivelsen. Derudover betales et rentebeløb pr. påbegyndt måned af skyldigt beløb. Renten fastsættes i overensstemmelse med renteloven.

Stk. 6 Et medlem, der er i restance til Vejlauget, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i Vejlauget.

Stk. 7 Et medlem betaler vejbidrag for hver parcel, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af Vejlauget.

Stk. 8 Vejlauget skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue. Det kan dog vedtages på en generalforsamling, at der henlægges og spares op til bestemte formål, fx fornyelser, fremtidigt vedligehold og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at Vejlauget optager lån.


Stk. 9 I forhold til tredjemand hæfter bestyrelsen og medlemmerne ikke personligt for Vejlaugets forpligtelser med andet end deres andel i Vejlaugets formue.

Stk. 10 I forhold til Vejlauget hæfter medlemmerne personligt, hvilket også skal gælde tab, som Vejlauget har på enkelte medlemmer.

Ejerforpligtelser


§ 8 Når et medlem overdrager eller sælger sin ejendom, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af Vejlauget og har intet krav på nogen del af Vejlaugets formue.

Stk. 2 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for Vejlauget, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for evt. restancer over for Vejlauget, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Stk. 3 Både den tidligere og nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til Vejlauget og oplyse de nye folkeregisteradresser.

Stk. 4 Det påhviler ligeledes den tidligere ejer at sikre information og overdragelse af alle forpligtelser vedrørende Vejlauget og de for området gældende tinglysninger til den nye ejer.

Generalforsamling

§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 2 Indkaldelse af medlemmer til Vejlaugets generalforsamling skal ske skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 4 uger. Indkaldelse foregår elektronisk via e- mail, medmindre andet er aftalt med det enkelte medlem.

Stk. 3 Revideret årsregnskab samt budgetforslag sendes elektronisk via e-mail senest 2 uger før generalforsamling og vil også være tilgængelige på Vejlaugets facebookgruppe eller andet medie.

Stk. 4 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden, der som minimum skal omfatte følgende punkter:

1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3 Fremlæggelse af årsregnskab og status til godkendelse
4 Behandling af indkomne forslag
5 Godkendelse af budget og fastsættelse af vejbidrag for det kommende år
6 Valg af bestyrelse og suppleanter
7 Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Stk. 5 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse og vil blive offentliggjort på Vejlaugets facebookside senest 4 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 6 Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Stk. 7 Dirigenten skal, når blot ét medlem forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning.

Stk. 8 Et medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert vejbidrag, som er betalt. Dvs. hver matrikel repræsenterer én stemme, som kan afgives af en myndig person fra husstanden (ikke lejere) eller af en myndig person, som medlemmet har meddelt skriftlig fuldmagt til. Hver fremmødt stemmeberettiget kan højst medbringe to fuldmagter.

Stk. 9 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 10 Beslutninger om omfattende reparation, fornyelse eller optagelse af fælleslån kan kun vedtages såfremt dette er angivet på dagsordenen som et selvstændigt punkt.

Stk. 11 Generalforsamlingens beslutninger nedfældes i et referat, der underskrives af dirigenten og referenten og udsendes til samtlige medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker det.

Stk. 2 Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun den udsendte dagsorden behandles. Dagsordenen må ikke indeholde punktet ”Eventuelt”.

Stk. 3 Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen via e-mail med et varsel på mindst 2 uger. Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen, Vejlaugets ledelse og administration

§ 11 Vejlaugets øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 12 Bestyrelsen består af min. 3 og maks. 6 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Halvdelen er på valg i lige år, og halvdelen i ulige år. Ligeledes vælges min. 1 og maks. 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 


Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Konstitueringen skal finde sted senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 3 Det påhviler bestyrelsen at lede Vejlauget i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og god foreningsskik samt tage de nødvendige initiativer til drift og vedligeholdelse mv.

Stk. 4 Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der er anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 6 Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 7 Skulle antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanter er tiltrådt, blive mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv blandt Vejlaugets medlemmer indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan omkonstituere sig, hvis den finder det hensigtsmæssigt.

Stk. 8 Bestyrelsens beslutninger nedfældes i et referat, der udsendes til bestyrelsens medlemmer og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 9 Bestyrelsen repræsenterer Vejlauget og leder og bestyrer dens anliggender og dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter Vejlauget på gyldig måde og med bindende virkning ved underskrift af to i bestyrelsen, hvoraf den ene er formanden.

Stk. 10 Vejlaugets bestyrelse udarbejder hvert år et budget, der viser forventede indtægter og udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 11 Bestyrelseshverv i Vejlauget er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Påtaleret

§ 13 Påtaleretten i forbindelse med foreningens formål (§3 stk. 1) indehaves af Vejlauget.

Regnskab og revision

§ 14 Vejlaugets regnskabsår er kalenderåret. 


Stk. 2 Kassereren fører regnskab under bestyrelsens ansvar over for generalforsamlingen og betaler regninger godkendt af min. 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant fra eller uden for medlemskredsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Midlerne indsættes i pengeinstitut i Vejlaugets navn.

Vedtægtsændringer

§ 15 Forslag om ændring af nærværende vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter stemmer for ved generalforsamlingen. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

Opløsning af Vejlauget

§16 Beslutning om Vejlaugets opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, såfremt 2/3 af samtlige Vejlaugets stemmeberettigede medlemmer er fremmødt eller repræsenteret ved fuldmagter og vedtager det med ¾ flertal.

Vejlaugets formue deles mellem medlemmerne med 1 part pr. matrikel, fratrukket eventuel restance, medmindre anden beslutning træffes efter samme regler i denne § 16.

Skulle Vejlaugets formue være mindre end 10.000,- kr. doneres beløbet til velgørende formål, fx Operation Julegaveregn (danske børn på børnehjem)

§ 17 Omkostningerne til Vejlaugets stiftelse afholdes af Vejlauget

§ 18 Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2023

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk