Generalforsamling / Generalforsamling 2013 / Forslag til GF 2013

Forslag til GF 2013

Der var indkommet 8 forslag til GF Klokkekildens generslforsamling d. 10. april 2013. Du kan se forslagene her. Hvad generalforsamlingen besluttede fremgår af referatet.

1) Ændring af kontingent til GF Klokkekilden for 2013
På generalforsamlingen i 2012 blev det vedtaget at opkræve kontingent til GF Klokkekilden på kr. 300 pr. matrikel i 2013. Da der er for mange penge i grundejerforeningens kasse foreslår bestyrelsen at vedtagelsen fra 2012 omgøres så der ikke opkræves kontingent for 2013.
Kontingent til Skovringsudvalget kr. 800 opkræves uændret.
Afstemningstema: Generalforsamlingen vedtager at der ikke opkræves kontingent til GF Klokkekilden i 2013.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

2) Revideret budget til godkendelse
Det budget som generalforsamlingen 2012 vedtog skal ændres såfremt forslag 1 vedtages. Budgettet skal ændres på yderligere et punkt, da generalforsamlingen 2012 vedtog indkøb af  to hjertestartere. Nyt budgetforslag for 2013 til godkendelse er udsendt sammen med indkaldelsen og vil blive gennemgået inden det sendes til afstemning på generalforsamling for 2013.
Afstemningstema: Generalforsamlingen vedtager det reviderede budget for 2013
Forslagsstiller: Bestyrelsen

3) Tilføjelse til og ændring af vedtægterne
GF Klokkekildens vedtægter er særdeles mangelfulde, og opfylder ikke lovens krav til bl.a. tinglysning. I de kommende år vil vedtægterne løbende blive tilrettet så de overholder de krav der normalt stilles til en forenings sæt vedtægter. I år er det nødvendigt at tilføje en ny paragraf, der beskriver hvem der kan tegne bestyrelsen.

Forslag til ny § 8:

Stk. 1 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, et bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 2 
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. 

Stk. 3 
Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.


- - -

Såfremt ovenstående paragraf vedtages, ændres den nuværende § 8 til § 9, § 9 ændres til § 10 og § 10 ændres til § 11.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

4) Støtte og tilskud til foreningen SSSB
Der er stor risiko for at Slagslunde Skole lukkes, hvilket vil være til stor skade for vort lokalområde. En initiativgruppe har stiftet foreningen SSSB - Skole og Samfund Slagslunde-Buresø - som kæmper for at redde Slagslunde Skole.
Foreningen har brug for økonomisk støtte.
Generalforsamlingen kan stemme om og vedtage at yde støtte på enten:
Kr. 0 - Kr. 1.000 - Kr. 5.000 - Kr. 10.000 - Kr. 20.000 - Kr. 30.000 - Kr. 100 pr. matrikel - Kr. 200 pr. matrikel - Andet
Hvis generalforsamlingen vedtager at yde økonomisk støtte til SSSB vil det ikke betyde ekstra opkrævninger til grundejerne.
Afstemningstema: Generalforsamlingen vedtager at yde økonomisk støtte til SSSB på kr. X
Forslagsstiller: Bestyrelsen

5) Samarbejde med Naturstyrelsen vedr. oversvømmet skovsti
Dette forslag er kontroversielt fordi det drejer sig om at deltage i vedligehold af et område som ligger uden for Klokkekildens område. I det sidste par år har det været umuligt at færdes i normalt fodtøj på stien der går fra Hundeskoven til Fægyden. Det har i perioder også været umuligt at gå fra Buresø ad stien over til Langåsen.
Den korte version er at hvis vi ikke tager ansvar for dette område vil det i løbet af kort tid ende som en ufremkommelig mose. Hvis vi ikke gør noget er der ingen der gør noget. Naturstyrelsen opfordrer os til at søge om midler fra en pulje der hedder "Grønne Partnerskaber". Det betyder at vi kan få noget, men vi skal også bidrage med arbejdskraft eller penge. Det er bestyrelsens opfattelse at vi kan få lokale spejdergrupper til at deltage i arbejde for en rimelig sum, og anmoder generalforsamlingen om mulighed for at anvende op til 50.000 kr. på dette projekt.
Afstemningstema: Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at indlede et samarbejde med Naturstyrelsen og til at anvende max. kr. 50.000 til omkostninger i forbindelse med dette projekt.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

6) Forslag til ændring af vedtægternes § 8
Nuværende ordlyd: 

§ 8 Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr. 01.01.1977 overdragne formue fra ejerlavet ”Skovringen” benævnes Skovringsfonden og forvaltes af Klokkekilden i samarbejde med et valgt tremandsudvalg.

Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer, der er ejere af parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr. 31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal.

Foreslås ændret til::
Stk. 1
Ejerlavet Skovringen omfatter de parceller, der er optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr. 31.12.1976. Tilstødende parceller med tilhørende asfaltvej kan optages i ejerlavet.

Stk. 2
Ejerlavet Skovringen forvaltes af et tremandsudvalg, der vælges blandt de medlemmer, der er ejere af ovennævnte parceller, på den ordinære generalforsamling således: I lige år vælges 2 til udvalget, i ulige år vælges 1 til udvalget. Udvalget konstituerer sig med en formand, der deltager i Klokkekildens bestyrelsesmøder uden stemmeret. Der kan vælges suppleanter. Udvalgsarbejdet er ulønnet. Udlæg i forbindelse med bestyrelsesarbejdet kan refunderes ifølge bilag.

- - -

Dette punkt ændres ikke:
Stk. 3
Skovringsudvalget sørger for den almindelige vedligeholdelse af Skovringsområdets asfaltveje med tilhørende rabatter. Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger. Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller nærmere beskrevet i stk. 2. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed.  

- - -

Nuværende ordlyd:
Regnskab for Skovringsfonden aflægges hvert år sammen med grundejerforeningens regnskab. Skovringsfonden skal stedse være særskilt konteret. Eventuelle udlæg foretaget af grundejerforeningens kasse skal så vidt muligt udlignes og må ikke overstige 10% af Skovringsfonden ved afslutningen af seneste regnskabsår. Ejerlavet ”Skovringen” betaler 1/3 af Klokkekildens kasserers eventuelle aflønning.

Foreslås ændret til::
Stk. 4
Regnskab for Ejerlavet Skovringen aflægges hvert år særskilt sammen med grundejerforeningens regnskab. Regnskab for Skovringen skal stedse være særskilt konteret. Ejerlavet Skovringen betaler 1/3 af Klokkekildens kasserers eventuelle aflønning.

Forslagsstiller: Charlotte Ryø, Bakkedraget 1

7) Forslag til ændring af budgettet for Skovringen: 
A)
I det aflagte regnskab for Skovringen er der en kassebeholdning på 102.329 kr.
Kassebeholdningen er opsparet gennem de sidste 3 år med henblik på vedligehold og asfaltering af vejene i Skovringsområdet. Resultatet for 2013 forventes at blive 35.750

Afstemningstema: Kassebeholdning og forventet resultat posteres i budgettet som Asfaltarbejde, og generalforsamlingen godkender at Skovringsudvalget udfører asfaltarbejde for dette beløb, dog max. 150.000 i år..

B)
Snerydning i Skovringen i den forløbne vinter har været mindre end det ønskelige.
Der er afsat 20.000 i budgettet til snerydning og saltning, hvilket svarer til 6-7 omgange. Et realistisk bud er at der bør være penge til op til 10 snerydninger inkl. saltning.
En snerydning og saltning koster ca. 3.000 inkl. moms.

Afstemningstema: Generalforsamlingen vedtager at ændre budgettet for snerydning i Skovringen fra 20.000 til 30.000. godkender et rammebeløb på 30.000 kr. til vintervedligeholdelse næste vinter i stedet for de nuværende 20.000 i budgettet.

C)
For at forslag A og B kan realiseres vedtages en forhøjelse af det foreslåede kontingent til Skovringen fra 800 til 900 kr. pr. matrikel.
Afstemningstema: Kontingentet til skovringen forhøjes fra i 2014 fra 800 til 900 kr.

Forslagsstiller: Charlotte Ryø, Bakkedraget 1

8) Forslag vedr. bredbåndsforbindelser i området
Det menes at DONG har nedgravet forsyningsrør i vort område som kan anvendes til fiberkabler, evt. er anlagt med fiberkabler. Disse rør er solgt til You See.
Afstemningstema: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge om det er muligt at få YouSee til at etablere et fibernet i området til transport af TV og bredbåndssignaler.


Forslagsstiller: Martin, Vendevej 4
 
 
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk