Generalforsamling / Generalforsamling 2011

Referat fra Klokkekildens generalforsamling 2011

Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig - eller downloade referatet i PDF format hér

Bestyrelsens beretning finder du - HER

Referat fra Skoringsudvalget - HER
 
 
 
Referat fra Grundejerforeningen Klokkekilden ordinære generalforsamling
onsdag d. 24. august kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Der var 35 fremmødte stemmeberretigede.
Referent:     Lene Helligkilde

Dagsorden(som udsendt med indkaldelsen)
1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
         Bestyrelsens beretning udsendes til alle grundejere sammen med 
         indkaldelse til generalforsamling
3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
         Det reviderede regnskab for 2010 kan ses på
www.klokkekilden.dk 
4.      Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
         Budgetforslaget for 2012 kan ses på
www.klokkekilden.dk 
5.      Indkomne forslag til dagsorden
         
To forslag fra Klokkekildens bestyrelse:
         a. Ændring af Klokkekildens fortolkning af ”drænregulativ”
         b. Mandat til at arbejde på evt. sammenlægning med
         Grundejerforeningen Buresø
6.      Valg i henhold til vedtægternes §4 - på valg er: 
         Kasserer                               Lene Holmlund        modtager genvalg
         Bestyrelsesmedlem:          Kjell Stau                   modtager ikke genvalg
         Bestyrelsesmedlem:          Ole Blædel                modtager genvalg
         Bestyrelsesmedlem:          Lene Helligkilde       modtager genvalg
         Bestyrelsessuppleant:       Steen Christensen   modtager genvalg      
         Revisorsuppleant:               AnneBritt Hansen     modtager genvalg
7.      Eventuelt

 

Referat af generalforsamlingen:
Formanden bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen
Formanden delte de to forslag rundt til gennemlæsning i pausen.

Punkt 1 – Valg af dirigent
Karen Jensen blev foreslået, og valgt.
Karen takkede for valget, konstaterede at dagsorden var rettidigt sendt ud, at der var kommet to forslag og forhørte sig om der var andre bemærkninger – det var der ikke.

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning v/ formand Knud Bille (udsendt med indkaldelsen)Et roligt år. Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med emnerne helårsstatus, dræn og de sædvanlige småting som fx parkering i rabat (det er IKKE tilladt), klipning af træer og buske, brug af støjende redskaber i weekend, problem med løse hunde, hvor nogle formodes at være årsag til to døde kid …

Emnet helårsstatus:
Nuværende borgmester er opsat på helårsstatus. Der udtrykkes ønske om flere børn, da tallet har været nedadgående de sidste par år evt. med lukning af Slagslunde Skole til følge.

Billige ejendomme pga. uafklaret status, set fx 400K for ejendom.

Emnet småting:
Sagen om fast hegn på Fægyden har været ført i snart to år – sagen er tabt, og kan ikke føres videre pga. økonomi. Vi lader sagen ligge.

Sp fra Vrangebøgevej 4: Det er en kommunal opgave?

Sv fra formand: Kommunen kørte sagen. Naturklagenævnet blev involveret. En mærkelig fremlægning resulterede i, at beboer fik medhold. At anke sagen koster mange penge.

Sv fra Borgerdydsvej, Henrik Poulsen: Skellet ligger anderledes end de faktiske forhold. Lovligt antal meter bag vejskel er overholdt. Faktisk er flere hegn på Klokkekildevej ulovlige

Sv fra Granplantagen 1, Niels Barret: Hegn opsat før lokalplan = lovlige. Lokalplan siger skel mod vej, og det gælder alle veje.

Emnet dræn: Dræn og drænregulativ, (vanen tro, kom dette emne til at fylde meget)Den korte version omkring dræn er ændring af drænregulativ, da loven foreskriver, at ved-ligeholdelse rettelig påhviler grundejere som har dræn. Loven foreskriver denne ændring.

Sp fra Vrangebøgvej 11, Kurt: Problem med mose. Siden efteråret 2010 MEGET dialog om dræn og vand med formand og drænmand Kjell Stau. Bagbo gravet op i sø, og afløb er beskadiget. Konstaterer, at det er ham som grundejer, der skal rejse en sag mod naboen, og det er han ærgerlig over. Har talt med kommune m.m. Vrøvl og sludder fra Klokkekilden og kommunen. Det er en åben grøft. Grundejerforeningen Klokkekilden må finde en juridisk måde at håndtere drænproblematik, så nabostridigheder undgås.

Sp.: Skovringen 32, Casper (rimelig ny Buresøborger): Hulvejen og drænrør – hørt div. historier – hvordan skal han forholde sig til det?

Sp fra Diget 6, Bjørn: Hvordan forholder Klokkekilden sig til vandproblemerne?

Sv fra Formand: I 40 år har tingene fungeret stille og roligt på grund af ildsjæle mht. dræn, vand, brønde osv. Indtil for to år siden, hvor Klokkekilden kom ind i sidste fase for at løse et problem. Der var opstået uenighed blandt de grundejere, der havde dræn, og de kom ingen vegne. Kommune blev indblandet. Der var drænsyn efterfulgt af udtalelse og besked fra Egedal Kommune hvori Ministeriet forklarer, at både Egedal Kommune og Klokkekilden har misforstået vandløbsloven og tolket den forkert – budskab: I må ændre på det I ”plejer” at gøre. Partshavere, dvs. andel i striden skal selv tage aktion. Klokkekilden kan ikke gøre indsigelse, da vi ikke er partshavere jf. loven. Klokkekilden har ikke hjemmel til at klage eller gøre noget.

I foreningen Buresø har man talt med Kommunen og etableret Vejlaug for at komme omkring vand og drænproblematik.

 

Sv fra Formand til sp fra Skovringen 32, Casper: Kommunen bør tage ansvar, men her og nu ligger ansvar hos jer på Skovringen 32.

 Sp fra Vrangebøgvej 11, Kurt: Hvorfor så ikke bare sige det samme til partshavere hos Vrangebøgvej?

 Sv fra Kjell Stau til sp fra Vrangebødvej 11 Sv.: Vi har gravet efter dræn – kunne ej findes.

 

Sv fra Kjell Stau til sp fra Skovringen 32: Dræn under Hulvejen er betalt af Klokkekilden. Dræn er ført over kloakken. Klokkekilden burde aldrig have betalt for den rep. Røret er gået ud af fatning, og entreprenør burde have lavet rep. Uanset hvordan, så er det lavet forkert.

 

Sv fra Formand: Kommunen har fået det udført for Klokkekildens regning, og vi bør tage fat i entreprenør/Kommune.

 

Sp fra Mosesvinget 4, Steen: En af de heldige ejer af dræn J Hvem har placeret de dræn i sin tid? Prøver kommunen bare at tørre regningen af på Klokkekilden? Kommunen vedlige-holder love og retningslinjer.

Kunne Klokkekilden, som forening, fortsat varetage drænarbejde?

Sv fra Kjell Stau: Ved at det dræn er lagt ned i 1939.

Sv fra Karen Jensen: Dræn er helt tilbage fra de gamle landarbejdere, udstykning, dræn.

 Sv fra Granplantagen, Niels: Vi kan ikke ændre på vandløbsloven, uanset hvad vi synes eller flertal, kan vi ikke ændre på den. Foreslår at tale med naboer, og hvis dialog ej er muligt, så brug kommunen – de har tilsynspligt

Sv fra Skovringen 32, Casper: Forslag om forenings-paraply ifm. dræn.

Sv fra Vrangebøgvej 4, Steen: Vandløbsloven skal overholdes. Den enkelte grundejer er forpligtet. Foreslår at lave drænlaug. Dræn er ikke Klokkekildens opgave. Kommunen kan pålægge drænejere udgifterne.

Sv fra Formand: Opsummere forenings-paraply om dræn, men lov er lov.

Sv fra Borgerdydsvej, Henrik Poulsen: Loven fungerede anderledes for flere år siden. I gamle dage var der større reaktion, hvor der i dag er lidt mere ansvarsfraskrivelse. 

Sv fra Mosesvinget 4, Steen: Solidarisk tanke mht. dræn. I stedet for nabostrid, så opret drænlaug e.l. jf. gældende retningslinjer, og brug Generalforsamling som øverste myndighed.

Sv fra Skovringen, Torben Mortensen: Foreslår, at debat om dræn gemmes til punktet for nyt drænregulativ. 

Sv fra Borgerdydsvej, Erik Breil: … det fik referenten ikke noteret, beklager …

O
psamling fra Karen Jensen: Følge op ifm. Hulvejen. Formand foreslår, at Casper taler med Kjell Stau, og går videre derfra.

Emnet beskæring:
Sp fra Klokkesvinget 2: Overrasket over tonen ifm. beskæring - bål og brand - forslag om pæn anmodning, samt krav om at høre hvem der klager.

Sv fra Formand: Redegjorde for den skærpede tone pga. tidligere års erfaring om over-hørighed. Vil gerne bløde tonen op. Klokkekilden kendte ikke umiddelbart til sagen.

Sv fra salen: Det kan være kommunen, der ”bare” har henvendt sig udenom Klokkekilden.

 Sp.: Klokkekildevej 74 (nye): Sidste år henvendelse om at klippe hæk, men hvor er reglerne?

Sv fra Torben Mortensen: Henviste til Lokalplan, som kan hentes hos Egedal Kommune.

Emnet Vejskilte:
Sp fra Vrangebøgvej 11, Kurt: Skæve vejskilte bedes rettet op.

Herefter blev Formandens beretning vedtaget. 

Punkt 3 og 4 – Regnskab og budget v/ kasserer Lene Holmlund (medsendt indkaldelsen)

Regnskab 2010
Større indtægt ifm. Kontingent = flere betaler
Anden indtægt: dem der glemmer at betale = rykkergebyr.
Færre udgifter end forventet.

Bestyrelsen opfordrer endnu en gang til korrespondance via mail = stor besparelse på porto! Tilmeldingsblanketter blev udleveret, så fremmødte kunne skrive sig på

NB! Hjælp at spare porto: meld dig til på hjemmesiden www.klokkekilden.dk – nu

Seneste opgørelse viser mange penge i banken = 230K

Sp. Hyldevang 3, Gunna: Honorar til formand og bestyrelsesmedlemmer – hvad dækker det?

Sv. Formand: dækker det frivillige arbejde.

Ingen yderligere kommentarer til regnskab.
Regnskab 2010 blev godkendt.

Budget 2011
Der er skruet ned på udgifterne, og kontingent er nedsat til kr. 300,- pr. år, da vi ikke længere har samme omkostninger dræn. 

Sp fra Bakkedraget 1, Gunna: Hvilket drænarbejde er det så til 10K?

Sv fra Lene: Sat fra til evt. rådgivning og lignende.

Sp fra alle: Hvor er sommerfesten? J

Sp fra ??: Spørgsmål til punktet Vedligehold

Sv fra Lene: Sti ved Borgerdydsvej, skilte og evt. bump

Sv fra Præstelunden, Else: Bump er ikke helt væk. Vi bør evt. samarbejde med Buresø.

Sv fra Bakkedraget 1, Gunna: Bump må gerne dø. Flere gode erfaringer med fartfælder.

Sv fra Formand: bump er fælles projekt med Buresø – Politi tillader ikke bump uden lys, hvorfor bump er skrinlagt.

Flere festlige kommentarer og forespørgsler på hhv. sommerfest og julefrokost

Punkt 5 – Indkomne forslag (omdelt i kopi ved Generalforsamlingens start)
Forslag b – sammenlægning med Grundejerforeningen Buresø:
Grundejerforeningen Buresø vil gerne at vi slår foreningerne sammen. Bestyrelsen har brug for mandat fra Klokkekildens medlemmer til at fortsætte dialogen.

Sv fra salen: Hvis vi får en sommerfest er det ok J

Sp fra ??: Hvad med tinglysninger o.l., og medlem af grundejerforening?

Sv fra Formand: Der er forskellige tinglysninger rundt omkring – ja, nej, lidt blandet.

Sv fra Lene Holmlund: Vi har ikke overblik på hvem der er tinglyst til medlemskab af grund-ejerforening – i dag tjekkes grundejer ved manglende indbetaling, dvs. løbende opsamling.

Sv fra Granplantagen 1, Niels Barret: Ingen argumenter mod, men argumenter for sammen-lægning. Kommunen taler om begge foreninger, vi er defineret inden for samme område, er under samme lokalplan, så det giver større slagkraft.

Sv fra Bakkedraget 1, Gunna: God ide med sammenlægning – foreslår afstemning om mandat?

Sp fra Skovringen, Eva: Hvad betyder individuelle rettigheder?

Sv fra Formand: Det er en floskel – dvs., vi har ikke hatten i hånden J = Samarbejde.

Sp/Sv fra Borgerdydsvej, Henrik Poulsen: …den opfangede referenten ikke …

Sv. Formanden:  … og den glippede også …

Sp fra Skovringen 23, Vicky: Er bestyrelsesmedlemmerne interesserede i mere arbejde?

Sv fra Formand: Buresø har svært ved at hverve bestyrelsesmedlemmer

Sv fra Præstelunden, Else: Vi bliver siddende J

Opsummering fra Karen: Forslaget er et oplæg til et mandat om videre dialog

Sv fra Granplantagen 1, Niels Barret: Gjorde opmærksom på bredejernes egen forening.

Mandatet blev givet til bestyrelsen, som går i dialog med Grundejerforeningen Buresø og fremlægger forslag til næste generalforsamling.

Forslag a – Ændring af drænregulativ

I 2010 fik Klokkekilden besked om at eksisterende håndtering ikke var korrekt – der var andre regler. Ingen ændring i mange år. Regler skal være jf. Vandløbsloven.

Fremover har den enkelte grundejer ansvar for periodiske eftersyn og oprensning.

Formanden forklarede kort den retsmæssige vedligeholdelsespligt, som påhviler grundejer.

(se flere kommentarer og opsummering under punktet dræn) 

Sv fra Klokkekildevej 74: Svært at tage stilling, når man ikke aner om der er dræn på matriklen.

Sv fra Kjell Stau: Arbejdet med kort over området med dræn er i gang. Hver grundejer med dræn får et kort med det dræn de er en del af, samt brønde osv.. Kort færdiggøres senest foråret 2012.

Opsummering fra Karen: Får bekræftelse fra Kjell Stau, at alle med dræn får kort i 2012.

Sv fra Steen Christiansen: Vi må stemme for forslaget, så regulativ er i overensstemmelse med lov og vedtægter.

Sv fra Granplantagen 1, Niels Barret: Det er fint, at Klokkekilden rådgiver.

Sp fra Bakkedraget 1, Charlotte: Alle er påvirket af, at de få holder deres dræn ved lige, så derfor kunne man lave en drænklub, ikke pålægge, men ad frivillighedens vej lave fælles opsparing e.l., og trække på Klokkekildens ekspertise. Vil vi hæfte solidarisk? Korrekt at regulativ skal ændres jf loven.

Sp fra Diget 6, Bjørn: For en solidarisk løsning – dræn og fællesskab – alle har brug for dræn

Sv fra Kjell Stau: Vejledning har altid været jf Vandløbslov – grundejer betaler selv. Der kan laves forslag til fælles konto til næste generalforsamling.

Sv fra Formand: Vi var selv overrasket over reglerne. Vi er ikke uenige om et fællesskab – men vi kan ikke tage initiativ.

Sv fra Borgerdydsvej, Henrik Poulsen: De tilbagevendende diskussioner skyldes nok, at omkostninger har været begrænset.

Sp fra ??. Erik: Gamle dræn er jo dimensioneret til at afvande bondens køer, ikke nuværende situation. Fedt ikke rundt med pengene, men lad os få gjort noget.

Sv fra Karen: Tidligere forslag om solidarisk drænlaug er blevet skudt ned.

Sv fra Granplantagen, Niels Barret: Foreslår drænlaug omkring de enkelte vandløb, måske 3-4 stykker, hvor der er helt forløb af forbundne dræn. Det er muligt at etablere stort drænlaug. Jf. loven skal partshavere finde fælles løsning.

Sp fra ?? og Bakkedraget: Blandet dialog om omkostninger ifm. dræn. Store beløb er allerede brugt. Et tidligere overslag fra bestyrelsen lød på kr. 1,5 mio. Ift. nye tider skal det dimensioneres 200 mm i bredden, iflg. kommunen.

Sp fra Bakkedraget, Gunna: Er det lovpligtigt at have faskiner?

Sv. Kjell Stau: Nødvendigt med drænmand, som kan gå rundt og vejlede, tilse m.v. – intet passer sig selv.

Opsummering fra Karen: Debat blev rundet af, og forslaget blev vedtaget, således at lov overholdes.

Punkt 6 - Valg i henhold til vedtægternes §4 - på valg er:
Kasserer:           Lene Holmlund, Klokkekildevej 64                genvalgt

Best.medlem:   Ole Blædel,                                                         genvalgt

Best.medlem:    Lene Helligkilde, Skovringen 21                   genvalgt

Best.medlem:    Hanna Rosenquist, Skellet 5 (nyt medlem) nyvalgt – velkommen til

Best.suppl.:        Steen Christensen                                           genvalgt

Revisorsuppl:    AnneBritt                                                             genvalgt (ok, in absentia J)

Punkt 7 - Eventuelt
Sv fra Skovringen, Eva: Ifm. porto-besparelser – sende unge mennesker rundt, håndbårne

Sv fra Lene Holmlund: Flere bor på anden adresse. Den store udfordring er at 20-40 breve kommer retur, hvilket dog giver mulighed for detektivarbejde og ajourføring af database. Men mht. porto-besparelse og anden adresse vil vi derfor prøve med mail. 

Sp fra Steen: Udestående omkring et låg til brønd (ved grund op til børnehave)?

 

Karen takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen kl. 20:54


Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk