Generalforsamling / Generalforsamling 2009 / Bestyrelsens beretning 2009

Bestyrelsens beretning 2009

 Generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden d. 12. august 2009

                                                   Formandens beretning


Bestyrelsesarbejde i din lokale grundejerforening er et frivilligt arbejde som nogen af dine naboer deltager i fordi de interesserer sig for deres lokale område. Når man stiller op til en bestyrelse er det oftest fordi man gerne vil gøre noget positivt for sit område og for sine naboer.

Som bestyrelsesmedlem bliver man jævnligt spurgt til råds af sine naboer. De regler vi henviser til er gennem årene blevet diskuteret og vedtaget på den årlige generalforsamling. Som bestyrelsesmedlem beslutter eller bestemmer man ikke. Man er valgt af sine naboer til at administrere de regler som alle grundejerne i fællesskab har vedtaget.
 
I bestyrelsen bruger vi en masse tid og energi på at forklare reglerne for beboere som mener at de har ret til at gøre som det passer dem. Det har de ikke, og det prøver vi at forklare dem. Resultatet er desværre ofte at man som bestyrelsesmedlem bliver svinet til og får smidt en spand lort i hovedet.
 
Det er fuldstændig uacceptabelt. Ingen i bestyrelsen ønsker at få problemer med vore naboer fordi vi er nødt til at forklare dem hvilke regler der er vedtaget og gælder for alle grundejere i Klokkekildens område.

For at undgå ubehageligheder har det desværre været nødvendigt for bestyrelsen at fastlægge måden vi håndterer klagesager på. Fremover bliver alle sager håndteret efter samme skabelon:
1.       Når vi modtager en klage vurderer vi sagen ud fra de gældende regler.
2.       Hvis der foreligger en overtrædelse af vore regler skriver vi til grundejeren og påtaler forholdet, og forklarer hvad reglerne siger. Vi beder grundejeren om at udbedre forholdet inden for en given tidsfrist.
Normalt får man en måned til at rette op på tingene.
3.       Hvis grundejeren ikke har reageret inden for tidsfristen sender vi sagen videre til kommunen og beder dem om at løse sagen sammen med grundejeren.
 
Det tager længere tid at få løst sagerne på den måde. Til gengæld bliver alle regler overholdt, og medlemmerne i bestyrelsen bliver ikke udsat for personlige chikanerier.
 
Vi kunne undgå mange sager og mange ubehageligheder hvis alle grundejere ville undersøge reglerne inden de går i gang med arbejde som de kommer til at lave om. Alle regler kan læses på grundejerforeningens hjemmeside www.klokkekilden.dk
 
Hvis der er nogen regler du ikke er tilfreds med, så kan du fremsætte et forslag til generalforsamlingen. Her vil det blive diskuteret, og hvis dine naboer er enige med dig, så bliver dit forslag vedtaget.
 
Tilladelse til at bo i sommerhusområde hele året
31. marts 2009 udløb de 10-årige dispensationer til helårsbeboelse i sommerhuse. Hvis du har haft en 10-årig dispensation til at bo i dit sommerhus, skal du have ansøgt om og fået en personlig dispensation. Ellers skal du flytte din folkeregisteradresse senest 30. september.
 
I løbet af foråret har vi brugt rigtig mange timer på de problemer dette medfører for mange af grundejerne. D. 19. april afholdt vi et orienteringsmøde for alle interesserede, og efterfølgende har der været mange personlige kontakter. Der har været afholdt møder med kommunen, og stort set alle muligheder er blevet vendt og drejet.
 
Det der virker lidt skræmmende er, at så mange er fuldstændig uforberedte på en situation de har vidst ville opstå i 10 år. Når vi spørger ”hvilke muligheder har du for at flytte din adresse” er svaret tit ”det ved jeg ikke”. Når vi taler med kommunen siger de ”jamen de har jo haft 10 år til at finde en løsning”, og når vi siger at det er svært at sælge hus eller låne penge til et indskud i en lejlighed lyder svaret ”ja, det er ikke anderledes i Buresø end i resten af Danmark”. Stort set hver gang hører vi kommentaren ”når man har 10 år til at løse et problem, behøver man så vente til sidste øjeblik med at løse det”.
 
Hvis du ikke har fået løst dit personlige problem endnu, så er det på høje tid. Hvis du ikke flytter din adresse senest 30 september (bedst inden 5. september – se nedenfor) så vil du i løbet af kort tid blive idømt  dagbøder på 300 kr. fordi du fortsat har folkeregisteradresse i Buresø. Flytter du din folkeregisteradresse går alle problemer væk, og alle bliver glade.
 
Kommunen vil meget gerne være hjælpsom, men de er nødt til at overholde reglerne. Du er fortsat velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi vil meget gerne hjælpe dig, men du er nødt til at være realistisk og se realiteterne i øjnene.
De 10-årige dispensationer er udløbet, og de bliver ikke forlænget.
 
Midlertidige dispensationer
Bestyrelsen har kæmpet en hård kamp med kommunen for at få dem til at acceptere at det er muligt at udstede en midlertidig dispensation til borgere så de kan bo i et sommerhus i perioden 1. oktober til 31. marts. Kommunen har hidtil afvist at dette var muligt, men på et møde med embedsmændene og formanden for planudvalget John Petersen lykkedes det endeligt at få en accept af at det er en mulighed der også kan benyttes i Egedal Kommune.
 
Midlertidig dispensation kan opnås i akutte situationer, f.eks. ved skilsmisser. Hvis man tænker sig om kan muligheden også benyttes i andre tilfælde. Bestyrelsen er som sædvanlig villig til at hjælpe med råd og vejledning.
 
Send en besked som kommunen kan forstå – flyt i rette tid
Hvert år er der mange beboere i Buresø der er nødt til at flytte deres folkeregisteradresse d. 30. september.
De ville helst blive boende, men det kan de ikke på grund af reglerne. Hvis du ikke synes at politikerne forstår dine problemer kan du jo overveje denne mulighed:
 
Hvis der er noget politikerne reagerer på, så er det når de mangler skattekroner. Egedal Kommune er en meget dyr kommune at betale skat til, og det er også en meget fattig kommune. Hvis der f.eks. flytter 50 familier fra Buresø som alle betaler skat, så har politikerne mistet langt over 10 millioner. Det kan mærkes.
 
Hvis du er nødt til at flytte din folkeregisteradresse så kan det godt betale sig at planlægge det lidt, da skatten kan være vidt forskellig i den nuværende og den nye kommune du flytter til. Skæringsdatoen for at tilmelde sig en ny skattekommune er d.  5. september hvert år. Hvis du flytter din adresse efter denne dato skal du stadig betale personskat til Egedal Kommune.
 
Bestyrelsen kender til adskillige grundejere der år efter år flytter adresse pr. 30. september. Hvis de havde flyttet adressen inden 5. september kunne de let have sparet 1,5-3% i skat. Skatteforskellen mellem kommunerne er stor, og det bliver hurtigt til mange penge.

Samtidig får du sendt et signal til kommunen de kan mærke. I dag betaler du skat til en kommune der ikke vil have at du bor dér.  
 
Udviklingen i Buresø området – land eller by
Buresø området ligger i landzone, og er udlagt til sommerhusbeboelse. Mange af de 316 grunde er beboet af mennesker der har tilladelse til at bo her hele året. Nogen fordi deres ejendomme har helårsstatus, andre fordi de er pensionister eller har en personlig dispensation til at bo her hele året.

Ifølge reglerne må man bo i sommerhus fra 1. april til 30. september. Derudover må man benytte sit sommerhus i 13 uger. Flytter man ind 1 marts vil det blive accepteret af kommunen. Pointen er at ca. 90% af husene i området er beboet stort set året rundt. Helt lovligt.
 
Sådan ser virkeligheden ud, men det harmonerer ikke med opfattelsen af et sommerhusområde.
 
I forlængelse af de mange samtaler og møder om helårsbeboelse er der rejst en debat om hvad der skal ske med vores område i fremtiden. Kommunens politikere ønsker at ændre områdets status til byzone, for så kan de opkræve flere ejendomsskatter. Det er der også mange grundejere der ønsker, for så kan de få belånt deres huse med 80% og ikke 60% som sommerhuse.
 
Andre kæmper hårdt for at bevare det unikke grønne miljø vi har i området, og ser byzone som en trussel mod naturen der vil normalisere området med gadelamper, fortove og mere asfalt.
I det kommende år vil bestyrelsen i samarbejde med Buresø Grundejerforening starte en debat om den fremtidige udvikling af Buresø området. Som udgangspunkt er vi nødt til at forholde os til at lovgivningen kun har to muligheder, landzone eller byzone. Vi kan nok blive enige om, at vi ikke er hverken det ene eller det andet. Hvad er vi så, og hvad vil vi være. Vi ser frem til at mødes til nogen hyggelige stunder, og ganske afgjort også nogen heftige debatter i Slagslunde Forsamlingshus.
 
Dræn – forhøjelse af kontingent
Drænet på stykket omkring Vendevej ned til Hulvejen er ved at blive renoveret. Der er foretaget reparation, spuling for at rense dræn og fjerne aflejringer og der skal retableres et stykke ved Vrangebøgvej. Vejkrydset er også undermineret og der skal lægges ny asfalt. Kommunen dækker noget af udgiften, men vi regner med selv at skulle betale omkring 50.000 kr. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af august.

Vi forventer inden udgangen af 2009 at have brugt så mange penge på dræn at kassen er tom.
På grundejerforeningens hjemmeside kan du læse hvilke arbejder der skal laves over de næste 1-3 år. Nogen af disse arbejder burde være udført for længst. For at udføre disse nødvendige arbejder skal der bruges penge, rigtig mange penge. Selv om vi kun sætter det i gang der er absolut nødvendigt, så drejer det sig om beløb på over 1.000.000.
 
På generalforsamlingen i 2007 fik bestyrelsen tilladelse til at optage et lån på op til 1.500.000 kr., men der var ikke nogen banker der ville låne penge til foreningen uden sikkerhedsstillelse. Den eneste mulighed for at skaffe penge til at ordne drænene for er at sætte kontingentet op. Bestyrelsen stiller derfor forslag om at kontingentet i en periode på 2 år forhøjes til kr. 100 pr. måned, som opkræves med et årligt kontingent på 1.200 kr. Formålet er at etablere en kapital der gør det muligt at betale de regninger der kommer i perioden.
 
Arbejdet med at kontrollere drænene i området kræver langt mere tid og energi end man kan forvente at nogen vil ofre på frivilligt arbejde. Drænene er igennem de sidste 40 år blevet vedligeholdt af lokale ildsjæle som har brugt oceaner af tid på at få tingene til at fungere. Sådanne ildsjæle findes ikke længere. Vi har p.t. ikke nogen drænmand, og formanden har i flere måneder brugt adskillige timer hver uge på at få tingene til at fungere. Det vil han ikke længere. Skal vi have nogen til at udføre det nødvendige arbejde må vi honorere arbejdet på et realistisk niveau. Det nuværende honorar på 3000 kr. om året for dette arbejde er latterligt.
 
Matrikelkort
I forbindelse med et drænproblem opdagede bestyrelsen at der rundt omkring i Klokkekildens område ligger små stykker jord som det ikke er muligt at fastslå ejerskabet til. Formentlig tilhører disse jordstykker grundejerforeningen, det vil sige at de er en slags fællesarealer. I samarbejde med kommunen er vi i gang med at kortlægge hele området for at lokalisere og fastslå ejerskabet til samtlige matrikelnumre.
Arbejdet forventes afsluttet i løbet af efteråret 2009.
 
Regnskabsrod
Som det fremgår af regnskabet for 2008 er der foretaget en række efterposteringer vedrørende 2007. I månederne efter generalforsamlingen 2008 dukkede nogen ukendte regninger op. Regningerne vedrørte undersøgelser af dræn foretaget i 2007. Den person der har bestilt arbejderne havde prokura til at bestille arbejder af denne art, men mistede overblikket og overskred sit budget med 100%.
 
Som en konsekvens heraf fratog formanden bestyrelsesmedlemmet den post han hidtil havde bestridt. Samtidig blev der indført skærpede regler for bestilling af varer og ydelser. Reglerne gælder for alle medlemmer af bestyrelsen. Vi ønsker ikke en gentagelse af denne situation.
 
Medlemsskab af grundejerforeningen
Gennem årene har vi jævnligt fået henvendelser fra grundejere som spørger om de har pligt til at være med i grundejerforeningen. For at skabe et overblik over dette har kassereren rekvireret udskrifter af tingbøger og vi har nu et endegyldigt overblik for alle parceller.
 
Der er i alt 316 grunde i vort område. De fleste af de grundejere som ikke har pligt til at være med i grundejerforeningen har alligevel valgt at være medlemmer. Kun 19 grundejere står udenfor. I forbindelse med de kommende drænarbejder vil vi kræve at de 19 stiller sikkerhed for deres andel af arbejdet i form af bankgarantier.
 
Kontingentbetaling
Kassereren har brugt en masse timer på indkøringen af et nyt program fra PBS der kan styre udsendelse af kontingentopkrævninger. PBS glemte at sætte nogen informationer på de første kort de sendte ud. Det medførte nogen forvirring men fremover regner vi med at det fungerer, og at vi sparer en masse tid.
 
Det har gennem flere år været et problem at enkelte medlemmer ikke har betalt deres kontingent. Kassereren har brugt rigtig meget tid på rykkerskrivelser, og det er faktisk ikke rart at skulle rykke andre grundejere for manglende betaling. Derfor har bestyrelsen indgået en aftale med RKI Experian om at de overtager rykkerproceduren.
 
Fremover udsender kassereren en rykkerskrivelse ca. 14 dage efter at kontingentet skulle være betalt. 30 dage senere udsendes rykker nr. 2. Hvis den ikke bliver betalt sendes sagen automatisk videre til RKI som overtager det videre forløb. For 2009 er 6 sager overgivet til RKI.
 
Sammenlægning med Buresø Grundejerforening
Der er en række praktiske og økonomiske forhold der gør en sammenlægning umulig. En sammenlægning er derfor udskudt på ubestemt tid, men de to bestyrelser har et udmærket samarbejde og har i adskillige tilfælde lavet aktiviteter og løst problemer i fællesskab. Det fortsætter vi med.
 
Levende hegn – faste hegn
Beboerne i Buresø har i mange år arbejdet for at bibeholde den uspolerede natur i området. Derfor vækker det stærke følelser når en nabo opfører et uskønt raftehegn, og murer sig inde bag det. I det forløbne år har bestyrelsen modtaget et utal af klager over opførelsen af faste hegn.

Reglerne blev fastlagt af kommunen i 2004 og medfører at man 50 cm bag skel må opsætte et levende hegn. 1 meter bag skellet må man så opsætte et fast hegn under forudsætning af at det levende hegn hurtigt vokser op og dækker det faste hegn. Det faste hegn må ikke kunne ses fra vejen. Det er der nogen grundejere der ikke har fattet.
 
Når et fast hegn bliver opsat i modstrid med reglerne skriver vi straks til beboeren og beder om at få hegnet lovliggjort. Hvis det ikke sker inden for en fastsat tidsfrist videresender vi sagen til kommunen. Kommunen behandler i øjeblikket to sager.

Vore regler er helt klare og i overensstemmelse med både lokalplanen og kommunens regler. Grundejeren taber hver eneste gang. Alligevel er der nogen der opfører faste hegn i modstrid med reglerne. For kommunen er det blevet et tidskrævende problem, og bestyrelsen overvejer sammen med kommunen at fremsætte forslag om en skærpelse af reglerne således at det levende hegn skal være opsat og opvokset inden faste hegn må opsættes.
 
Parkering i rabatten
Bestyrelsen modtager et stigende antal henvendelser fra beboere der er irriterede over at naboen er begyndt at parkere i rabatten. Der er selvfølgelig ingen der har noget imod kortvarig parkering i rabatten f.eks. når man har gæster, men reglerne i lokalplanen er helt klare:
Der skal være udlagt mindst 2 parkeringspladser på hver parcel.
Det er ikke tilladt at parkere i rabatten.
 
Vi beder alle om at vise hensyn og respektere disse regler. De blev i sin tid indført for at forhindre at vor smukke natur blev skæmmet af parkerede biler.

Vejbump – hensynsløs kørsel
Årsagen til at man ikke bare kan etablere vejbump er, at der skal være lys ved vejbump. Etablering af en fast lyskilde er en stor udgift, både ved etablering og i form af driftsomkostninger. I samarbejde med Buresø Grundejerforening vil vi i løbet af det kommende år forhandle med politiet om at blive fri for at etablere lys.

En række beboere omkring Vendevej er trætte af hensynsløse bilister der kører med alt for høj fart – vi bor i en 40 km zone – og ønsker at få etableret chikaner på Vendevej. Det vil vi helst undgå og derfor vil i første omgang forsøge at tale med de bilister der kører uansvarligt. Desværre tyder meget på at det er beboere i området. Såfremt de læser dette vil de måske være så venlige at tænke sig om og vise hensyn i fremtiden.

Skovbyggelinier
I forbindelse med kommunesammenlægningen er der flyttet rundt på mange ansvarsområder. Således er det ikke længere kommunen men Miljøcenter Roskilde der behandler den mangeårige sag om reducerede skovbyggelinier mod Ganløse Eged. Der er nogen der siger at de eneste sager det er værd at kæmpe for er tabte sager. Kampen fortsætter.
 
Ny sti – fredning af tunneldale
Forslaget om at frede tunneldalene og anlægge en natursti har medført klager og protester fra mange sider. De er nu behandlede, og stien vil blive anlagt, formentlig i 2010. Den nye sti bliver nok til gene for de grunde der vender ud mod stien, men for de fleste vil naturstien blive en ny og kærkommen mulighed for at lufte hunden på en smuk rundtur i området.

Stien kommer i vort område til at ligge således:
Når du kommer fra Slagslunde, og drejer til venstre ad Hulvejen, ligger Præsteskovvej på venstre hånd ca. 50 meter inde. Naturstien starter hér. Naturstien følger Præsteskovvej frem til indgangen til en privat grund. Her drejer stien skarpt til højre, og følger skellet i retning øst mod Skovringen.
10 meter før stien når bagsiden af grundene i vort område drejer stien skarpt til venstre. Stien fortsætter med en afstand på 10 meter til grundene i Skovringsområdet. Stien ender i Slagslunde Skov.

Vejlaug – vedligeholdelse af vores private fællesveje
Vi har modtaget adskillige henvendelser om at mange af vore grusveje er hullede og trænger kraftigt til at blive vedligeholdt. Dette er ikke grundejerforeningens opgave, men de private vejlaugs.

Reglerne er således:
Klokkekildevej er vores hovedfærdselsåre, og alle grundejere er med til at betale for vedligeholdelse af Klokkekildevej. Der er afsagt kendelse om dette.
Bor du i Skovringen betaler du kontingent til Veilauget Skovringen som sørger for at vedligeholde vejene i Skovrings området.
Bor du ud til en grusvej er du med i et privat vejlaug, eks. Veilauget Runddyssen, Veilauget 5. Juni Vej osv. Du og dine naboer skal i fællesskab sørge for at vedligeholde jeres vej. Det behøver ikke at være dyrt. I kan lave en aftale om at at indkøbe et læs grus og få det kørt på. Efterfølgende kan I hjælpe hinanden med at  fordele gruset på vejen. Hvis nogen skulle have glemt det, så er det sådan man har gjort i mange år.

Bestyrelsen 2009-2010 og fremover
Der har været mange opgaver for den afgående bestyrelse i det forløbne år. De fleste af os i bestyrelsen mener at vi har nået grænsen for hvad man skal ofre af tid på en frivillig opgave. Vi vil ikke selv stille forslag om det, men hvis I som grundejere ønsker fortsat at få løst mange af de sager som bestyrelsen klarer for jer, så skal I overveje at honorere bestyrelsens indsats anstændigt. Hvis I ikke gør det, så er der ingen der gider deltage i arbejdet mere. Alternativet er at vi hyrer et advokatfirma med speciale i ejendomsadministration til at stå for de praktiske opgaver.
 
Medlemmerne i grundejerforeningen skal sørge for at bestyrelsen har mulighed for at løse de opgaver der er i området. Sagt med andre ord: Hvis vi ikke har penge, så kan vi ikke løse opgaverne. Der er sikkert nogen der vil stemme imod forslaget om at forhøje kontingentet fra 250 kr. til 1200 kr. Nu er det jo sådan at det er den der har skoen på der ved hvor den trykker, og hvis forslaget bliver nedstemt, så mener formanden ikke at han kan løse de opgaver der skal løses. Så går formanden af. Det vil fremgå af dagsordenen.
 
Som I måske fornemmer af ovenstående, så har det været et hårdt, men spændende år. Måske synes du bestyrelsen har gjort det godt, måske synes du vi skulle have gjort tingene anderledes. Vi har brug for mindst et nyt medlem og en suppleant i bestyrelsen, og hvis du har lyst til at yde en indsats for fællesskabet, så synes vi du skal stille op til bestyrelsen d. 12. august.

Knud Bille
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk