Nyttige informationer / Dræn og brønde

Dræn i Buresø området


I Buresø området er der mange små søer og kilder, og der har altid været problemer med afledning af vand i området. Nogen af drænene i området er gamle markdræn der daterer sig tilbage til før 1939. De gamle dræn er ikke dimensionerede til at føre de store vandmængder bort, som er en af konsekvenserne af de seneste års klimaforandringer. 


Grundejerforeningens opgaver og ansvar
Det er Vandløbslovens paragraffer der bestemmer hvordan problemer med afledning af vand skal løses. Grundejerforeningen kan rådgive og vejlede medlemmerne. Grundejerforeningen må og skal ikke udføre arbejdet. Den opgave ligger hos de grundejere gennem hvis grunde drænet løber. 

Grundejerforeningen har ikke mulighed for at betale for arbejde med dræn. 

 
Hvis bestyrelsen konstaterer eller bliver orienteret om et problem på grund af et defekt dræn, eller manglende vedligeholdelse af et dræn eller en brønd, skal bestyrelsen (skriftligt)  kontakte den grundejer på hvis grund årsagen til problemet befinder sig, og bede ham om at bringe forholdet i orden inden 30 dage.

Hvis grundejeren ikke afhjælper problemerne inden de 30 dage skal bestyrelsen af hensyn til de øvrige berørte grundejere straks meddele dette til kommunen.

Kommunen udsteder herefter påbud til grundejeren om at udbedre problemet. Hvis grundejeren ikke efterkommer kommunens påbud, kan kommune udføre arbejdet for grundejerens regning. 

Har du problemer med oversvømmelse eller afledning af vand fra din grund bør du kontakte grundejerforeningen for råd og vejledning.

Klokkekildens drænregulativ
Grundejerforeningens opgaver og bemyndigelse blev fastlagt tilbage i 1960erne  ved et drænregulativ der beskriver opgaverne. Klokkekildens drænregulativ blev ændret i.f.m. Generalforsamlingen 2011 og ser sådan ud:

* Grundejerforeningen fører i fornødent omfang tilsyn med rensebrønde, drænrør og grøfter på private grunde.
* Tilsyn og eventuel oprensning skal ifølge loven tåles af grundejeren.
* Pligten og udgiften til vedligeholdelse af dræn, grøfter og rensebrønde påhviler den enkelte grundejer.
* Enhver ændring af dræn, grøfter og rensebrønde skal godkendes af vandløbsmyndigheden.
* Ingen må tilkaste, tildække eller afbryde førnævnte
* Enhver konstatering af spildevandsudledning vil blive meddelt vandløbsmyndigheden.

Når grundejerforeningen rådgiver om eller påtaler problemer, sker det altid i overensstemmelse med Vandløbslovens bestemmelser.

Vandløbslovens bestemmelser om vedligeholdelse af dræn og brønde 
Hvis du har problemer med oversvømmelser, forstoppede dræn og brønde, så er det vigtigt at du forstår at alle sager og problemer skal løses i overensstemmelse med Vandløbslovens bestemmelser.

Kort fortalt ser det sådan ud:
1) Alle afgørelser er baseret på Vandløbsloven.
2) Ifølge Vandløbsloven er den enkelte grundejer ansvarlig for at afhjælpe de problemer der er med drænene på hans grund.
3) Alle omkostninger herved afholdes af grundejeren.
4) Problemerne skal løses straks grundejeren bliver gjort opmærksom på dem.

Du kan finde information om Vandløbsloven og andre gældende love og regler på Naturstyrelsens hjemmeside

Hvad gør du hvis du har dræn, brønde eller oversvømmelse
Klik hér for at læse: Problemer med vand - muligheder og løsninger

Lav et drænlaug med dine naboer
I vores nabo-grundejerforening Buresø har man i mange år haft drænlaug. De grundejere der har dræn på deres grunde, har sluttet sig sammen i et drænlaug. I et drænlaug hjælper man hinanden såvel økonomisk som praktisk med at vedligeholde drænene. Det er hjælp til selvhjælp, og denne løsning kan varmt anbefales. Alternativet kan  være at man hænger alene på en stor regning for udbedring af et dræn. Tal med dine naboer om dette.

Bestyrelsen kan bistå med at fortælle hvem du deler dræn med, regler osv. 


Specielt om veligeholdelse af brønde i Skovringen
Vejene og rabatterne i Skovringsområdet er en del af fællesarealerne i Skovringen, og ifølge tinglysningen har den enkelte grundejer pligt til at vedligeholde rabatterne ud for hans grund. Denne pligt omfatter også vedligehold (oprensning) af de brønde der ligger i rabatterne. Som grundejer i Skovringen har du pligt til at vedligeholde og oprense de brønde der ligger i din rabat.


Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk