Generalforsamling / Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig

Bestyrelsens beretning finder du - HER

Referat fra Skoringsudvalget - HER

 

 

Referat fra GF Klokkekilden generalforsamling d. 22.august 2012.

23 stemme-berettigede fremmødte 

Dagsorden i.h.t. vedtægterne:
1)     Valg af ordstyrer
2)     Bestyrelsens beretning
3)     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4)     Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
5)     Indkomne forslag til dagsorden.
        Ændring af tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse.
        Forslag om opsætning af hjertestarter i Buresø.
        Forslag om markedsplads på vores hjemmeside.
6)     Valg i henhold til vedtægternes § 4.
7)     Eventuelt.
        Nedbørsundersøgelse (Torben Mortensen, Formand for Ejerlauget Skovringen)
        Hullet ved åen på Midtvej (Lene Holmlund)
        Helårsstatus (Karen Jensen)

1)     Karen Jensen blev valgt som ordstyrer og kunne fortælle, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Emner til behandling under punktet Eventuelt blev føjet til dagsordenen.

2)     Bestyrelsens beretning 2011 blev fremlagt af Knud Bille, og der blev efterfølgende åbnet op for debat og spørgsmål. Der var spørgsmål og kommentarer til disse punkter:

Bjørneklo: Hvad er det for et middel I sprøjter med og har I sikkerhedsudstyr på?Bestyrelsen har indkøbt 2 stk. 20 liters rygsprøjter som vi anvender til at bekæmpe bjørneklo i området. Vi sprøjter med et ukrudtsbekæmpelsesmiddel der hedder VegaNo. VegaNo er primært fremstillet af planteudtræk, og VegaNo indeholder ikke nogen form for kemiske midler. Det lugter fælt og vi anbefaler at der anvendes maske under sprøjtning. Vi fortsætter arbejdet de kommende år i håbet om at få udryddet den ubudne plante.Du kan låne en rygsprøjte incl. VegaNo hos Lene Holmlund på Buresøgaard.HUSK!Det er din pligt som grundejer at bekæmpe bjørneklo på din egen grund. Hvis det ikke sker vil det blive indberettet til kommunen.
Kommunen har sendt breve ud til flere hundrede grundejere, og vil fortsætte kampagnen de næste år.

Du kan indberette forekomster af bjørneklo på:http://infokort.egedalkommune.dk/

Mobilmast: Nogle er bange for om der er høj stråling fra mobilmasten. Ved vi hvad strålingen er, og hvordan den kan påvirke os?
Mobilselskaberne har søgt kommunen om tilladelse til opsætning af en mobilmast ved P-pladsen ved Hundeskoven. Skov og- Naturstyrelsen ejer stedet og er positive. Hvis ansøgningen godkendes af kommunen skal den i nabohøring blandt beboerne i en radius på 100 meter. Hvis ansøgningen endeligt godkendes forventes en mobilmast sat op i begyndelsen af 2013.
Vedr. evt. stråling fra masten: Forskning om hvorvidt stråling fra forskellige tele- medier og master er farlige, går både den ene og den anden vej. Vi vil i bestyrelsen forsøge at skaffe information om hvor meget stråling der kommer fra mobilmasten, og lægge svaret ud på vores hjemmeside.

Mobilmast: Hvis beboerne siger nej til at få masten op ved P-pladsen ved Hundeskoven, kan den så rykkes ind i skoven?
Da det kræver et fundament på 3x3m til en så høj mast, vil det blive en meget besværlig opgave, så umiddelbart tror vi svaret er nej.

 
Overkørsler: Hvor bred må indkørslen til min grund være??

En overkørsel må være 3,5 meter i bredden plus ½ meter rabat i hver side. Man skal søge kommunen om tilladelse til at ændre en overkørsel inden man gør det.
I Skovringen tilhører rabatten ejerlauget.

 
Klager: Der er blevet behandlet 36 klager i årets løb. De har drejet sig om alt fra bilvrag,grusbunker, nytårsfyrværkeri, støjende musik, vand der skyller fra en grund til en anden grundet befæstning, vand,
vand, vand og katte. Flest klager har der været over løsgående katte og deres efterladenskaber.

Indtrægende vand og forsikring: Hvis der er risiko eller mulighed for at dit hus og grund kan blive oversvømmet af vand fra din nabo eller en nærliggende grund, så tal med din nabo og bed ham gøre noget ved den mulige årsag til oversvømmelse. Gør han ikke noget, så skriv til dit forsikringsselskab og forklar dette. Dit forsikringsselskab vil normalt kontakte din nabos forsikringsselskab og oplyse dem om at der foreligger mulig forsømmelighed: Hvis man véd at en skade kan opstå, og man ikke forsøger at forebygge dette, så udviser man ikke rettidig omhu, og så risikerer man at forsikringen ikke dækker når man har allermest brug for den:

Forsikring er noget underligt noget - normalt dækker din forsikring efter denne tommelfingerregel::
Løber vandet ind over dørtrinet er det indtrængende vand, og så dækker forsikringen.
Hvis vandet eks. trænger op gennem gulvet dækker forsikringen normalt ikke.

Kommunen vil gerne kortlægge alle oversvømmelser og beder om hjælp til at registrere alle forekomster af vand der ikke skulle have været der på: http://infokort.egedalkommune.dk/

Samarbejde med GF Buresø: Det er blevet besluttet at afholde 2 årlige fællesmøder med vores nabo grundejerforening.
Sammen står vi stærkere !!

Tunge køretøjer: Kommunen har vedtaget nye regler der forbyder enhver parkering af tunge køretøjer i Buresø området. Tunge køretøjer må kun parkere på 7 specielle steder i kommunen.

 

Vintervedligeholdelse: Hvis der ikke ryddes sne på jeres vej kan det medføre at de ældre der bor på vejen ikke kan modtage hjemmehjælp eller andre former for hjælp fra kommunen. Tænk over det.

 

Generalforsamlingen godkendte efterfølgende betyrelsens beretning.

 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Lene Holmlund fremlagde det reviderede regnskab. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

4) Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
Budgetforslag for 2013 blev fremlagt og godkendt, og generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på kr. 300,00 for 2013.


5) Indkomne forslag til dagsorden.
Der var indkommet 3 forslag til årets generalforsamling:

Forslag fra bestyrelsen om ændring af tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse.
Det blev vedtaget at ændre vedtægternes tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.
Fremover afholdes ordinær generalforsamling i tidsrummet 1.april – 1.juni.

Forslag fra Lene Holmlund om opsætning af hjertestarter i Buresø.
Efter en debat om hvilke forudsætninger og kurser man skal have for at bruge en hjertestarter blev det vedtaget at indkøbe og opsætte en eller to hjertestartere i Buresø området.
Bestyrelsen undersøger og informerer om opsætning og afholdelse af kursus i brugen.

Forslag fra Charlotte Ryø om oprettelse af markedsplads på hjemmesiden.
Det blev vedtaget at tilføje et forum til hjemmesiden, hvor man kan bytte, sælge og give ting væk til hinanden, samt nabohjælpe hinanden m.m. Det blev vedtaget (15 for, 3 imod) at indkøbe et ”Opslagstavle”-modul til hjemmesiden, hvor man kan oprette indlæg om det man ønsker/mangler/har brug for hjælp til mm.
Det er en engangsudgift på nogen få hundrede kr.

6)
Valg i henhold til vedtægternes §4.

Knud Bille blev genvalgt som formand.

David Køhnke blev genvalgt til bestyrelsen.

Charlotte Ryø blev nyvalgt til bestyrelsen.

Henrik Poulsen blev genvalgt som revisor
.

Vi har mulighed for at udvide bestyrelsen med endnu et medlem.
Er du frisk på at yde en indsats for det område du bor i, så kontakt bestyrelsen.

7) Eventuelt:

Information om nedbørsmålinger og risiko for oversvømmelser
Torben Mortensen fra Ejerlauget Skovringen orienterede om en klimahøring i Folketinget hvor fa. Alectia demonstrerede hvordan man kan lave opmålinger af et område, og sammenholde det med oplysninger om nedbørsmængder. Med denne metode kan man få et nøjagtigt billede af hvor der er risiko for fremtidige oversvømmelser. En detaljeret undersøgelse for Skovringsområdet ville koste ca. 40.000 + moms, og spørgsmålet var om ejerlauget og grundejerforeningen ville betale hver sin halvpart. for en sådan undersøgelse.

Efter en længere debat var der overvejende stemning for, at hvis en sådan undersøgelse skal iværksættes, skal den omhandle både Skovringsområdet og Klokkekildeområdet. Dette vil medføre, at prisen er en anden end den tilbudte. Torben Mortensen vil undersøge, hvor meget mere det vil koste at få foretaget målinger i hele området.

Hullet ved åen på Midtvej.

Lene Holmlund forklarede, hvor Midtvejen er beliggende. Herefter fortalte hun, at hun havde fået en aftale i stand med Naturstyrelsen, som vil være behjælpelig med beskæring og slåning langs stien samt lægge flis ud, der hvor det behøves.

Er der nogen der vil være med til at rydde op og fjerne det der er blevet klippet ned ???. Henvend jer til Lene Holmlund på email: klokkekilden@yahoo.dk


Helårsstatus.

Karen Jensen arbejder som leder i de to børneinstitutioner i Slagslunde, hvor der er faldende børnetal både i børneinstitutionerne og på skolen. Hvis udviklingen fortsætter vil kommunen være nødt til at lukke skole og/eller institutioner, hvilket vil medføre store problemer for forældre i Buresø.

Karen fortalte at det tydeligt kan mærkes at børnefamilier med små børn fraflytter området i Buresø, primært fordi de ikke kan få tilladelse til at bo her året rundt:
Karen har opfordret landsbylauget i Slagslunde samt bestyrelsen fra Buresø til at deltage aktivt for at få udviklingen vendt ved at bringe indlæg i lokalaviser m.m. Karen var skuffet over at formanden ikke havde været aktiv i debatten. Derudover kunne Karen Jensen ikke forstå, at der ikke var nogen fra bestyrelsen der ville medvirke i TV2 SommerLorrys udsendelse fra Buresø i august (se linket på
www.klokkekilden.dk).

Karens stillede spørgsmålet: Går bestyrelsen ind for helårsstatus?
Knud Bille erkendte at Karens havde fuldstændig ret i at han havde forholdt sig passiv omkring spørgsmålet om helårsstatus. Der er ingen tvivl om at bestyrelsen går 100% ind forhelårsstatus, men helårsstatus kræver en ændring af lokalplanen, og iflg. kommunens tidsplan bliver vores lokalplan først revideret i 2014. Derfor har formanden sparet på krudtet da han ikke mener at politikerne vil lytte til dette emne på nuværende tidspunkt.

Det kan meget vel være en forkert strategi, måske er det bedre at holde gryden i kog. Formanden hører hvad Karen siger, og lover at ændre strategi.

Vedr. TV2 SommerLorry var bestyrelsen blevet bedt om at deltage i en diskussion for og imod helårsstatus, man da generalforsamlingen ensstemmigt har vedtaget at vi arbejder for helårsstatus, så gav det ikke mening at deltage, da vi ikke mener at det er en relevant diskussion.

Du kan læse mere om helårsstatus på hjemmesiden under "Nyt fra Klokkekildens bestyrelse".

Dirigenten opfordrer til, at så mange som muligt tilmelder sig vores email-info, så vi kan spare på dyre postomdelte breve fra grundejerforeningen. Tilmelding på vores hjemmeside:
www.klokkekilden.dk

Formanden sluttede af med at takke for samarbejdet i bestyrelsen.

Referent: Hanna Rosenvist.

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk