Generalforsamling / Generalforsamling 2014 / Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014

Klik hér for at downloade indkaldelse og beretning

Indkaldelse til generalforsamling i
Grundejerforeningen Klokkekilden
Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00

i Slagslunde Forsamlingshus


Dagsorden i.h.t. vedtægterne:

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning.
 
      Bestyrelsens beretning udsendes til alle grundejere sammen med
      denne indkaldelse.
3.  Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
      Klokkekildens og Skovringsudvalgets reviderede regnskaber for
      2013 kan ses på
www.klokkekilden.dk 
4.  Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

      Klokkekildens og Skovringsudvalgets budgetforslag for 2015
      kan ses på www.klokkekilden.dk 

5.   Indkomne forslag til dagsorden.

      Forslag til generalforsamlingen skal senest onsdag d. 1. april 
      sendes til foreningens e-mail
klokkekilden@yahoo.dk eller
      afleveres på adressen Klokkekildevej 64 eller Skovringen 6.
      Det gælder såvel forslag til Klokkekilden som til Skovringsudvalget.

6.   Valg i henhold til vedtægternes $4.
På valg er:

Formand: Knud Bille
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Ryø
Bestyrelsesmedlem: David Køhnke
Bestyrelsesmedlem: <Ledig plads>
Revisor: Hanna Rosenqvist
Revisorsuppleant:
<Ledig plads>
 

7.  Eventuelt
 
 Bestyrelsens beretning 2013
2013 var et underligt år, hvor der ikke skete de store ting her i Buresø, men hvor der uden for vort område skete en hel del, som kommer til at påvirke vores område fremover. Det kan du læse mere om nedenfor.

Lad os begynde med et par positive nyheder
Kioskejeren ved søen har fået tilladelse til at udvide sin kiosk med en café med udendørs servering i sommerhalvåret. Der er åbningstid til kl. 22. Hvorvidt Klejnes Cafe også i år vil sælge is og pandekager fra
P-pladsen vides ikke, men vi kan fortælle, at kommunen har bevilget en hel del penge til at renovere badestedet ved søen bl.a. med en ny legeplads og bedre grillarealer.

Det ser ud som om vi til sommer kan se frem til et blomstrende cafémiljø med internationalt tilsnit og mulighed for at nyde vores latte´r og lune retter med udsigt over Buresø. Det ser vi frem til.

Har vi din e-mail adresse?
Bestyrelsen får jævnligt tilbud fra håndværkere, Nabohjælp og andre som vi gerne vil sende videre til foreningens medlemmer. Vi har også behov for selv at udsende information til grundejerne, men det er dyrt at sende information ud pr. brev. Omkostningerne til porto, tryk og pakning af et brevudsendelse løber nemt op i 10.000 kr. Det vil vi ikke betale, og derfor udsender vi som tidligere skrevet kun informationer pr. e-mail.

Ønsker du at modtage informationer fra grundejerforeningen, må du sørge for at vi har din e-mail adresse. Hvis vi ikke har din e-mailadresse, kan du gå ind på vores hjemmeside www.klokkekilden.dk og sende din e-mail adresse til os: http://klokkekilden.dk/modtag-e-mail-info

Helårsstatus
Buresø har status som grønt landzoneområde. I bestyrelsens beretning sidste år fortalte vi, at muligheden for at få Buresø-områdets status ændret til byzone (helårsstatus) afhang af, hvad Naturstyrelsen ville anbefale, når man reviderede Fingerplanen. Fingerplanen blev offentliggjort i
efteråret 2013, og i forhold til den gamle fingerplan var der ingen ændringer for Buresø området.
Det betyder, at staten ikke vil tillade ændringer i Buresø områdets status de næste 5 år. Formentlig aldrig.

Hidtil har det været Egedal Kommunes officielle holdning at man ville arbejde for at Buresø skulle have helårsstatus. Det stod også i udkastet til den nye kommuneplan. Men efter offentliggørelsen af Fingerplanen stod det klart at muligheden for at ændre Buresøs status var lig 0. Derfor anbefalede kommunens administration, at man skulle lave en ændring i den nye kommuneplan for 2013-2025.

Vi citerer ordret fra kommunens behandling af høringssvar vedrørende kommuneplanen:
Buresø helårsstatus

Der har både været indsigelse for og imod tilkendegivelsen af, at der arbejdes for at få overført området til byzone.
I forbindelse med høringen af Fingerplan 2013 anmodede Egedal Kommune om, at Buresø kunne overgå til helårsbeboelse, men dette blev ikke imødekommet af Staten. Der er således ikke mulighed for, at ændre status indenfor de nuværende overordnede rammer. Når der står i kommuneplanen, at Egedal Kommune vil arbejde for, at området kan overgå til byzone, og dermed anvendes til helårsbeboelse, giver det erfaringsmæssigt mange borgere forventninger om, at en ændret status er nært forestående, og det kan skabe uro omkring, hvad dette betyder for den enkelte grundejer.

Administrationen foreslår at formuleringen, om at kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at området på sigt kan overgå til byzone, og dermed kan anvendes til helårsbeboelse, udgår.
 
Dette er baggrunden for administrationens forslag, som blev sat på dagsordenen som pkt. 2B på Planudvalgets møde d. 10. december 2013:
 b.    Formuleringen om, at kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Buresøområdet på sigt kan overgå til byzone udgår. 

Forslaget blev vedtaget og derfor står det IKKE i Kommuneplan for Egedal Kommune 2013-2025, at Egedal Kommune vil arbejde for at Buresø får helårsstatus (byzone). Kommuneplan for Egedal Kommune 2013-2025 er vedtaget. Planen beskriver de opgaver som kommunen vil arbejde med og vil gennemføre i de næste 12 år.

Bundlinjen er, at når det ikke står i kommuneplanen at man vil arbejde for at Buresø får byzone status, så er det ikke realistisk at tro på, at områdets status ændres. Her i Buresø kan vi ikke gøre andet end at acceptere denne afgørelse og de konsekvenser den får for os, både menneskeligt og økonomisk.

I bestyrelsen tager vi kommunens afgørelse til efterretning, og indstiller os på, at vi fremover skal arbejde til gavn og glæde for beboerne i vort sommerhusområde.

Lukning af skolen
Der var kommunalvalg i november sidste år og politikerne ville ikke risikere at blive upopulære ved at lukke vores skole lige før valget. Derfor blev Slagslunde Skole ikke lukket, men er nu en del af Ganløse Skole.


Lad os se hvor længe det holder. Når muligheden for at få en helårstilladelse er tæt på 0, er der nok ikke mange børnefamilier, der vælger at flytte til Slagslunde eller Buresø, og da fødselstallet i området har været tæt på 0 de seneste år, er det svært at se hvem der skal fylde klasseværelserne.

Bus til tiden
For de fleste af os er det nødvendigt at have en bil for at bo i Buresø, og mange af os ville have svært ved at klare dagligdagen, hvis vi ikke havde to. Når man har egen bil har man sjældent behov for at benytte den offentlige transport, og derfor er de busser der kører gennem Slagslunde stort set tomme på de fleste ture.

Movia har sammen med kommunen lavet en trafik undersøgelse og fundet ud af, at der på strækningen Ganløse-Slagslunde-Søsum (begge veje) er ca. 120 personer der stiger af og på linie 334 hver dag.
Det er formentlig 60 personer, der kører ud og hjem. En del af dem er elever til skoler og gymnasier.

Fordelt på antallet af daglige afgange på linie 334 er det ikke ret mange pr. tur, så det er en dyr rute for kommunen. Men for os i Buresø og Slagslunde er den trods den ringe benyttelse vigtig.
Hvis man fjerner 334, er 158 den eneste bus der betjener Slagslunde og Buresø.

Det vil gøre det meget besværligt at komme til Stenløse eller Farum. Først skal man tage linie 158 fra Slagslunde til Ganløse eller Søsum. Her skal man skifte til 334 for at komme til Stenløse eller Farum.
Hvis man vil til det nye Egedal Rådhus ved Føtex, skal man tage 158 til Kildedal S-station (her stopper S-toget sjældent, og Kildedal er iøvrigt truet af lukning) eller til Måløv. Herfra skal man tage S-toget tilbage til Egedal eller Stenløse station.

Vi har sammen med Landsbylauget afleveret et høringssvar til kommunen, hvor vi protesterer mod de planlagte nedskæringer, og hvis man kan tro på Lokalavisen ser det ud som om, det er lykkedes os at stoppe nedskæringerne. I denne omgang.

Cykelløb og cyklister
Bestyrelsen modtager en del klager over det stigende antal motionscyklister på Klokkekildevej.

De viser meget lidt hensyn og de skaber mange farlige situationer. I foråret 2013 blev der givet tilladelse til afholdelse af et stort cykelløb, der i længere tid spærrede for al normal trafik på Klokkekildevej.
Dette blev for mange dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Bestyrelsen kontaktede kommunen og efter en længere dialog fik vi af Egedal Kommune og Frederikssund Politi den indrømmelse, at man fremover ville begrænse antallet af tilladelser til cykelløb. Desuden bliver vi fremover inddraget i processen, når der skal gives tilladelser. Det er vi tilfredse med.

Vi har i mange år arbejdet for at få nedbragt den vilde kørsel på Klokkekildevej. Det kræver tilladelse fra Frederikssund Politi, hvis man vil opsætte hastighedsdæmpende foranstaltninger på Klokkekildevej og Skovvej. Politiet stiller nogle krav, som vi ikke kan opfylde, bl.a. om lys på vejbanen hvor der er bump,  og der skal formentlig ske uheld med personskade, før de forstår alvoren i problemet.

Asfaltering af Klokkekildevej og Skovvej
Med ca. 20 års mellemrum er det nødvendigt at asfaltere Klokkekildevej og Skovvej. Det drejer sig om ca. 4300 meter vej, og omkostningerne løber op i flere tusinde kroner pr. grundejer. I 1999 afholdt man et vejsyn hvor det blev besluttet, at omkostningerne skulle fordeles med 65% til grundejerne, 25% til kommunen og 10% til Skov- og Naturstyrelsen. Bestyrelsen har sat spørgsmålstegn ved rimeligheden i fordelingen af omkostningerne. Vi mener, at Klokkekildens medlemmer betaler en for stor andel i forhold til den del af vejen, der løber gennem vores område.

Foreløbig har kommunen accepteret at lave en ny procedure for fordeling af omkostningerne. Den nye procedure skulle være sendt i høring i januar, men endnu har vi ikke hørt noget. Vi håber, at vi kan få ændret fordelingen, så vi kan spare vore medlemmer for en pæn del af omkostningerne ved asfalteringen.

TDC telefoni, bredbånd og TV
De fleste har sikkert hørt og set at TDC har lagt nye kabler ned som kan give alle højere hastighed på bredbånd samt mulighed for TV via TDCs kabelnet. Bestyrelsen har kontaktet en række af de øvrige leverandører af bredbånd. De oplyser, at de ifølge lovgivningen skal have adgang til at benytte TDCs kabelnet, og at de derfor formentlig også kan tilbyde højere hastighed.

Kontakt selv din foretrukne leverandør for at høre hvilke muligheder de kan tilbyde dig. TDC forventer at der er høj hastighed inden udgangen af april måned.

Mobilmast og dårlig dækning
Mobildækningen i Buresø er elendig, og vi skrev i beretningen sidste år, at vi forventede, at der ville blive opsat en ny mobilmast i området, som ville afhjælpe problemet. Det er ikke sket, og status er p.t. at projektet er sat på standby på ubestemt tid.

Hvorfor? Jo, der er ingen - ingen - der klager over den dårlige mobildækning i Buresø!

Hvis du og dine naboer klager til jeres mobilleverandør over den dårlige dækning, så kan det være at leverandørerne forstår, at der er nogle, der ikke er tilfredse med den vare de får leveret.
Så kan det være at der sker noget. Klag, klag, klag...

Bjørneklo
Egedal Kommune fortsætter den intensive bekæmpelse af bjørneklo. Har du bjørneklo på din grund skal du starte bekæmpelse inden d. 1. maj, og du skal bekæmpe bjørneklo MINIMUM tre gange i hver sæson.

Læs mere om dine pligter her: http://www.egedalkommune.dk/borger/affald,-energi-og-miljoe/bjoerneklo

Husk at du GRATIS kan låne en rygsprøjte inkl. bekæmpelsesmiddel hos bestyrelsen.

Send et tip til Egedal Kommune

Er der noget du ikke er tilfreds med, så kan du nu sende et tip - en klage - til Egedal Kommune. Det kan være om bjørneklo, fyldte skraldespande, efterladte køretøjer, oversvømmelse, belægningsfejl i fortov, dæksler og brønde, beplantning ud over skel, henkastet affald, beplantning, skilte, gadebelysning, signalanlæg, vandløb, manglende striber på vejen osv.
Gå på nettet og send dit tip direkte til kommunen. Her er linket:
http://www.egedalkommune.dk/tipegedal

Bilvrag
Vi vil i den nærmeste fremtid sammen med kommunen gøre en indsats for at få fjernet gamle bilvrag i området. Ejerne/grundejerne kommer selv til at dække omkostningerne ved dette.

Grundejerforeningens vedtægter
På generalforsamlingen i 2013 fortalte vi, at vi var blevet bedt om at bringe vore vedtægter i orden, så de lever op til en "normal" grundejerforenings standard.

På flere punkter er vore vedtægter uklare og også mangelfulde. Som eksempel kan vi nævne, at det ikke fremgår af vedtægterne, at der skal laves referat fra generalforsamlingen. Det står heller ikke i vedtægterne, at det er referenten og dirigenten, der skal underskrive referatet. Hos os har formanden ofte klaret det hele, og hvis han fik lyst til at ændre lidt i referatet, er der ingen der har kunnet kontrollere det. Det duer selvfølgelig ikke, og det skal vi have rettet.

Det er ikke meningen, at vi skal starte en revolution. Vi går langsomt frem, og så håber vi at alle forstår hvad der foregår, og er med på dette, så vi kan få det overstået hurtigst muligt.

I år stiller bestyrelsen forslag om at vi ændrer opdelingen af de nuværende vedtægter, så det bliver tydeligt, hvad der står i vedtægterne. Vi deler ganske enkelt vedtægterne op i flere paragraffer og underpunkter.

I dette forslag er alle teksterne de samme. Der er INGEN ændringer i vedtægterne ud over opdelingen.

Hvis generalforsamlingen vedtager dette forslag - og det håber vi de gør - bliver det nemmere og mere overskueligt at gennemgå de næste forslag, og så kan alle forhåbentligt se, at her er noget der trænger til at blive opdateret.  

Rabatter i Skovringen
Da Skovringsområdet blev udstykket, blev det i Deklarationen fastsat hvordan overkørslen ind til grundene skulle være. Bestyrelsen har fået en del henvendelser fra grundejere i Skovringen som spørger, hvorfor bestyrelsen ikke gør noget ved de store og brede indkørsler, som nogen grundejere har anlagt.

Klagerne peger på, at de ændrede overkørsler er i strid med deklarationen, samt at nogle af overkørslerne er forkert anlagt, da de afleder regnvand til gene for naboer og genboer.

Denne sag har flere vinkler, men problemet med vandafledning burde være til at løse. Nogle har f.eks. lagt afløbsskinner i mellemrummet mellem overkørsel og vej. De kan fås i ethvert byggemarked. Vi håber, at alle forstår en fin hentydning og ordner dette, så vi slipper for at høre mere om dette.

Problemet med de store indkørsler er ikke lige så nemt at løse, og derfor har bestyrelsen indledt en dialog med kommunen om dette. Alle ved, at de to meter brede rabatter i Skovringen er fællesarealer som tilhører grundejerforeningen, og at de skal være belagt med græs. I deklarationen er der også andre krav som ikke kan fraviges, og som indgår i denne sag. Bl.a. må der kun være én overkørsel, og resten af facaden mod vej skal være et ubrudt levende hegn.

Der er ingen der har søgt om tilladelse til at ændre deres overkørsel, eller om tilladelse til at inddrage grundejerforeningens fællesarealer i deres egen grund.

Denne problemstilling burde have været behandlet for mere end 15 år siden, da problemet dukkede op første gang. Men det blev den ikke, og nu er det os der står med problemet og skal finde en løsning.
Vi kommer formentlig til at søge juridisk bistand for at få afklaret dette spørgsmål. Derfor afsætter vi penge i budgettet til dette, men spørgsmålet er, om det er grundejerforeningen der skal betale for dette, eller om det er de grundejere, der har anlagt brede indkørsler. Det har vi spurgt kommunen til råds om.

Andre faktorer som kan få indflydelse på denne sag, kan være de nye fælles danske parkeringsregler, der trådte i kraft 1. marts, og som gælder for alle områder, der ligger inden for et byskilt. Vi ved heller ikke hvordan kommunen vil håndtere Buresø nu hvor det står klart, at området ikke får byzonestatus, men forbliver et grønt sommerhusområde.

Vi forventer at denne sag bliver svær at løse, og at den kommer til at trække ud. Muligvis i flere år.

Ny formand senest i 2016
Som bekendt kan den amerikanske præsident kun vælges for to perioder af 4 år, og i regelsættet for god selskabsledelse anbefaler man også at udskifte lederen, inden han gror fast på posten. Den nuværende formand har siddet 6 år på posten, og hvis han bliver genvalgt i år, vil han i 2016 have siddet 8 år.

Der skal nye kræfter til. Derfor vil formanden gerne opfordre alle, der kunne tænke sig at deltage i arbejdet i en god bestyrelse, til at stille op som formand eller som bestyrelsesmedlem. Det bedste for os alle vil være en glidende overgang, hvor den afgående formand kan hjælpe en ny formand på plads.

Hvis der ikke er andre, der stiller op som formand i år modtager formanden genvalg, men så er det også slut. Kunne du tænke dig at vide mere om hvad arbejdet indebærer, så giv formanden et ring.

Vi håber at se dig til generalforsamlingen d. 9. april 2014 kl. 19

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Klokkekilden

----------

Skovringsudvalgets beretning 2013

Ved generalforsamlingen i 2013 blev det aftalt, at vejene skulle repareres i den kommende vintersæson 2013-14. 150.000 kr. af de opsparede penge blev øremærket hertil.

Udvalget kontaktede tre forskellige asfaltentreprenører, og vi gik rundt sammen med dem og inspicerede området. Vi kontaktede desuden kommunen for at høre, om man kunne anbefale et firma herfra, og om vi kunne komme med i en større pulje, når kommunen skulle lave veje. Det blev dog ikke muligt.

Valget faldt på entreprenør Georg Jørgensen fra Slangerup. Han var lokal, havde de bedste priser og kunne anbefales til mindre opgaver.

Georg udfærdigede en plan over de mest nødvendige arbejder i prioriteret rækkefølge, og således fik Hulvejen fra Skovringen til skoven og et stykke af Vendevej vest for Vrangebøgvej helt nyt asfaltlag. Hulvejen blev lappet de værste steder og det samme gjorde Vrangebøgvej, Bakkedraget og Mosesvinget.

Vi har været glade for samarbejdet med Georg Jørgensen. Vi har oplevet stor lydhørhed og fleksibilitet i firmaet, og da vi klagede over manglende asfaltlapper på Hulvejen, kom de og lavede det hurtigt, og endda mere til, uden beregning. Vi vil foreslå et fortsat samarbejde med dette firma.

Vintervedligeholdelsen har vi jo heldigvis ikke skullet bruge de store udgifter på i år. I november 2013 blev der indgået en ny kontrakt med STV-Maskinservice i Knardrup om fast rydning. Aftalen gik helt præcist ud på, at når der falder over 3-4 cm sne med udsigt til frost, skal der ryddes og saltes. Ved vedvarende snefald kan der ryddes flere gange i døgnet. Aftalen ser ud til at have fungeret fint på de få snedage, vi har haft.

Venlig hilsen

Skovringsudvalget


----------

 

 

 

Information om vedtægterne 2014

Nedenfor finder du Klokkekildens vedtægter som de ser ud i dag, samt bestyrelsens forslag til en ny opdeling. Som nævnt ovenfor har vi ikke ændret i teksten, men ændret de eksisterende paragraffer, så der i stedet for 11 nu er 13.

Vi fik et udkast fra kommunen til et sæt standardvedtægter for en grundejerforening, og det har vi brugt som forlæg, da vi ændrede opdelingen og rykkede rundt på indholdet.

Nederst i den nye opdeling er dirigent og referent indsat som underskrivere af referatet.

 
----------


Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkekilden 2013

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkekilden.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål vedrørende Skovringsområdet, de private fællesveje, Klokkekildevejen fra Hulvejen og Skovvej til Skovgården. Endvidere at forhandle medlemmernes fællesinteresser overfor myndigheder og enkeltpersoner, om fornødent med juridisk bistand.

§ 2
Foreningens medlemmer er grundejerne i området. Afhænder en grundejer sin ejendom overgår rettigheder og forpligtelser til den ny ejer på overtagelsesdagen. Ejerskifte og bopælsforandring skal anmeldes til foreningen.

 

§ 3
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kassereren forestår opkrævningen af kontingentet, der forfalder helårligt forud. Såfremt kontingent ikke er indgået inden den ordinære generalforsamlings afholdelse, fortaber medlemmet sin stemmeret.


§ 4
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og 3 medlemmer samt 1 revisor og 1 bestyrelsessuppleant vælges på lige årstal og 3 medlemmer og kasserer samt 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer en næstformand.

 

§ 5
Bestyrelsen afholder møde på formandens forlangende, eller når mindst 3 bestyrelses-medlemmer ønsker det, og er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er samlet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og medlemskartotek.

 

§ 6
Kassereren fører regnskab under bestyrelsens ansvar overfor generalforsamlingen. Regnskabsåret er kalenderåret. Revision finder sted. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde og dennes eventuelle aflønning.

§ 7
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

Valg af ordstyrer.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag til dagsorden.
Valg i henhold til § 4.
Eventuelt.

Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato, samtidig udsendes dagsorden og regnskab.

Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før indvarslet generalforsamling. Afstemning finder sted ved almindelig håndsoprækning, skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Til ændringer i foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamling.

Til beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kræves 3/4 af samtlige medlemmers stemmer.

Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 medlemmer, men det stillede forslag opnår stemmeflertal, kan forslaget vedtages endeligt på ekstraordinær indkaldt generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når 1/3 af medlemmerne ønsker det. Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun den udsendte dagsorden behandles. Dagsorden må ikke indeholde punktet ”Eventuelt.”


Hver matrikel har kun 1 stemme. Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt.


§8
Stk. 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, et bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

Stk. 3
Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

§ 9
Stk. 1
Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr. 01.01.1977 overdragne formue fra ejerlavet ”Skovringen” benævnes Skovringsfonden og forvaltes af Klokkekilden i samarbejde med et valgt tremandsudvalg.

Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer, der er ejere af parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr. 31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal.

Stk. 2
Skovringsudvalget sørger for den almindelige vedligeholdelse af Skovringsområdets asfaltveje med tilhørende rabatter. Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger. Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller nærmere beskrevet i stk. 2. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed.

Stk. 3
Regnskab for Skovringsfonden aflægges hvert år sammen med grundejerforeningens regnskab. Skovringsfonden skal stedse være særskilt konteret. Eventuelle udlæg foretaget af grundejerforeningens kasse skal så vidt muligt udlignes og må ikke overstige 10% af Skovringsfonden ved afslutningen af seneste regnskabsår. Vejleuet ”Skovringen” betaler 1/3 af Klokkekildens kasserers eventuelle aflønning.

§ 10
Påtaleretten i henhold til pantstiftende deklaration af 17.03.1964 vedr. matr. nr. 11 b m.fl. Slagslunde by og sogn (Skovrings området) indehaves af grundejerforeningen Klokkekilden, dog at vejvedligeholdelsen i Skovringsområdet varetages af Skovringsudvalget jf. §8.

Vedligeholdelse af gangsti og bomme på matr.nr. 12 bs og 11 ax påhviler Klokkekildens Grundejerforening. Påtaleberettiget er Stenløse Kommune.

§ 11
Ved eventuel opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse eller fordeling af foreningens midler.


Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 10. april 2013
 
 
  
Knud Bille                                 Lene Holmlund                      Ole Blædel
Formand                                   Kasserer                                 Bestyrelsesmedlem

 

----------

  

Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkekilden 2014   (Udkast)

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkekilden.

 

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål vedrørende Skovringsområdet, de private fællesveje, Klokkekildevejen fra Hulvejen og Skovvej til Skovgården. Endvidere at forhandle medlemmernes fællesinteresser overfor myndigheder og enkeltpersoner, om fornødent med juridisk bistand.

§ 3 Foreningens medlemmer
Stk. 1
Foreningens medlemmer er grundejerne i området.
Stk. 2
Ejerskifte og bopælsforandring skal anmeldes til foreningen.
Stk. 3
Afhænder en grundejer sin ejendom overgår rettigheder og forpligtelser til den ny ejer på overtagelsesdagen.

§ 4 Kontingent
Stk. 1
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2
Kassereren forestår opkrævningen af kontingentet, der forfalder helårligt forud.
Stk. 3
Såfremt kontingent ikke er indgået inden den ordinære generalforsamlings afholdelse, fortaber medlemmet sin stemmeret.

§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og 3 medlemmer samt 1 revisor og 1 bestyrelsessuppleant vælges på lige årstal og 3 medlemmer og kasserer samt 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant ulige årstal.
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer en næstformand.
Stk. 3
Bestyrelsen afholder møde på formandens forlangende, eller når mindst 3 bestyrelses-medlemmer ønsker det, og er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er samlet.
Stk. 4
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5
Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og medlemskartotek.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1

Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2
Kassereren fører regnskab under bestyrelsens ansvar overfor generalforsamlingen.
Stk. 3
Revision finder sted.
Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde og dennes eventuelle aflønning.

 


§ 7 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.
Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato, samtidig udsendes dagsorden og regnskab.
Stk. 3
Hver matrikel har kun 1 stemme.
Stk. 4
Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 5
Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag til dagsorden.
6. Valg i henhold til § 5.
7. Eventuelt.
Stk. 6
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før indvarslet generalforsamling.
Stk. 7
Afstemning finder sted ved almindelig håndsoprækning, skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Stk. 8
Til ændringer i foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamling.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Stk. 2
Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun den udsendte dagsorden behandles. Dagsorden må ikke indeholde punktet ”Eventuelt.”


§ 9 Tegningsretter og hæftelser
Stk. 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, et bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.
Stk. 3
Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.


§ 10 Ejerlavet Skovringen
Stk. 1
Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr. 01.01.1977 overdragne formue fra ejerlavet ”Skovringen” benævnes Skovringsfonden og forvaltes af Klokkekilden i samarbejde med et valgt tremandsudvalg.
Stk. 2
Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer, der er ejere af parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr. 31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal.
Stk. 3
Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller nærmere beskrevet i stk. 2. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed.
Stk. 4
Skovringsudvalget sørger for den almindelige vedligeholdelse af Skovringsområdets asfaltveje med tilhørende rabatter.
Stk. 5
Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger.
Stk. 6
Regnskab for Skovringsfonden aflægges hvert år sammen med grundejerforeningens regnskab. Skovringsfonden skal stedse være særskilt konteret.
Stk. 7
Eventuelle udlæg foretaget af grundejerforeningens kasse skal så vidt muligt udlignes og må ikke overstige 10% af Skovringsfonden ved afslutningen af seneste regnskabsår.
Stk. 8
Vejlavet ”Skovringen” betaler 1/3 af Klokkekildens kasserers eventuelle aflønning.

§ 11 Påtaleret for Ejerlavet Skovringen
Stk. 1
Påtaleretten i henhold til pantstiftende deklaration af 17.03.1964 vedr. matr. nr. 11 b m.fl. Slagslunde by og sogn (Skovrings området) indehaves af grundejerforeningen Klokkekilden, dog at vejvedligeholdelsen i Skovringsområdet varetages af Skovringsudvalget jf
. §9.
Stk. 2
Vedligeholdelse af gangsti og bomme på matr.nr. 12 bs og 11 ax påhviler Klokkekildens Grundejerforening.
Stk. 3
Påtaleberettiget er
Egedal Kommune.


§ 12 Foreningens opløsning
Stk. 1
Til beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kræves 3/4 af samtlige medlemmers stemmer.
Stk. 2
Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 medlemmer, men det stillede forslag opnår stemmeflertal, kan forslaget vedtages endeligt på ekstraordinær indkaldt generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 3
Ved eventuel opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse eller fordeling af foreningens midler.

§ 13 Datering
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 9. april 2014
XXXX                                         YYYYl
Dirigent                                       Referent

 

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk