Generalforsamling / Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig

Bestyrelsens beretning finder du - HER

Referat fra Skoringsudvalget står nederst i referatet

Referat fra generalforsamling i
Grundejerforeningen Klokkekilden
Onsdag d. 29. april 2015 kl. 18.30
i Slagslunde Forsamlingshus

30 stemmeberettigede fremmødt


Dagsorden i.h.t. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag til afstemning
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne
På valg er:
Kasserer: Lene Holmlund
Bestyrelsesmedlem: Hanna Rosenqvist
Bestyrelsesmedlem: Ole Blædel
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant: Steen Christensen.
7. Eventuelt


Vi startede årets generalforsamling med en spændende vejledning i brugen af vore to hjertestartere.
Deres placering er markeret med grønne skilte, og du finder dem her:
Bakkedraget 1 (se i carporten på Vendevej)
Klokkekildevej 64
Du får forhåbentlig aldrig brug for dem, men næste gang du er ude at gå en tur er det måske en god idé at gå forbi og se hvor de er sat op. Just in case…

Herefter gik vi i gang med selve generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og bragte Karen Jensen i forslag som dirigent.
Karen Jensen blev valgt og kunne fortælle, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Karen gennemgik regler og procedurer for generalforsamlingens afholdelse, og understregede at der kun kan stemmes om forslag der er indsendt rettidigt. Karen orienterede om, at Skovringsudvalgets beretning fremlægges og drøftes efter den fælles generalforsamling.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden kommenterede den udsendte beretning.
Der har kun været få henvendelser fra grundejerne, og der er ikke kommet nye store sager som vi har skullet forholde os til. Vi har i de senere år fået præciseret vore regler og vedtægter på flere punkter, og det har gjort det nemmere at forklare og behandle henvendelser fra grundejerne. Det er bestyrelsen godt tilfredse med.

Kontingentbetaling
Sidste års generalforsamling vedtog, imod bestyrelsens forslag, at opkræve kontingent i 2015. Det betyder, at vi nu har nu over 250.000 kr. i kassen, og der er stort set intet vi kan bruge pengene til. Vi er en grundejerforening, ikke en bank, og pengene ligger bedst i grundejernes lommer.

Bestyrelsen fremsætter igen i år forslag om, at der ikke skal betales kontingent til GF Klokkekilden i 2016, og beder forsamlingen vedtage dette.

Bjørneklo
Kommunen har sendt breve til en del grundejere og krævet, at de skal foretage aktiv bekæmpelse af bjørneklo på deres grunde. Hvis de ikke gør det, vil Egedal Kommune bekæmpe bjørneklo på deres grunde for grundejers regning. Bestyrelsen mindede forsamlingen om, at man GRATIS kan låne en rygsprøjte inkl. bekæmpelsesmiddel hvis man kontakter bestyrelsen.

Lege- og grillarealer ved søen
Der var flere kommentarer til de nye legearealer og grillarealer ved søen. Især de mærkelige grus-øer der er lavet rundt om nogen af bænkene. De pynter bestemt ikke, og alle undrer sig over hvorfor kommunen har valgt at skæmme de grønne områder med disse mærkværdigheder. Vi har ikke haft indflydelse på hvad der er lavet, men vi vil spørge kommunen om de kan laves om eller fjernes så vi får mere græs.

Forkerte informationer fra ejendomsmæglere
Vi ærgrer os over, at flere nye grundejere har fortalt, at de har købt hus i området fordi lokale ejendomsmæglere har sagt, at der kommer helårstilladelse i Buresø. Da de ikke har fået dette på skrift, er det næppe muligt at kræve erstatning, men vi synes bestemt ikke det er i orden at give helt forkerte og vildledende oplysninger.

Mobildækning
Telia/Telenor har ændret indstilling på deres mobilmast så nogen har fået bedre dækning, mens de fleste har fået dårligere dækning. P.t. er det vist nok TDC der har den bedste mobildækning i området, mens dækningen hos 3 siges at være helt håbløs. Der er ikke noget nyt om opsætning af en ny mobilmast.

Asfaltering af Klokkekildevej
Vi er i kontakt med kommunen om hurtigst muligt at få lappet huller på Klokkekildevej. Tilbage i 2013 omtalte vi en total asfaltering af vejene. Vi afventer stadig et udspil fra kommunen vedr. betalingen.

Hvordan skal vi udvikle området
Formanden forklarede, at der for 3-4 år siden blev afholdt en række møder hvor grundejerne mødtes og diskuterede udviklingen i vores område. På det tidspunkt vidste vi ikke, om områdets status ville blive ændret fra landzone til byzone, og derfor kom der ikke noget konkret ud af møderne. Nu ved vi, at Buresø er og forbliver et sommerhusområde, og så dukker spørgsmålet op igen. Ønsker vi at Buresø skal udvikles så det efterhånden ligner et parcelhuskvarter, sådan som vi har set det de senere år, eller ønsker vi at udviklingen skal gå i retning af at Buresø bliver et mere grønt og miljøvenligt sommerhusområde.

Det duer ikke at vi bare lader stå til, for det er den til enhver tid siddende bestyrelses opgave at sørge for, at vore fælles regler overholdes af os alle. I de senere år har mange af bestyrelsens sager handlet om grundejere der gør ting, som ikke er i overensstemmelse med vore regler og vedtægter.

Når bestyrelsen får henvendelser fra grundejere der påpeger, at nogen ikke overholder reglerne, så er det bestyrelsens pligt at påtale dette og sørge for, at grundejerne overholder reglerne. Det kan bestyrelsen ikke undslå sig fra. Derfor er spørgsmålet om områdets udvikling ganske vigtigt, ikke bare i forhold til bestyrelsens arbejde, men også for de grundejere der kan blive pålagt at ændre nogen ting de har gjort.

Hvis grundejerne ikke er enige i reglerne er det tåbeligt, at bestyrelsen skal håndhæve disse regler.
Så skal der på en generalforsamling vedtages ændringer i vedtægter og deklarationer. Men indtil reglerne evt. bliver ændret, skal bestyrelsen med kommunens hjælp håndhæve de eksisterende regler.

Det er ikke bestyrelsen, men grundejerne der skal afgøre dette spørgsmål, og derfor vil bestyrelsen i løbet af efteråret og vinteren invitere til et par møder på kroen, hvor vi over en bid mad kan drøfte vore muligheder og ønsker. Vi sender invitationer ud på e-mail, så hvis vi ikke har din e-mail adresse vil vi bede dig sende den til os hurtigst muligt.

Bestyrelsens håndtering af klager og andre henvendelser
Flere i forsamlingen rejste kritik af at bestyrelsen behandler klager anonymt.
De undrede sig over, at den der klager ikke skal stå til ansvar over for den der klages over.
BestyreIsen forklarede, at vi får meget få regulære nabo stridigheds klager. Næsten alle henvendelser handler om grundejere, som på den ene eller anden måde overtræder vore fælles regler.
Der er rigtig mange der føler det krænkende når en med-grundejer udøver denne form for selvtægt.

Formanden forklarede, at der aldrig har været tilfælde hvor bestyrelsen ikke har vidst hvem en henvendelse kom fra, men at bestyrelsen ikke oplyser navnet på den der klager hvis den pågældende ikke ønsker det. Det skyldes som regel, at den der klager er bange for at klagen vil starte en nabostrid.
Desværre har der også været flere tilfælde hvor nogen har følt sig truet eller presset af naboer til ikke at henvende sig til bestyrelsen. Det kan vi jo tænke lidt over…

Om det er den korrekte måde at håndtere den slags henvendelser på er svært at sige. Bestyrelsen har ikke noget på skrift om dette, men i alle de år vi kan huske, er det måden bestyrelsen har gjort det på.

Det er oftest formanden der håndterer disse henvendelser, og dele af forsamlingen var ikke enig i hans måde at gøre det på. De mente, at dette i for høj grad tilgodeser den der klager, og ikke tager tilstrækkeligt hensyn til den der klages over. Formanden tager dette til efterretning og vil så vidt muligt efterkomme forsamlingens opfordring til større åbenhed.

Når formanden redegør for klager og henvendelser til bestyrelsen skriver han ofte ”flere” eller ”mange”. Forsamlingen ønskede svar på hvad dette dækker over. En efterfølgende gennemgang af noter viser, at flere er 3-4 henvendelser, og mange oftest er 5-6 henvendelser.

Formanden forklarede, at når bestyrelsen henvender sig til en grundejer der har overtrådt de fælles regler, så tror han/hun ofte, at det er de nærmeste naboer der klager. Sådan hænger det ikke sammen.

Der er mange grundejere der går tur i området, og som er interesserede i hvordan vores område ser ud. De kender vores fælles regler, og henvender sig derfor til bestyrelsen og gør opmærksom på overtrædelser. Og som vi alle ved, har bestyrelsen pligt til at sørge for at reglerne overholdes, uanset om der er nogen der klager eller ej.

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at det bestemt ikke er alle klagere der har ret, eller får medhold i det de klager over. Inden bestyrelsen tager kontakt til nogen, undersøger vi grundigt hvilke regler der gælder i det pågældende spørgsmål, og selvfølgelig gør vi os umage for at håndhæve vore regler så retfærdigt som muligt.

Rekruttering til bestyrelsen
Boligejernes organisation Bolius har i flere år berettet om svigtende interesse for at deltage i arbejdet i grundejerforeninger. Det kunne formanden bekræfte. Faktisk har vi i flere år været i dialog med vores nabogrundejerforening Buresø om en sammenlægning, netop fordi det er svært at skaffe kandidater til to bestyrelser. På den baggrund forekommer det formanden hjernedødt når nogen snakker om at udskille Skovringen i en tredje forening i området.

Vi drøftede hvilke muligheder der er for at tiltrække interesserede til bestyrelsesarbejdet. Vi skal have ny formand og kasserer i 2016, og det ville være rart at kunne lave en glidende overdragelse af de sager der arbejdes med. Spørgsmålet til generalforsamlingen var, om den bedste og måske nødvendige løsning er at øge honorarerne for at få nogen til at melde sig. Forsamlingen besluttede at det var et forsøg værd at øge honorarerne for at se, om det har den ønskede virkning.

Advokatbistand og retssager
Bestyrelsen har de sidste to år afsat et beløb i budgettet til advokatbistand. Flere ønskede at høre hvad beløbet skulle anvendes til, og om det var meningen at advokaten skulle anlægge sag mod grundejere.

Bestyrelsen forklarede, at der er nogen uklare punkter i vore vedtægter og i Skovringens deklaration som burde have været afklaret for mange år siden. Det er de ikke blevet, og nu har vi nogen sager vi ikke kan behandle før vi har svar på disse spørgsmål. Det drejer sig især om hvem der har påtaleretten i området, d.v.s. hvem der skal tage fat i de grundejere der ikke overholder regler, love og bekendtgørelser.

Bl.a. er det uklart hvem der har ret og pligt til at påtale når vand løber fra en grund ind på en anden grund, eller ud på en fælles vej. Ligeledes skal det afgøres om en grundejer kan ændre en indkørsel uden tilladelse fra kommunen, og om man kan udvide en indkørsel med dele af rabatten, der som alle ved er fællesarealer, og dermed ikke er ens egen jord.

Vi har i årets løb været i dialog med en advokat, med landets førende ekspert på området og med Egedal Kommune. Der er ikke noget hemmeligt i det vi arbejder med, og derfor lægger vi en længere redegørelse om dette arbejde ud på vores hjemmeside som tillæg til dette referat.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskaberne for Klokkekilden og Skovringsudvalget. Hun påpegede især den store kontantbeholdning. Regnskaberne blev godkendt af forsamlingen. De reviderede regnskaber er som sædvanligt tilgængelige på vores hjemmeside www.klokkekilden.dk

4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
Kassereren fremlagde bestyrelsens budgetforslag. Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent i 2016. Posten til advokatomkostninger blev drøftet, og det blev forklaret, at de spørgsmål der var blevet stillet til vor advokat ikke var gode nok, og at den nye bestyrelse ville drøfte om der skulle stilles nye spørgsmål til advokaten eller om arbejdet skulle afsluttes.
Det ændrede budget blev vedtaget og kan som sædvanligt ses på vores hjemmeside www.klokkekilden.dk

5. Indkomne forslag til afstemning
Der var indkommet et forslag fra Kenneth Taxfeldt, Skovringen 20B

Forslag til retablering af sten ved rabat ved Børnehaven-Skovringen
Forslaget der ønskes bragt til afstemning indebærer, at de sten der er udlagt i rabatten ud for Skovbørnehaven bliver flyttet tilbage til den oprindelige position. D.v.s. at de bliver lagt på samme steder
som de gamle sten, som er blevet fjernet.

Forslaget udløste heftig diskussion. Forslagsstilleren mener, at placeringen af stenene forhindrer ham i at flytte sin båd ind og ud af sin indkørsel. Det er ikke nogen hemmelighed, at stenene er lagt for at forhindre forslagsstilleren i at parkere sin skraldevogn tæt på børnehaven. Flere mente, at forslaget var stillet for at gøre det muligt for forslagsstilleren igen at parkere sin skraldevogn i rabatten. Forslagsstilleren sagde, at han ikke parkerede sin skraldevogn på dette sted, men på sin egen grund. Efter en længere og ophedet diskussion blev det med 14 stemmer mod 9 besluttet at flytte de to sten der ligger længst til venstre, så forslagsstilleren kan flytte sin båd ind og ud fra egen grund.

Forsamlingen bad forslagsstilleren om at holde sin skraldevogn langt væk fra området, samt at overholde Egedal Kommunes regulativer for parkering og tomgang (de kan ses på vores hjemmeside).

6. Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt:
Bestyrelsesmedlem: Hanna Rosenqvist
Bestyrelsesmedlem: Ole Blædel
Bestyrelsesmedlem: Poul Kyed
Bestyrelsesmedlem: Anders Dejgaard
Bestyrelsessuppleant: Grith Hørding
Kasserer: Lene Holmlund
Revisor: Karen Jensen
Revisorsuppleant: Charlotte Ryø

7. Eventuelt
Drænlav
Peter fra Vrangebøgvej åbnede for en diskussion om drænlav. Peter har haft store omkostninger til rensning af et dræn hvor de naboer, der ifølge loven har pligt til at deltage i vedligeholdelsen, løb fra regningen. I vores nabogrundejerforening har man i mange år haft drænlav, hvor de grundejere gennem hvis grunde et dræn løber, har sluttet sig sammen og i fællesskab vedligeholder deres dræn.

Bestyrelsen opfordrer hvert år de grundejere der har dræn til at slutte sig sammen i drænlav, men vi taler for døve ører. Det virker som om de ikke forstår alvoren i dette, og tror de kan undslå sig. De tager fejl.
På et tidspunkt, måske i år, måske om 5 år, vil der blive udskrevet nogen massive regninger til disse grundejere. Det er uundgåeligt da flere af drænene er i en elendig forfatning. En løbende vedligeholdelse vil forlænge drænenes levetid med mange år, og vil være langt billigere for de berørte grundejere.

Dræn er en sag mellem de grundejere gennem hvis grunde der løber dræn. Dræn er ikke noget som grundejerforeningen kan eller skal tage ansvar for. Men bestyrelsen vil gerne hjælpe, og vi vil i løbet af året skrive direkte til de grundejere der har dræn og opfordre dem til at oprette drænlav sammen med deres naboer, og i det hele taget opfordre dem til at tage det alvorligt, at de har et dræn på deres grund.

Flere i forsamlingen foreslog, at fællesskabet skulle bidrage til vedligeholdelsen af drænene. Det er ikke en mulighed. Hvis man læser referaterne fra tidligere generalforsamlinger vil man se, at vi for nogen år siden var nødt til at stoppe en fælles indsats på dette område, fordi det er i klar modstrid med Vandløbslovens bestemmelser. Den diskussion er lukket, og skal/kan ikke genåbnes. Vi er nødt til at overholde loven.

Ungefester ved Buresø
Kort før generalforsamlingen indkaldte kommunen til borgermøde om de fester som unge afholder ved især Engen i Ølstykke, og i mindre omfang ved Buresø. Bestyrelsen spurgte forsamlingen til råds, fordi vi er i tvivl om dette er et problem i vort område. Den generelle opfattelse var, at der har været fester ved Buresø de sidste 30-40 år, og at omfanget hverken er større eller mindre end det tidligere har været.

Der er stor forståelse for at festlighederne påfører de nærmeste grundejere gener, men disse gener har været kendt i årevis, også på de tidspunkter hvor ejendommene er blevet bygget og senere handlet.
Støjen kommer fra et offentligt tilgængeligt rekreativt område, og det burde have været et emne i forhandlingerne mellem køber, sælger og ejendomsmægler.

Bestyrelsen oplyste, at man vil deltage i borgermødet og finde ud af hvilke problemstillinger og muligheder der er i denne sag.
----

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlinge for afsluttet, , og takkede de fremmødte for god ro og orden.

Buresø, d. / - 2015

Signeret


Karen Jensen, dirigent

---

Efter GF Klokkekildens generalforsamling afholdt Skovringsudvalget årsmøde med følgende punkter på dagsordenen:

1. Regnskab for 2014
2. Skovringsudvalgets beretning
3. Budget
4. Indkomne forslag
5. Valg til Skovringsudvalget
6. Eventuelt

Generalforsamling 2015 i Vejlauget Skovringen
1. Regnskab 2014
Regnskabet blev gennemgået.
Skovringsudvalgets regnskab blev godkendt.

2. Skovringsudvalgets beretning
Charlotte forklarede, at der ikke er sket noget særligt i år. Et nyhedsbrev blev udsendt sidste sommer med fremhævelse af regler for området, og ellers er tiden gået med møder med asfaltfirmaer. Vintervedligeholdelse fungerer fint inden for budgettet. På forespørgsel om, hvorvidt vi selv hver især skal rydde sne, var argumentet imod, at hvis der ligger for meget sne, får vi ikke fjernet skrald. Vi fortsætter ordningen.

3. Skovringsudvalgets budget
Budgettet blev fremlagt til diskussion og vedtagelse.
Vores asfaltfolk har været rundt og kigge på vejene. Vores rabatter er pæne, men trænger flere steder til at blive høvlet af og til at blive fejet, så vand frit kan løbe af og opsuges af rabatten. Ellers får vi øgede udgifter til asfalt, der hurtigere undermineres af vand, som trænger ind under asfalten. Så at spare på at vedligeholde rabatten bliver dyrere i asfaltregninger (og bilreparationer, når vejen bliver hullet).
Udvalget fremsatte et forslag om, at grundejere, der ikke selv holder deres for høje rabat ved lige med afhøvling, således at rabatten kommer ned i højde med vejen, får det gjort på fællesskabets regning. En sådan afhøvling koster ifølge fremsendt tilbud ca. 12.000 kr. inkl. bortskaffelse af jord for en grund. Baggrunden for forslaget var, at det ved gentagne henvendelser samt henstillinger på generalforsamlinger ikke er lykkedes udvalget at få grundejerne til at få deres rabat ned i niveau.

Forslaget blev forkastet. Medlemmerne af generalforsamlingen ønskede ikke, at fællesskabet skal betale for den manglende vedligeholdelse, så det er fortsat op til den enkelte grundejer at sørge for det.
Udvalget blev bedt om igen at henvende sig til de berørte grundejere og bede dem om at få rabatten ordnet. Hvis det ikke sker, vil sagen gå videre til Klokkekilden, hvor det så besluttes, hvad der videre skal ske.
Det andet budgetforslag handlede om, at hele Skovringen i år får udført en såkaldt ”hård fejning” af vores rabatter, således at det græs, der vokser ind over asfaltkanten, fejes væk. Det koster 12.500 kr. inkl. moms for hele området. Forslaget blev vedtaget.

Udvalget fik tilladelse til at sætte arbejdet i gang i år, så en ny vinter ikke skal underminere de berørte steder yderligere.
Resten af budgettet blev vedtaget. Samme kontingent i 2016.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg til udvalget
Kenneth Taxfeldt, Skovringen 20B kenneth@taxfeldt.com, og Charlotte Ryø, Bakkedraget 1 charlotte35@mail.dk, fortsætter et år til. Eva Hansen, Skovringen 2 emh0806@gmail.com, trådte ind i udvalget. Velkommen til Eva!

6. Eventuelt.
Opfordring til alle: Kig på jeres rabat. Slå græsset. Klip hækken ind. De, der ikke har en græsrabat, opfordres til at få den etableret snarest. Sørg for, at der ikke hænger grene ud over vejen. Der skal være frit i 4,2 meters højde, så lastvogne kan komme igennem.

Generalforsamlingen opfordrede udvalget til virkelig at sørge for, at grundejerne holder rabatterne efter forskrifterne.

Udvalget vil prøve at få dem fra Højbovej til at være med i vejlauget, så de er med til at betale for reparation og vintervedligeholdelse af deres del af Hulvejen. Det blev også foreslået i 2009. Vi prøver igen.

Referent: Charlotte Ryø
---
Efterfølgende oplysning til grundejerne i Skovringen.
Hvad betyder vedligehold af rabat? Græsset skal slås, og hæk, grene osv. skal klippes ind, så rabatten er fri. Men da rabatten samtidig har til formål at afvande vejen, hører der mere til vedligeholdelse. Læs her følgende uddrag, som beskriver, hvilke problemer der kommer med vand, der ikke kan komme væk fra vejbanen. Hentet herfra (side 183):
http://www.vejbanken.dk/Net_Docs/CFP_Artikler/1149.pdfOg se dette fra et produktark fra et firma, Arkil Vejservice, der sørger for rabatvedligeholdelse:
”Korrekt afvanding er ikke kun et spørgsmål om sikkerhed, det øger også vejens holdbarhed og levetid markant.
Vand på kørebanen er farligt og skal undgås, det er de fleste enige om. Men mange tænker ikke over, at det også er frygteligt dyrt, når der står vand i rabatten. Vandet trænger nemlig ind under kørebanen og får belægningen til at synke. Det giver både sporkøring og revner, lige som belægningen kan knække op til en meter inde. Samtidig øges risikoen for, at der kommer huller i asfalten om vinteren, når vandet ikke kan ledes væk fra kørebanen.
Spar penge
Derfor er det ikke bare for sikkerhedens skyld, men også for at spare penge, vigtigt løbende at vedligeholde rabatter, grøfter, brønde og ledninger. Faktisk bør det gøres regelmæssigt – forebyggende vedlige¬holdelse er billigst i det lange løb.”

Det er med andre ord for vores eget bedste, at vi holder rabatterne korrekt.

Venlig hilsen
Skovringsudvalget


 
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk