Generalforsamling / Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig - for at læse det i PDF format - HER

Bestyrelsens beretning finder du - HER
 
Indkomne forslag - HER
 
 
 
32 stemme-berettigede fremmødte samt 16 fuldmagter

Dagsorden i.h.t. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag til dagsorden.
6. Valg i henhold til vedtægternes $4.
På valg er: Formand: Knud Bille
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Ryø
Bestyrelsesmedlem: David Køhnke
Bestyrelsesmedlem:

Revisor: Hanna Rosenqvist
Revisorsuppleant:

7. Eventuelt

1) Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og bragte Karen Jensen i forslag som dirigent. Karen Jensen blev valgt og kunne fortælle, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 
2) Bestyrelsens beretning 2013
Beretningen for året 2013 var udsendt til alle sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden kommenterede beretningen, og undervejs var der som sædvanlig debat og spørgsmål:

Hidtil har kommunen ca. hvert 20. år asfalteret Klokkekildevej og Skovvej, men belastningen på vores gennemkørselsvej er blevet større. Det er kun 15 år siden, der sidst blev asfalteret, og nu skal det gøres igen. Formentlig i 2015.

Regningen forventes at blive på over 2 millioner kroner, hvoraf grundejerne ifølge den seneste partsfordeling fra 1999 skal betale 65%. Vi mener ikke, denne partsfordeling er rimelig, så vi har klaget og forlanger en ny partsfordeling. Kommunen skulle være vendt tilbage i januar, men vi har endnu ikke hørt fra dem.

Ved Buresø har kiosken fået tilladelse til udendørsservering til kl. 22.
Kommunen har bevilget en pæn sum penge til at renovere badestedet, bl.a. med en ny legeplads og bedre grillarealer. Positivt.

Vores kuperede område gør det meget attraktivt for motionscyklister at lægge turen forbi Buresø, men ikke alle kører lige hensynsfuldt. For nu at sige det mildt. Der vises meget lidt hensyn, og der opstår mange farlige situationer. Dem vil vi gerne være foruden, så bestyrelsen kontaktede kommunen, og efter en længere dialog har vi aftalt med Egedal Kommune og Frederikssund Politi, at man fremover vil begrænse antallet af tilladelser til cykelløb. Desuden vil vi blive inddraget i processen, når der skal udstedes tilladelser.

Vi har i mange år arbejdet for at få opsat hastighedsdæmpende foranstaltninger på Klokkekildevej og Skovvej. Frederikssund Politi stiller nogle krav, som vi ikke kan opfylde, bl.a. skal der være lys på vejbanen, når der er vejbump. Vi ønsker ikke at få vejbelysning i Buresø, så det er et problem. Men vi har drøftet mulighederne med Egedal Kommune, som er meget konstruktive, og nu prøver vi én gang til.

Der var flere kommentarer til, at der gennem et stykke tid har været opsat et "Motorvejen ophører her" skilt ved indkørslen til Hulvejen. Nogle var imod det, men mange mente, at det er nødvendigt at huske vore egne naboer på, at vi bor i en 40 km zone. Det burde ikke være nødvendigt, men det er det åbenbart!

I bestyrelsens beretning har vi givet en længere redegørelse for det forløb, der er endt med, at vi nok må se i øjnene, at der aldrig kommer helårsstatus i Buresø. Eller som det korrekt hedder: Buresø forbliver i landzone og overføres ikke til byzone. Kommunen har meldt klart ud, at man ikke længere arbejder for dette, og samtidig understreges det, at man ikke vil give nogen falske forhåbninger om, at det kan ske. Det er et stort nederlag for os, men det er ikke det eneste der bekymrer os.

Som vi har omtalt de sidste par år, er børnetallet i Buresø og Slagslunde faldet drastisk. Det er vores opfattelse, at årsagen til at Slagslunde Skole ikke blev lukket sidste år var, at der var kommunalvalg og at politikerne ikke ville risikere at blive upopulære ved at lukke skoler lige før valget. Men nu er valget overstået...

I beretningen har vi også redegjort for de forsøg, der blev gjort på at ændre buslinje 334s rute, så den ikke længere kørte gennem Slagslunde. Den eneste grund til, at dette ikke skete, var, at det ville have kostet Furesø Kommune nogen penge, og det ville de ikke være med til. Linje 334 er reddet i endnu et år, men hvad så...

Det ser ikke lyst ud for udviklingen i vores område. Når udsigten til at få en helårstilladelse er tæt på 0, er der ikke mange børnefamilier, der vælger at flytte til Slagslunde eller Buresø. Og når fødselstallet også er tæt på 0, er det svært at se, hvem der skal fylde klasseværelserne. Og hvad skal vi med en bus, hvis der ikke er nogen passagerer at køre med.

Vi gætter på, at borgmesteren går på pension kort efter, at han til efteråret har indviet sit mausoleum "Willys minde". Når det er sket, skal der sikkert ryddes op, så banen er ryddet for en ny borgmester. Det bliver spændende at se, hvor det efterlader os. Folk med sans for galgenhumor omtaler allerede Buresø og Slagslunde som "Reservatet".

Der er ikke noget nyt omkring opsætning af en mobilmast i området, men TDC har opgraderet de nærliggende master, og det har for mange betydet en bedre mobildækning. Glædeligt. TDC er også på banen med tilbud om hurtigere bredbånd og TV leveret via et nyt fiberkabel.

Vi har igen haft nogle kedelige indbrud i vores område. I bestyrelsen undrer det os, at så få har reageret på vores opfordringer til at oprette Nabohjælps grupper. Det er gratis, det er nemt ,og det har gennem mange år vist sig at være effektivt.

For et par år siden vedtog generalforsamlingen, at vi skulle oprette en byttebørs på vores hjemmeside. Vi har ikke kunnet finde en hensigtsmæssig måde at gøre det på, så det er aldrig blevet til noget. Men vi vil jo gerne styrke sammenholdet i lokalområdet, så nu har vi fundet på en anden idé.
FIND DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Alle lokale håndværkere kan blive optaget på vores hjemmeside med deres kontaktinformationer. Så hvis du står og mangler en håndværker håber vi, at du vil bakke op og vælge en lokal. Læs mere på www.klokkekilden.dk

Fremover vil vi med jævne mellemrum udsende de tilbud, bestyrelsen modtager på e-mail til alle, der har opgivet deres e-mail adresse til os. Ønsker du at modtage informationer fra grundejerforeningen, så sørg for at vi har din e-mail adresse. Du kan sende din e-mail adresse til os ved at gå ind på vores hjemmeside: http://klokkekilden.dk/modtag-e-mail-info

Egedal Kommune fortsætter den intensive bekæmpelse af bjørneklo. Det går faktisk rigtig godt. Har du bjørneklo på din grund, har du pligt til at starte bekæmpelse inden d. 1. maj, og du skal bekæmpe bjørneklo MINIMUM tre gange i løbet af sæsonen. Du kan læse mere om dine pligter her: http://www.egedalkommune.dk/borger/affald,-energi-og-miljoe/bjoerneklo

Husk, at du GRATIS kan låne en rygsprøjte inkl. bekæmpelsesmiddel hos bestyrelsen.

Er der noget, du ikke er tilfreds med, så kan du nu sende et tip - en klage - til Egedal Kommune. Det kan være om bjørneklo, fyldte skraldespande, efterladte køretøjer, oversvømmelse, belægningsfejl i fortov, dæksler og brønde, beplantning ud over skel, henkastet affald, beplantning, skilte, gadebelysning, signalanlæg, vandløb, manglende striber på vejen osv. Gå på nettet og send dit tip direkte til kommunen: http://www.egedalkommune.dk/tipegedal

På flere punkter er vore vedtægter uklare og mangelfulde, og derfor begyndte vi i 2013 arbejdet med at bringe vore vedtægter i orden, så de lever op til en "normal" grundejerforenings standard. I år har bestyrelsen stillet forslag om, at vi ændrer opdelingen af de nuværende vedtægter, så det bliver tydeligt, hvad der står i hvert enkelt punkt i vedtægterne. Bortset fra at det fremover er referenten og dirigenten der underskriver referatet, så er der ikke andre ændringer i vedtægterne i år.

Bestyrelsen har fået en del henvendelser fra grundejere i Skovringen, som påpeger, at rabatterne er fællesarealer, og ikke en del af ens matrikel. Derfor kan man ikke bare ændre eller omlægge sin indkørsel, ligesom der også er andre regler, vi alle skal overholde. Første gang vi omtalte dette problem var i bestyrelsens beretning i 2012, og siden da har vi arbejdet med sagen.

Det er et meget følsomt emne, og vi beder alle om at forstå, at bestyrelsens opgave er at sørge for at behandle de spørgsmål, som grundejerne bringer op, og sørge for, at regler overholdes, så der er plads til os alle. Vi har erkendt, at vi er nødt til at indkalde ekstern eksperthjælp til at fortolke deklarationen, og hvad der er rigtigt og forkert i vores område. Vi er i dialog med kommunen omkring dette, og har desuden afsat 25.000 i budgettet til at købe advokatbistand for. Kommunen bistår med at finde kvalificeret juridisk bistand.

I 2012 nævnte vi også at nogle overkørsler er forkert anlagt, og at nogle rabatter ikke vedligeholdes som de skal. Vores veje - alle veje - er konstrueret sådan, at vandet skal kunne løbe fra asfalten og vejens midte ud i rabatten, hvor det skal kunne suges ned. Venligst kontrollér, om græsset i din rabat er vokset ud over vejen/asfalten. Hvis det er, så sørg for at ordne din rabat, så vejen ligger højere end rabatten. Hvis du er rigtig smart, kan du også lægge afløbsskinner i mellemrummet mellem overkørsel og vej. De kan fås i ethvert byggemarked, og så kan du måske slippe af med noget vedligehold fremover. Vi håber, at alle forstår en fin hentydning og får dette ordnet, så vi slipper for at høre mere om dette.

Beretningen blev godkendt.

Skovringsudvalgets beretning 2013
Charlotte forklarede, at man efter en udbudsrunde havde entreret med en lokal entrepenør (Georg Jørgensen) om asfaltering af et stykke af Hulvejen og et stykke af Vendevej. Desuden var en del huller blevet lappet. Da det har været en mild vinter, har det kun været nødvendigt at rydde sne ganske få gange, og det er som bekendt rigtig godt for budgettet.

Der blev stillet forslag om at øge kontingentet til Skovringsudvalget for hurtigere at få asfalteret hele området. Fra flere sider blev det nævnt, at grundejerne i Skovringen har pligt til at vedligeholde deres rabatter, og flere talere gjorde opmærksom på, hvor vigtigt det er, at alle grundejere sørger for, at regnvand kan løbe fra vejen og ud i græsrabatten, hvor det kan sive ned i undergrunden.

Skovringsudvalget blev bedt om at sørge for at orientere alle grundejere om, at de skal sørge for at deres rabatter ikke gror ud over asfalten. Det er en stor merudgift, hvis asfaltfirmaet skal gøre dette (faktisk 7.000 sidste gang det var nødvendigt).

Hvis ikke grundejerne overholder de fælles regler, skal der skrides ind, evt. med hjælp fra advokat. Der blev gjort opmærksom på, at det på en tidligere generalforsamling er vedtaget med massivt flertal, at man ikke må parkere i rabatten. Dette skal overholdes.

Bilvrag og uindregistrerede køretøjer pynter ikke, og bør gemmes længst inde på ens egen grund.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
De reviderede regnskaber for GF Klokkekilden og Skovringsudvalget blev inden generalforsamlingen offentliggjort på foreningens hjemmeside www.klokkekilden.dk .

Kassereren gennemgik de reviderede regnskaber og konstaterede, at det så godt ud på alle områder. Regnskaberne blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens budgetforslag for 2015 for GF Klokkekilden og Skovringsudvalget blev inden generalforsamlingen offentliggjort på foreningens hjemmeside www.klokkekilden.dk .

Foreningen har en stor formue, og ved gennemgangen af budgettet for 2015 er det bestyrelsens forslag, at der ikke betales kontingent til Klokkekilden i 2015. Generalforsamlingen var ikke enig i dette og vedtog, at der i 2015 skal betales kontingent kr. 300.

Kontingent til Skovringsudvalget for 2015 blev foreslået til uændrede kr. 800.

De reviderede budgetter blev godkendt.

5. Indkomne forslag til dagsorden.
Der var indkommet 3 forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag 1: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne.
Forslaget er udsendt i sin helhed sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2: Forslag fra formanden.
Samme forslag kan ikke behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Forslaget blev forkastet.

Forslag 3: Forslag fra Kjell Stau om udbetaling af honorar som drænmand for årene 2011 og 2012.
Bestyrelsen dokumenterer at honorar for 2011 er udbetalt, og at KS ikke var drænmand i 2012.
Forslaget blev trukket tilbage.

6. Valg i henhold til vedtægternes § 4.
Følgende var på valg:
Formand: Knud Bille
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Ryø
Bestyrelsesmedlem: David Køhnke
Bestyrelsesmedlem:
Revisor: Hanna Rosenqvist
Revisorsuppleant:

Alle modtog genvalg.

Formanden oplyste, at det er hans sidste periode.
Kassereren oplyste, at det er hendes sidste år som kasserer.

Valg til Skovringsudvalget
Følgende var på valg:
Christian Hoffmann
Kenneth Taxfeldt
Charlotte Ryø

Alle modtog genvalg.

7. Eventuelt
Serviceoplysning fra Lene Holmlund: Egedal Kommune har lavet en app, som kan bruges til at indberette forekomster af bjørneklo m.m. Ligeledes kan man hos Trygfonden downloade en app, der viser placering af hjertestartere.
 
Kjell Stau: Har hørt noget om nye dræn.
Formanden kender ikke noget til dette.
 
Torben Mortensen: Vil de, der har sat "Motorvej ophører" skiltet op, venligst pille det ned.
 
Yvonne Andersen, Birkehøj: En fritløbende brun hund jagt på rådyr.
Hold jeres hunde i snor!

Kenneth Taxfeldt: Den nye Kommuneplan siger, at 15% af grundene må bebygges? Peter Søndergaard: I Lokalplanen står 10%.
Vores Lokalplan skal revideres i løbet af et års tid, og så bliver det formelt ændret til 15%. Kommunen siger næppe nej, hvis man søger om 15% nu.

Christian Hoffmann: Vedrørende overkørsler og rabatter må vi tage udgangspunkt i den gældende vejlov og vores deklarationer.

Cathrine: Vil bestyrelsen sende regningen for advokatbistand videre til grundejerne. Kan jeg risikere at få en regning fra en advokat?

Formanden: Nej. Nogen gange løser man tvivlsspørgsmål i grundejerforeninger gennem civile søgsmål. Det ønsker vi ikke, så derfor har bestyrelse afsat penge til dette projekt.

Maria Vinberg: Hvor kommer problemet fra?
Formanden: Det handler om, hvordan vi hver især mener, at vores område skal se ud. Nogen synes, det ser pænt ud, mens andre synes, det ikke gør. Når vi ikke er enige, må vi ty til juraen.

Flere: Hvem og hvor mange har klaget?
Formanden: Fordi man henvender sig til bestyrelsen, behøver det ikke at være en klage. Nogle henvender sig, fordi de mener, at vores fælles regler skal overholdes. Vi har en deklaration, men vi kan ikke finde ud af, hvordan den skal forstås, og så er det vel bedst at få juridisk bistand til at afgøre dette. Folk er ofte bange for at lægge navn til deres henvendelser. De er bange for at få problemer med naboerne. Når man henvender sig til bestyrelsen, kan man være sikker på at forblive anonym.

Dirigenten afslutter mødet og slutter med at takke for god ro og orden.

Buresø, d. / - 2014
Signeret af Hanna Rosenquist (referent) og Karen Jensen (dirigent)
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk