Generalforsamling / Generalforsamling 2012 / Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012

 


Grundejerforeningen Klokkekilden indkalder til Generalforsamling i Slagslunde Forsamlingshus
                                                                 Onsdag d. 22. august kl. 19

                                                            
Dagsorden i.h.t. vedtægterne:
1) Valg af ordstyrer.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag til dagsorden.
6) Valg i henhold til § 4.
7) Eventuelt.


Efter GF Klokkekildens generalforsamling afholder Ejerlavet Skovringen generalforsamling.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan afleveres til et bestyrelsesmedlem (se adresser på www.klokkekilden.dk) eller du kan sende en mail med dit forslag til klokkekilden@yahoo.dk
Husk at skrive afsendernavn, og hvilken grund du ejer.

Forslag om ændring af tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse

Inden vi går videre til beretningen vil bestyrelsen gerne oplyse at vi på generalforsamlingen vil stille forslag til ændring af vedtægterne. Fremover ønsker vi at afholde generalforsamlingen i perioden fra 1. april til 1. juni. Ved at rykke tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse frem tror vi at vi kan gøre gennemgangen af det forløbne års aktiviteter mere aktuel og relevant.
Bestyrelsen håber på alles opbakning til dette forslag.


Bestyrelsens beretning

I det forløbne år har der ikke været mange nye sager til bestyrelsen, men til gengæld har både de nye og de gamle sager krævet rigtig megen tid, og de har været svære at få afsluttet. Der er desværre en tendens til at mange af sagerne handler om noget så kedeligt som selvtægt. I stedet for at undersøge hvilke regler der gælder, og hvordan man skal ansøge for at få tilladelse til det man ønsker, så har vi oplevet at flere grundejere er gået i gang med projekter uden ansøgning eller tilladelse. Projekterne er ofte til gene for andre grundejere, og nogen gange er de også dårligt udført. Derfor bliver der klaget over den slags projekter, og så er det bestyrelsens opgave at kontakte grundejeren og finde ud af hvad der er gået galt. Desværre er grundejeren sjældent indstillet på at erkende at han har kvajet sig, men mener at de der klager over at han har foretaget sig noget ulovligt er nogen brokkehoveder. Ak ja.

Bestyrelsen opgave er at hjælpe, råde og vejlede. Ikke at være bussemand. Derfor videregiver vi ALTID den slags sager til Egedal Kommune. Det er den eneste måde du som grundejer kan være sikker på at det er den rigtige afgørelse der træffes.

Bjørneklo
Kommunen har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo der betyder at alle grundejere har PLIGT til at bekæmpe bjørneklo. Både på vores egen hjemmeside og på kommunens hjemmeside www.egekom.dk kan du læse meget mere om hvad dette indebærer.

Vær opmærksom på at der er tidsfrister for hvornår du skal bekæmpe bjørneklo:
Senest 1. maj, ved genvækst skal der bekæmpes igen senest 15. juni og igen senest 1. august.

Grundejerforeningen mener at bekæmpelse af bjørneklo er et fælles projekt som alle skal bakke aktivt op om. Ser du bjørneklo, så bekæmp den. Vi har indkøbt to 16-liters rygpumper som du er velkommen til at låne hvis du skal bekæmpe bjørneklo på din grund eller områderne rundt om din grund. Vi har også rigelige mængder af Vegano, et naturligt bekæmpelsesmiddel. Har du behov for hjælp til bekæmpelse af bjørneklo er du velkommen til at kontakte bestyrelsen for råd og vejledning.

Hvis bestyrelsen bliver gjort opmærksom på forekomster af bjørneklo kontakter vi straks grundejeren og beder ham overholde kommunens regler. Samtidig orienterer vi kommunen om forekomsten af bjørneklo.

Konstaterer Egedal Kommune, at bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo ikke foretages i henhold til bestemmelserne i denne indsatsplan, kan kommunen meddele grundejer påbud om be­kæmpelse. Påbuddet varsles ikke, idet indsatsplanens tidsfrister anses for indirekte varsel om påbud.

Hvis et påbud ikke efterleves efter 14 dage kan Kommunen væl­ge at foretage politianmeldelse med indstilling om, at den mang­lende efterlevelse af påbuddet skal straffes med et bødeforlæg. Hvis der foretages politianmeldelse, orienteres grundejeren om, at sagen er overdraget til politiet. Domstolene tager stilling til fastsættelse af bødens størrelse.

Samarbejde med GF Buresø

På generalforsamlingen 2011 fik bestyrelsen mandat til at undersøge mulighederne for et samarbejde eller en sammenlægning med vores nabogrundejerforening Buresø. På Buresøs generalforsamling fik deres bestyrelse mandat til at indlede et samarbejde med os ved at afholde fælles møder to gange årligt.
Fremover vil de to bestyrelser mødes et par gange om året for at drøfte fælles interesser og holdninger.
Vi håber at vi sammen vil stå stærkere og bedre kan markere vore synspunkter over for bl.a. kommunen.

Parkering af tunge køretøjer
Buresø er et rekreativt område, og tunge erhvervskøretøjer hører ikke til hér. Desværre er der nogen der på trods af mange henvendelser fortsat parkerer tunge erhvervskøretøjer i vores område. Derfor kontaktede vi helt tilbage i 2008 Egedal Kommune og bad dem sørge for at der blev oprettet specielle parkeringszoner til tunge køretøjer. Det tager tid at behandle sager i det offentlige, der er mange instanser der skal høres, og derfor er det først nu vi kan sige at opgaven er løst.

Byrådet har vedtaget at det fremover kun er tilladt at parkere tunge køretøjer i 7 specielle parkeringszoner i kommunen. Det betyder at enhver parkering af tunge køretøjer fremover er forbudt i Buresø. Parkeringsforbudet gælder både på fællesveje og på egen grund. Hvis du fremover ser et tungt køretøj parkeret, så anmeld det straks til politiet. De har lovet at reagere hurtigt.

Vintervedligeholdelse
Nogen af de pensionister der bor i Buresø får problemer når der ikke ryddes sne om vinteren. Har man
fået visiteret ydelser fra kommunen som eks. hjemmehjælp eller sygepleje var det tidligere sådan, at kommunen sørgede for at rydde sne frem til de borgere som havde behov for hjælp. Den service er sparet væk, ikke bare i Egedal, men overalt i Danmark. Det betyder at nogen af vore naboer ikke får den hjælp de har behov for når der ikke er ryddet sne på vore private fællesveje.

I Skovringsområdet har grundejerne vedtaget at betale for fælles snerydning når der er behov for det.
Bestyrelsen opfordrer beboerne på de øvrige fællesveje til at træffe samme beslutning. Tal med Skovringen og find ud af hvad det koster, og om det er muligt at koble jeres vej på en fælles snerydningsordning.

Som et lille PS skal det nævnes at erfaringer fra Jyllinge og Helsingør viser at hvis grundejerne indfører og efterlever de regler som gælder i byzoner, så øges muligheden for at få helårsstatus. Disse regler er bl.a. at man udfører snerydning og foretager anden vintervedligeholdelse.

Overkørsler
Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra grundejere der har undret sig over at deres naboer har anlagt store og brede indkørsler til deres grunde. Vi har forelagt spørgsmålet for kommunen, som oplyser at en overkørsel er defineret som en 3 meter bred indkørsel til grunden, med en halv meter rabat på begge sider. Ialt 4 meter. Overskrider man denne regel skal der ansøges INDEN anlæggelse.

Der er desværre tilfælde hvor en stor bred flisebelagt indkørsel har medført at store mængder regnvand i stedet for at blive opsuget af en blød rabat skyller tværs over vejen og ind på grunden på den modsatte side af vejen til stor gene for grundejeren.

Hvis man - som man har pligt til - ansøger kommunen om tilladelse til anlæg af en stor overkørsel vil kommunens eksperter opdage denne fejl, og de vil foreslå at man etablerer en smal afløbskanal dækket af en rist mellem vejen og rabatten. Så er problemet løst nemt og billigt. Kommunen er der ikke for at genere grundejerne, men for at hjælpe dem med at gøre tingene på en fornuftig måde.

I Skovringen gælder der særlige regler. I hele Skovringens område er det ejerlavet der ejer rabatten på 2 meters bredde, og ud over at man skal ansøge kommunen om tilladelse til at anlægge en bredere overkørsel, skal man have en skriftlig accept fra Ejerlavet Skovringen før man må ændre sin overkørsel.
Der er ikke noget nyt i dette, men det er åbenbart nødvendigt at forklare det.


Dræn og manglende kort over brønde m.m.
På generalforsamlingen sidste år lovede bestyrelsen at udsende information til alle grundejere med dræn

og brønde. Det løfte har vi ikke kunnet holde.

Der eksisterer stort set ingen dokumentation på dræn og brønde i området. Selv om der i vores drænregulativ de sidste 40 år har stået at:
Enhver ændring af dræn, grøfter og rensebrønde skal godkendes af vandløbsmyndigheden.kan vi konstatere at ingen af de mere end 70 brønde der gennem årene er opsat i området er indberettet til kommunen. Det gør det svært for kommunen at påbyde grundejere at oprense og vedligeholde de opsatte brønde. Sammen med kommunen arbejder vi på at finde ud af hvordan vi løser dette problem.

Vedr. den manglende afvanding af søen ved Vendevej/Vrangebøgvej har grundejerne ikke kunnet blive enige om fordelingen af omkostningerne, og derfor har kommunen sendt sagen til en taksationskomité der skal afgøre fordelingen af omkostningerne. Vi forventer en afklaring inden sommerferien, og et påbud om at udføre arbejdet straks efter.

Generelt om dræn og regnvand, så laver alle kommuner i Danmark beregninger over hvordan vejr og vand vil udvikle sig i de kommende år. På meget langt sigt forventes nedbørsmængden i vores område at stige med op til 48% årligt. Nogen af vores dræn daterer sig helt tilbage til 1870erne, og selv om vandet i et vist omfang løber i drænene, så er de fleste dræn i en meget ringe forfatning. Det har vi vidst i mange år. Der er sikkert nogen der kan huske at vi i 2006-07 drøftede en renovering af drænene til en pris på over 2 mio.
De store skybrud det sidste par år har medført en del lokale oversvømmelser i vores område, og det er kommunens opfattelse at kapaciteten og kvaliteten i vores dræn hverken på kort eller lang sigt er tilstrækkelig til at håndtere de store vandmængder der kan forventes fremover .

De fleste grundejere har sikkert oplevet at prisen på deres husforsikringer er steget samtidig med at selvrisikoen er forhøjet væsentligt. Dertil kommer at forsikringsselskabernes vilje til at dække skybrudsskader er begrænset. Hvis dit hus ligger i et område hvor der er kendte problemer med vand og hvor man kan forvente oversvømmelser, så vil forsikringsselskabet forsøge at pege på at du som grundejer aktivt burde have garderet dig mod oversvømmelser. Hvilket i klar tale betyder at du ikke får fuld erstatning i tilfælde af skybrudsskader.

Desværre har vi i Buresø eksempler på grundejere hvor forsikringsselskaberne har sagt fra, og hvor grundejeren i bogstaveligste forstand har måttet sejle sin egen sø. Et par grundejere har i det forløbne år anlagt omfangsdræn omkring deres huse for at forebygge mulige vandskader. Har du vand i nærheden af din grund bør du måske overveje om det også er nødvendigt for dig at forebygge.

Terrænreguleringer og opfyldninger
Vi har haft et par tilfælde hvor grundejere har foretaget opfyldning og terrænregulering uden først at have ansøgt kommunen om tilladelse. Buresø ligger i landzone, og reglerne siger:
Du skal søge en landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 hvis du fx. ønsker at udføre terrænreguleringer på mere end 0,50 meter i forhold til det naturlige terræn

Hvis man ønsker at foretage en opfyldning på sin grund skal man derudover også sikre sig at den jord man får kørt på er dokumenteret fri for forurening. Da der i forbindelse med en opfyldning er tale om et muligt lovbrud videregiver bestyrelsen den slags henvendelser til kommunen som tager sig af det videre sagsforløb.

Telemast i Buresø
Alle er nok enige i at mobiltelefoni dækningen i det meste af Buresø er elendig. Normalt opsætter teleselskaberne mobilmaster med ca. 1 kms. mellemrum, men de nærmeste mobilmaster i vores område står på skolen i Slagslunde og på Metalskolen i Jørlunde. Det forklarer hvorfor dækningen er så dårlig.

Vi har drøftet med kommunen og teleselskaberne hvordan vi kunne få bedre mobil dækning, og på et møde hvor Skov- og Naturstyrelsen også deltog er alle parter blevet enige om at det bedste sted at opsætte en mobilmast i vores område er på P-pladsen i Buresø Syd. Det er den lille P-plads der ligger på højre hånd ud for Hundeskoven når man kommer kørende på Klokkekildevej fra Slagslunde.

Nu skal der laves en formel ansøgning, og vi skal gennem den sædvanlige arbejdsgang med nabohøringer osv., men vi håber at der snarest kan opsættes en mobilmast. Med lidt held inden udgangen af 2012.
Den anbefalede placering er formentlig den eneste som Skov- og Naturstyrelsen kan godkende. Nogen af de andre placeringer der har været i spil kræver at der laves en ny lokalplan. Arbejdet med en ny lokalplan kan allertidligst gå i gang i 2014.

Helårsstatus
Som de fleste ved så kræver det en ændring af lokalplanen hvis Buresø skal have helårsstatus, eller byzonestatus. Kommunen har lavet en oversigt over hvilke lokalplaner der skal revideres, og af listen fremgår det at man regner med at tage fat på en ny lokalplan for Buresø i 2013 eller 2014.

Buresø området er lavt prioriteret fordi kommunen afventer hvad der sker i forbindelse med revisionen af den nye "Fingerplan" som bliver sendt i offentlig høring i efteråret 2012. Lidt firkantet sagt, så er der ingen grund til at tale om Buresø før man ved hvad Skov- og Naturstyrelsen anbefaler, og hvad landspolitikerne derefter kan gå ind for.

vi må væbne os med tålmodighed, men derfor kan man jo godt forberede hvad det indebærer hvis området får byzonestatus. Byzonestatus betyder ikke at grundejeren automatisk får tilladelse til helårsbeboelse af sit hus. Det kræver at man ansøger om tilladelse til helårsbeboelse og for at få det skal huset opfylde kravene i byggelovene. Man skal gøre sig klart at kravene i byggelove og -reglementer er MEGET forskellige fra de krav der stilles til sommerhuse.

Hvis man ikke ønsker helårsstatus for sit hus skal man blot undlade at ansøge, så sker der ingen ændringer.

Snerydning og vejbelysning er andre områder der skal vurderes inden en evt. byzonestatus kan komme på tale. Erfaringer fra Jyllinge Nordmark og et par områder i Helsingør fortæller, at hvis grundejerne er interesserede i at opnå byzonestatus, så skal der aktivt gøres noget for at bringe områdets niveau op på det krævede niveau.


Hjertestarter
Der er mange ældre beboere i vort område, og der er langt til nærmeste ambulance. Der er flere der har ønsket en hjertestarter placeret et centralt sted i området. Vi bringer dette ønske op som et forslag på generalforsamlingen.

Højre vigepligt på Hulvejen
Citat fra køreskolernes teoribog: Højrevigepligt er et færdselsregel, der foreskriver, at en trafikant i et vejkryds skal holde tilbage for al kørende trafik, der kommer fra højre.
Typiske situationer, hvor der kan være højrevigepligt: I villakvarterer og lignende.

Vi nævner dette fordi der hver dag opstår farlige situationer da mange af de bilister der kører på Hulvejen åbenbart ikke er klar over at det er en 40 km zone, og at de har pligt til at holde tilbage for trafik der kommer fra højre ved Højbovej og Skovringen.

Afbrænding af affald
Enhver form for afbrænding af affald er forbudt i hele Egedal Kommune.

Bestyrelsen
Vi har som altid brug for frisk blod. Hvis du har lyst til at gøre en indsats for vores område, så synes vi du skulle kontakte en af os i bestyrelsen og høre lidt om hvad vi laver. Måske får du lyst til at stille op.
Det er både interessant og hyggeligt, og så er det jo altid rart at være med til at gøre en forskel.

Hjemmesiden www.klokkekilden.dk
Vi kan se på besøgstallet at der er mange der har opdaget at vi har en god hjemmeside.
Vi bestræber os for at holde siden opdateret med alle de informationer der er relevante for dig som grundejer i Buresø. Kig ind på www.klokkekilden.dk


God sommer til alle fra


Bestyrelsen
GF Klokkekilden
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk