Skovringsudvalget / Kontakt til Skovringsudvalget

Kontakt til Skovringsudvalget


De grundejere der bor i Skovringsområdet er medlemmer af GF Klokkekilden og har desuden et særligt Skovringsudvalg som tager sig af vedligeholdelsen af veje og rabatter i Skovringsområdet, herunder snerydning.

Udvalget består af 3-5 personer som vælges på generalforsamlingen i lige år.
Udvalgets medlemmer efter generalforsamlingen 2016:

 

Eva Hansen, Skovringen 2,
Mail: emh0806@gmail.com 

Hanna Rosenqvist, Skovringen 20B
hann.a@live.dk
23 48 51 93
 
Allan
Skovringen 15

Ejerlavet Skovringens CVR nr.:
33177461


Skovringsudvalgets arbejdsområde som beskrevet i GF Klokkekilden vedtægter:  
§ 8 Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr. 01.01.1977 overdragne formue fra ejerlavet ”Skovringen” benævnes Skovringsfonden og forvaltes af Klokkekilden i samarbejde med et valgt tremandsudvalg.

Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer, der er ejere af parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr. 31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal.

Skovringsudvalget sørger for den almindelige vedligeholdelse af Skovringsområdets asfaltveje med tilhørende rabatter. Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger. Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller nærmere beskrevet i stk. 2. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed.


Note: Formuen fra 1977 er for længst opbrugt, og i dag fastsætter og opkræver Skovringsudvalget et årligt kontingent, som anvendes til bl.a. vedligeholdelse af asfalt og snerydning i Skovringens område.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk