Generalforsamling / Generalforsamling 2017 / Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning 2017

 
 
Grundejerforeningen Klokkekilden Bestyrelsens beretning for 2016/2017

Der har kun været meget få henvendelser fra grundejerne siden sidste generalforsamling, og de har stort set kunnet løses uden større problemer. Der har ikke i indeværende periode været afholdt møder med kommunen. Der har været rapporteret nogle få sager om klipning af hække og overtrædelser af lokalplanens krav om levende hegn mod offentlig vej.

Vi har fortsat en stor kassebeholdning – regnskab og budget

På sidste års generalforsamling vedtog vi, at der ikke skulle betales kontingent til foreningen i regnskabsåret 2017 Som det fremgår af regnskabet har vi stadig omkring 215.000 i kassen mod 270.00 forrige år. Vi har opstillet et budget på 94.000 for 2018, mod knap 100.000 i 2017, så der vil heller ikke være behov for at opkræve kontingent i det kommende regnskabsår.

Bestyrelsen fremsætter derfor forslag om, at der ikke skal betales kontingent til GF Klokkekilden i /2018..

Vi beder venligst generalforsamlingen om at godkende dette. Der er ingen grund til, at grundejerforeningen skal have så mange penge i kassen.

Samtidig anbefaler bestyrelsen at kontingent for Skovringen sættes op med kr. 200,00 pr. år. Dette sker alene for at kunne gennemføre de mest påtrængende reparationsarbejder på vejene.

Regnskab og budget kan du se og downloade fra vores hjemmeside www.klokkekilden.dk

Asfaltering og vedligeholdelse af Klokkekildevej, Skovvej og Hulvejen
Siden 2014 har vi været i dialog med Egedal Kommune om vedligeholdelse af vore vigtigste veje Klokkekildevej og Skovvej. Vi kan ikke fortsætte i det uendelige med lappeløsninger, og derfor er planen følgende:
Der er ikke blevet asfalteret på de to veje siden 1999, og der var lagt op til at det skulle blive en del af kommunens 2017-budget.

Vi har derfor den 26. februar 2017 rettet henvendelse til kommunens vejafdeling for at høre om planerne. Vi har ikke fået svar på vores spørgsmål til kommunen. Kommunens vejingeniør har derimod opfordret de to grundejerforeninger i Buresø til at rette henvendelse til kommunen med en opfordring til at få foretaget vej syn, og få udarbejdet en rapport over vejenes tilstand og få udarbejdet en plan for den fremtidige vedligeholdelse.

Når dette er gjort indhenter kommunen et par tilbud, og sætter arbejdet i gang. Kommunen lægger ud for arbejdet, og hver enkelt grundejer bliver opkrævet via ejendomsskatten.

På vores hjemmeside ligger der en længere forklaring på, hvordan man regner ud, hvem der betaler for vedligeholdelsen af vore veje.

Beplantning af stien mellem Skovringen og Runddyssen
Vi havde i budgettet for i år afsat et beløb til beplantning af stien mellem Runddyssen og Skovringen.

Efter et møde med skovbørnehaven, er det ikke længere aktuelt, idet skovbørnehaven er godt tilfreds med situationen som den er nu.

Bekæmpelse af bjørneklo
Fortsætter i år og i de kommende år. Kommunen sender hvert år breve til en del grundejere og kræver handling, ellers udfører Egedal Kommune bekæmpelse for grundejers regning. Har du bjørneklo på din grund,, kan du gå ind på Egedal Kommunes hjemmeside og læse om bekæmpelse af dette uvæsen.

Grundejerforeningen stiller sprøjte og sprøjtemiddel (VIGANA) gratis til rådighed for medlemmerne. Du kan kontakte grundejerforeningen på tlf. 40581774.
Hjertestartere

GF Klokkekilden har to hjertestartere. En på Bakkedraget 1 (i carporten med indgang fra Vendevej) og en på Klokkekildevej 64 (sidder på gavlen). Du får forhåbentlig aldrig brug for dem, men næste gang du er ude at gå en tur, er det måske en god idé at gå forbi og se, hvor de er sat op.

Naturpark Mølleå
I august måned 2016 blev vi opmærksomme på et projekt, der hedder Naturpark Mølleå 2017 – 2020.

Vi undrer os naturligvis i bestyrelsen over, at kommunen ikke har orienteret os i grundejerforeningen, da det i høj grad berører os. Naturparken strækker sig langs Mølleådalen fra og med Farum Sø over Bastrup Sø til og med Buresø. Vores grundejerforening kommer dermed til at ligge inde midt i en naturpark.
Bestyrelsen anbefaler alle at gå ind på vores hjemmeside og læse om dette projekt.

Har vi din e-mail adresse?

Vi er oppe på at 2/3 af indkaldelserne til generalforsamlingen sendes på mail. Vi vil gerne endnu højere op. De fleste har e-mail, og det er spild af penge at bruge op til 10.000 kr. på porto, tryk og pakning af en brevudsendelse. Sørg for at vi har din e-mail adresse. Du kan sende den til os ved at gå ind på vores hjemmeside www.klokkekilden.dk og sende din e-mail adresse til os. Linket er: http://klokkekilden.dk/modtag-e-mail-info.
 
Vil du være med i bestyrelsen

Vi har det samme problem hvert år. Vi mangler nyt blod i bestyrelsen. Kun ganske få har lyst til at yde en indsats til gavn for vores område. Det er ærgerligt, for det er ganske hyggeligt. I foreningens mere end 50 årige levetid har vi efterhånden fået klaret alle større problemer, så der er både tid og penge til at arbejde med positive udfordringer.

I en grundejerforening er det altid generalforsamlingen der bestemmer. I bestyrelsen er du med til at stille forslag som generalforsamlingen så diskuterer og vedtager. Du er med til at stille forslag som er til gavn for dine naboer og nærområdet. Det giver en stor tilfredsstillelse at gøre noget for sit lokalområde. Du lærer nogle rare mennesker at kende, du er med i nærdemokratiet - og du får oven i købet et honorar for det.

Vi har tidligere talt med vores nabogrundejerforening GF Buresø om at lægge de to foreninger sammen. Det er svært at skaffe medlemmer til to bestyrelser, og alle er enige om, at der ikke er behov for mere end en grundejerforening i vores område. Vi taler sammen, men der er ingen aktuelle planer. Venlig hilsen
 
Grundejerforeningen Klokkekilden
Bestyrelsen

Generalforsamling den 17. maj 2017.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk