Generalforsamling / Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig- Det ligger som PFD   HER 
 
Bestyrelsens beretning finder du - HER
 
Indkomne forsalg - HER
 
 
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden
Onsdag d. 18. maj kl. 18.30 i Slagslunde Forsamlingshus

35 stemmeberettigede fremmødte og 33 fuldmagter.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag til afstemning
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne §4
På valg er:
Formand: Knud Bille
Bestyrelsesmedlem: David Køhnke
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant:
Revisor: Hanna Rosenqvist
7. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Formanden Knud Bille bød velkommen og foreslog Karen Jensen som dirigent.
Karen Jensen blev valgt og kunne fortælle, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Charlotte (Bakkedraget 1) Stillede forslag om at udpege en referent. Cathrine (Skovringen 3) blev valgt.
Karen gennemgik regler og procedurer for generalforsamlingens afholdelse og understregede, at der kun kan stemmes om forslag der er indsendt rettidigt.
Karen orienterede om, at Skovringsudvalgets beretning fremlægges og drøftes efter den fælles generalforsamling.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning 2015
Formanden fremlagde beretningen for generalforsamlingen. Den kan læses her: http://klokkekilden.dk/bestyrelsens-beretning-2016

Formanden tilføjede følgende til beretningen:
Helårsbeboelse
Der er i april blevet åbnet en lille lem op fra regeringens side, da de igen vil se på fingerplanen. Der blev i 2013 lukket ned for tankerne omkring helårsstatus i området, men der er en ”kattelem” hvis der skulle ske ændringer i arbejdet omkring området. Til efteråret vil fingerplanen muligvis komme på tegnebrættet igen.

Vi opfordrer i bestyrelsen til, at det undersøges om der er opbakning i området til videre arbejde med evt. helårsstatus.

Formanden takkede af efter 8 år som formand.

Spørgsmål til beretningen:
Sp. Martin (Vendevej 4): Betaler vi ikke allerede for Hulvejen i Vejlauget?
Sv. Torben (Skovringen 7): Siden ’87 har det primært været Ejerlauget Skovringen der betalte for vedligeholdelse af det første stykke af Hulvejen, sidst der blev lagt asfalt på, forsøgtes det at få Højbovej til at betale en del af stykket uden held.
Sv. Knud (Skovringen 6): Reelt set starter Ejerlauget Skovringen først ved de matrikler der er tinglyst til at være med i Vejlauget, og det er de ikke på det første stykke af Hulvejen. Men da det er private fællesveje, bør der derfor være et vejsyn omkring dette stykke for at lave en partsfordeling.

Knud: Den fordelingsnøgle der ligger lige nu, giver vores område en andel på 65% af
regningen på reparation af Klokkekildevej. Bestyrelsen arbejder på at få denne andel længere ned, da området bliver brugt at rigtige mange udefra kommende grundet søen og skoven. Mht. Hulvejen er kommunen ikke part i betalingen, står kun til rådighed i samarbejde om fordelingen af betalingen.

Sp: (Lærkestien 5): Hvad gør man, hvis man har en nabo der bruger sin grund som losseplads? Hvis der aldrig bliver ryddet op?
Sv: Det er der desværre ikke noget at gøre ved. Der er desværre nogle i området, som ikke tager hensyn til deres naboer og de øvrige beboere.

Sp: Lærkestien 13: Hvem har hældt kemikalier ud ved åen mellem Skovringen og Runddyssen?
Sv: Knud: Det blev bemærket at planterne på den ene side at stien mellem Skovringen og Runddyssen visnede væk, meget markant, og kommunen foretog nogle jordprøver. Det kunne konstateres at det skyldes kemikalier. Hvem der har hældt dem ud der vides ikke, men det understreges at det ikke er lovligt.
Der vil blive genplantet efter ønske fra børnehaven.

Sp. Kenneth (Skovringen 20B): Der blev sidste år vedtaget, at de sten der ligger ved skovbørnehaven skal flyttes på plads igen, hvem skal betale for dette?
Sv. Knud (Skovringen 6): Det blev ikke vedtaget sidste år.
Sp. Gitte (Granplantagen): Hvis det kun kommer enkelte grundejere til gode, er det vel ikke en udgift som Grundejerforeningen skal betale?
Sv. Torben (Skovringen 7): De sten har ligget der siden ´88.
Hvis spørgsmålet ønskes debatteret, skal det fremsættes igen under eventuelt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Ad. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
Regnskab og budget kan ses på hjemmesiden. http://klokkekilden.dk/uf/50000_59999/50321/8e4d0862f44f14579055049673cf9c80.pdf

Der er pt. 283 betalende medlemmer, ud af 319 mulige.
Der er budgetteret med udgifter for kr. 87.000 kr. for 2015, men der er kun brugt kr. 53.154,-.
Dette er primært grundet posten tinglysning/advokat bistand/vedtægter mm, hvor der kun er brugt 38 % af det budgetterede. Forsendelsesomkostningerne er også faldende, og dette fortsætter forhåbentlig, når der er flere som oplyser e-mailadresser.
Der har heller ikke været brug for RKI i år, og den tiltænkte computer, der skal indkøbes, er udskudt et år til.
To poster er større end budgetteret: 1) Generalforsamlingen, hvor der blev serveret mad, og 2) bestyrelsen har holdt et møde på Ganløse kro og nydt en gang stegt flæsk.

Der er stadig skyldige medlemmer, og Skovringen lånte en sum penge sidst på året, hvilket der ikke er noget unormalt i.

Sp: (Diget 6): Hvis der skal bruges en stor sum penge på at renovere Skovvej, kan Klokkekilden så ikke budgettere med en del af denne betaling?
Sv: Knud: Det er ikke retfærdigt at medlemmerne skal betale for ikke medlemmernes andel. I øvrigt opkræver kommunen den enkelte grundejers andel over ejendomsskatten, ikke hos grundejerforeningen.

Ellers ingen bemærkninger til regnskabet.

Budgettet 2017
Det er foreslået at fastholde et kontingent på kr. 0,-
Posten for vedligeholdelse veje/stier/bjørneklo er noget højere i det nye budget, da der arbejdes på at genetablere grønne hegn på stien mellem Skovringen og Rundyssen ind mod skovbørnehaven.
Posten for generalforsamling er også steget, da det er positivt modtaget at der bliver serveret lidt mad og drikke inden mødet.

Kommentar fra Charlotte (Bakkedraget 1): Der bliver brugt rigtig mange penge på at honorere bestyrelsen, generalforsamlingen og møder, det er en stor procentdel af foreningens budget.
Sv. Knud: Bestyrelseshonorarerne blev sidste år sat op i håb om at få flere til at deltage i bestyrelsen for grundejerforeningen. Det blev diskuteret og vedtaget, at det var et forsøg om det var større honorar, der skulle til. Vi håber i bestyrelsen også, at bespisning vil få flere til at deltage på generalforsamlingen.
Sv. Karen: Hvis nogle ønsker at ændre dette, kan det stilles som forslag til næste år.

Sp. Eva (Skovringen 2): Skal der være beplantning på stien mellem Skovringen og Runddyssen? Der er en følelse af tryghed, når man går igennem stykket, og der ikke er så mange buske.
Sv. David. (Skovringen 10): Det er en god betragtning, beplantningen skal være let, så det ikke bliver ”tung” bevoksning, syren eller lign.
Sp. Kenneth (Skovringen 20 B) Er det det stykke som jeg slår? For så var der jo et ønske om at den tætte beplantning skulle væk.
Sv. David (Skovringen 10) Det er primært et ønske fra Skovbørnehaven, og det er blevet meget bart.

Kommentar fra Hanna (Skovringen 20 C) Kom endelig med forslag til en let beplantning, opfordrer Eva til at være med i et udvalg.

Budgettet blev vedtaget med bred enighed på generalforsamlingen. En deltager, der repræsenterede 11 stemmer via fuldmagt, undlod at stemme.

Fremadrettet overtager Hanna regnskabet og budgettet.

Ad. 5: Indkomne forslag til afstemning
Forslag 1: Forslaget omhandler ændring af vedtægternes § 10, stk. 2
Fremsat af Christian Hoffmann, Cathrine Arendahl og Charlotte Ryø.

Christian (Skovringen 25) fremsætter forslaget:

Nuværende § 10 stk. 2
Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer,
der er ejere af parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr.
31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal.

Ændres til:
Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer,
der er ejere af parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr.
31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal.

Udvalget kan udvides til at omfatte op til 5 faste medlemmer.
Dette organ har udvidede autonome beføjelser til at fremsætte forslag
gældende kun for Skovringsområdet, ligesom beboerne i samme område har
mulighed for at fremsætte forslag til den årlige generalforsamling kun
gældende for Skovringsområdet.
Udvalget konstituerer sig selv med en kontaktperson til Klokkekildens
bestyrelse.
Forslag til større projekter vedtages på generalforsamlingen og evt.finansiering besluttes ligeledes på generalforsamlingen.
Alle vedtagelser sker i henhold til stk. 3 nedenfor.

Christian (Skovringen 25): Der er en del forhold i Skovringsområdet, der adskiller sig fra resten af Klokkekilden. Vi ønsker beføjelser til at kunne arbejde med projekter uden at skulle have godkendelse fra Klokkekilden. Christian fortalte, hvordan han fx har stor erfaring fra arbejdet i en anden kommune omkring arbejdet og med forskellige fonde, der kan søges tilskud fra.

Susie (Skovringen 6): Hvilke beføjelser er det I ønsker, som der ikke er nu?
Christian: Det handler om, at kunne gøre noget separat i Skovringensområdet, uden at have tilladelse hos Klokkekilden.
Charlotte (Bakkedraget 1): Som det er nu, skal hele Klokkekilden tage stilling til forslag, der kun gælder Skovringen.
Torben (Skovringen 7): Når der nævnes 4. kvadrant, hvis nogen altså ved hvad 4. kvadrant er, så er det en gang akademisk snak. Jeg har talt med Egedal Kommune som ikke kender til begrebet  “Kvartersløft”. LAR er en forkortelse for Lokalt Afledt Regnvand, som bl.a. Holland har erfaringer med.

Mette Carlsen, (Vrangebøgvej 1): Er det ikke kun de asfalterede veje der er under Skovringen?
Sv: Jo, som vedtægterne er nu.
Hanna (Skovringen 20 C): Jeg synes, bare det er at stemme for, så kan vi se, hvor det bærer hen.
Anders (Granplantagen): Jeg forstår ikke hvad det er for forhindringer der er nu.
Knud (Skovringen 6): I en grundejerforening er der kun en der bestemmer, det er Generalforsamlingen.
Knud påpegede, at forslaget var forkert formuleret, og ikke medførte den ændring af vedtægterne som forslagsstillerne ønskede. Det fremsatte forslag medfører ingen ændringer i vedtægterne overhovedet, og giver derfor ingen mening.
Ønsker I at trække forslaget?
Christian: Nej
Knud: Som jeg har prøvet at forklare jer utallige gange, så er det håbløst at foreslå det på denne måde. I skal forklare, hvad det er, I vil. I har formuleret forslaget forkert - der skal stå, at I ønsker udvidet arbejdsområde og det synes jeg I skal forslå til næste års generalforsamling.

Sv. (Charlotte): Vi skal først have hjemmel/mulighed for at foreslå noget. I øjeblikket har vi i Skovringen kun lov at bestemme over vedligeholdelse af veje og rabatter, så vi skal først have ændret vedtægterne, så vi kan få lov at bestemme mere. Så kan vi komme med mere præcise tiltag senere.

Efter en længere diskussion, gjorde ordstyren opmærksom på at hun ville lukke punktet efter den sidste markering, og sende punktet til afstemning.

Afstemning: 68 stemmeberettigede. Der var to stemmetællere.
24 stemmer imod
41 stemmer for
3 stemmer blank

Da det drejer sig om en vedtægtsændring, kræver vedtægterne 2/3 flertal af de stemmeberettede. Forslaget er dermed faldet.

Forslag 2: Forslaget omhandler ændring af vedtægternes §7, stk. 2
Fremsat af bestyrelsen.

Nuværende vedtægter §7, stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato, samtidig udsendes dagsorden og regnskab.

Ændres til:
Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato. Sammen med indkaldelse udsendes dagsorden. Regnskab og budgetforslag offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen på grundejerforeningens hjemmeside.
Indkaldelse ved elektronisk post (e-mails) er endvidere gyldig indkaldelse, idet det er det enkelte medlems ansvar, at grundejerforeningen har modtaget korrekt e-mail adresseoplysning, samt at den oplyste adresse endvidere er virksom.

Bestyrelsen: Det er jo efterhånden meget dyrt at sende post ud, så det er i alles interesse at kommunikationen primært bliver elektronisk.

Forslaget blev vedtaget af en enig generalforsamling.

Ad. 6: Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes §4
På valg er:
Formand: Knud Bille
Bestyrelsesmedlem: David Køhnke
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant:
Revisor: Hanna Rosenqvist

Knud Bille trækker sig som formand efter 8 år på posten. Poul Kyed (Engkæret 5) stiller op: Han fortæller, at han har haft hus i området i 10 år, og har en del familie i Buresø. Fast bopæl i Hareskovby.

Poul Kyed (Engkæret 5) er valgt til ny formand af en enstemmig generalforsamling.
David Køhnke (Skovringen 10) genopstiller, valgt af en enstemmig generalforsamling.
Allan Kreutzberg (Engkæret 7) opstiller som bestyrelsesmedlem, valgt af en enstemmig generalforsamling.
Knud Bille (Skovringen 3) opstiller som bestyrelsesmedlem, valgt af en enstemmig generalforsamling.
Hanna Rosenqvist (Skellet 5) valgt som kasserer af en enstemmig generalforsamling.
Charlotte Ryø (Bakkedraget 1) valgt som revisor af en enstemmig generalforsamling.
David Køhnke (Skovringen 10) valgt som Revisorsuppleant af en enstemmig generalforsamling.

Ad. 7: Eventuelt.
Torben (Fægyden 11): Det virker, som om Skovringen og Klokkekilden er to forskellige enheder, hvorfor er vi ikke bare én?

Knud (Skovringen 6): Oprindelig var det to separate grundejerforeninger, som i 1976 blev slået sammen. Grunden til dette er ikke rigtig at finde. De to områder er meget forskellige, og den største forskel er, at Skovringen også er et vejlaug.

Sussi (Skovringen 6): Vil det ikke være en idé at lave begrænsninger i antallet af fuldmagter man kan medbringe på generalforsamlingen?

Nina foreslog, at bestyrelsen kunne finde en måde, hvorpå ikke-deltagende medlemmer kunne stemme for eller mod forslag via nettet.
Bestyrelsen ville se på ideerne.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Referatet godkendt

Buresø den 5. 6. 2016

Karen Jensen
dirigent
 
 
----------

Skovringens generalforsamling 18. maj 2016

Dagsorden
• Vedtagelse af budget for 2017
• Valg til Skovringsudvalget
• Evt.

Beretning for Skovringsudvalget 2015 blev fremlagt af Eva.
Se beretningen på hjemmesiden: http://klokkekilden.dk/bestyrelsens-beretning-2016 (nederst)

Referent: Cathrine (Skovringen 3)

Ad 1. Vedtagelse af budget for 2017.
Der er ikke planer om større reparationer af vejstykker i 2017, og vi ønsker at spare sammen til større projekter i 2018.

Ad 2. Valgt til Skovringsudvalget.
Kenneth (Skovringen 20 B) Genopstiller ikke.

Eva (Skovringen 2) ønsker at fortsætte.
Hanna (Skovringen 20 B) enstemmigt valgt
Michael Parbst (Skovringen 15) enstemmigt valgt

Ad 3. Eventuelt.
Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt entreprenøren ved asfaltarbejdet havde en stor startpris, for at transportere deres maskiner mm ud til vejene, da der af erfaring fra andre projekter har været en stor del af prisen, som kun omhandler transport.
Hertil blev svaret, at det ikke var sådan en aftale vi havde med asfaltfirmaet. At det var en fast pris. Ellers kan det i fremtiden være en ide at ”spare sammen”, så m2 prisen bliver lavere.

Der blev stillet spørgsmål til det nedstemte forslag fra Klokkekildens generalforsamling, som omhandler Skovringen.
Der blev efterlyst eksempler på tiltag, som forslagsstillerne ønskede at arbejder med.
Sv. Charlotte (Bakkedraget 1) Der ligger intet helt konkret, da mulighederne som sagt ikke har været der.
Sv. Cathrine (Skovringen 3) Men det der er blevet talt om, er fx:
– muligheden for at arbejde med fartnedsættelse i området. Der står i ordensreglerne for området, at man fraråder leg på vejene. Det er vi ikke enige i og ønsker i stedet, at bilerne sætter farten ned.
– I hele Buresø er der en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på nær i Skovringen, hvor hastigheden er 50 km/t. Den bliver sjældent overholdt.
– Nærheden i området ville der også gerne arbejdes for. Sidst der blev holdt sommerfest i Skovringen, blev det påtalt at vi ikke havde beføjelser til at afholde vejfest for skovringsmidlerne, da de er øremærket veje og rabatter.

Og derudover har de nævnte ting på generalforsamlingen været ideer, som kunne arbejdes med i et udvalg med større beføjelser.

I forbindelse med det stillede forslag har der også været følere ude i Skovringen for at lave en ny grundejerforening kun for Skovringen. Ca. 40 beboere blev spurgt, hvoraf enkelte var imod, en del ligeglade og resten, ca. 30, var for. Under eventuelt blev der også rejst kritik af, at ikke alle i området var blevet spurgt, da man let kunne føle sig forbigået. Det var dog ikke nogens hensigt, men man nåede bare ikke at spørge flere. Forslagsstillerne undrede sig over, at folk ikke selv tog kontakt, når de hørte om arbejdet. Intet var lavet i skjul.

Det nye Skovringsudvalg ville arbejde på en kommende vejfest for området.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk