Generalforsamling / Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Grundet restiktioner i forbindelse med Corona 2020, blev der ikke afholdt generalforsamling. Derfor er generalforsamlingen 2021 gældende begge år. 
 
Indkaldelse til generalforsamling - HER
 
Referatet fra 2021 er skrevet nedenfor, og findes som PDF - HER
 
Bestyrelsens beretning 2020 / 2021 kan ses - HER
 
 
 
 
Referat for generalforsamlingen i GF Klokkekilden, d.16/6-2021 kl. 19.00 i Slagslunde forsamlingshus.

48 deltagere (inkl bestyrelsesmedlemmer) fra 35 parceller.
1) Karen Jensen blev valgt som dirigent og bød velkommen til generalforsamlingen, som hun kunne konstatere var lovligt indkaldt. Hun bemærkede, at generelforsamlingen, grundet Corona-situationen der medførte at generalforsamlingen blev aflyst sidste år, dækkede både 2020 og 2021 og at der derfor bl.a. skulle fastlægges kontingent for både 2021 og 2022.
2) Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (dækkende andet halvdel af 2019, hele 2020 og første halvdel af 2021). Beretningen kan findes på GF Klokkekildens hjemmeside.
• Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor beretningen brugte en del tid på den tidligere foreslåede spaltning af grundejer-foreningen.
Formanden forklarede, at det var fordi bestyrelsen havde brugt en del tid på dette forslag, da det blev stillet ifm sidste års (aflyste) generalforsamling, samt at bestyrelsen ønskede at oplyse, hvilke vilkår der er gældende for stiftelsen af en alternativ grundejerforening.
• Der blev stillet spørgsmål til, hvornår vi kan forvente en ny lokalplan, og hvor bebyggelsesprocenten på 15% kommer fra.
Formanden forklarede, at Egedal Kommune har oplyst, at der tidligst kommer en ny lokalplan i 2022, og de 15 % fremgår af Kommuneplanen fra 2013.
• Der blev opfordret til, at hjemmesiden skal opdateres med de nye ordensregler for badestedet, og at disse også deles i Buresø Liv FB gruppen (meget gerne af grundejerforenin-gen).
• Information om reglerne kan også deles via Vores Egedal på FB.

Derefter blev beretningen godkendt.
3) Regnskaberne for 2020 for GF Klokkekilden og Skovringsfonden blev fremlagt.
Regnskaberne blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog kontingent for 2021 på kr. 200, samt et kontingent på kr. 200 for 2022.
Forslaget til kontingent for 2021 og 2022 blev godkendt.
Der bliver umiddelbart efter generalforsamlingen udsendt opkrævning for 2021 og for 2022 i begyndelsen af næste år.
Budgetterne for 2021 for GF Klokkekilden og Skovringsfonden blev fremlagt.
• Der blev spurgt til hvorfor, eller om, alle grundejere risikerer at skulle betale for genetablering af vejene efter at nogle grundejere har valgt at få giganet. Det blev præciseret fra salen, at Giganet har fået tilladelse af kommunen til at etablere nettet og at de efterfølgende skal reetablere vejene.
4) Der var ingen indkomne forslag til behandling.

5) Valg til bestyrelsen.
.Formanden oplyste, at bestyrelsen havde en skæv fordeling af medlemmer i relation til antallet af medlemmer i Skovringen (93) mod 267 i Klokkekilden.
De seneste 5 år har der kun været 1 medlem i bestyrelsen fra Skovringen, selv om Skovringen udgør mere end 1/3 af grunderjerforeningen.
De seneste tre år har der ikke været et Vejudvalg til at tage sig af vedligeholdelse af veje og rabatter. Snerydningen er i år bestilt af bestyrelsen.
Formanden opfordrede grundejerne i Skovringen til at melde sig ind i bestyrelsen og få etableret et Vejudvalg.
På valg for 1 år:
• Poul Kyed blev genvalgt som formand.
• David Køhnke genopstiller ikke.
• Allan Kreutzberg blev genvalgt.
• Mette Asmild blev genvalgt.
Niels Bartholin, Skovvej 11 blev valgt.

På valg for 2 år:
• Tommy Paulsen genopstiller ikke.
• Anders Dejgaard genopstiller ikke.
• Ole Blædel blev genvalgt.
• Mark Penby, Bakkedraget blev valgt.
• Mette Brandt, Vrangbøgvej 12 blev valgt .

Karin Elisabeth Lind, Engkæret 2, blev valgt som suppleant for 2 år.
Jesper Egebak, Skovringen 30, blev valgt som suppleant for 1 år.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Hans Henrik Victor blev genvalgt som revisor, og Karen Jensen genvalgt som revisorsuppleant.

Skovringsudvalget:
• Mark Penby, Bakkedraget 1
• Cathrine Arendahl, Skovringen 1-3
• Lene Helligkilde, Skovringen 21
Suppleant:
• Vicky, Bakkedraget 1.
Finn fortalte, at vi betalte for fuld kloakering, da disse blev etableret, i 1990’erne, men at vi da vi kun har delkloakering (ingen overfladevand) burde vi have fået 40% rabat. Desuden burde vi have fået fradrag i ejendomsskatterne for forbedringerne. Han har opgivet at føre sagen videre.
Per Søhoel fra Vejudvalget fortalte at:
1) Asfalteringen af Klokkekildevej er besluttet, men en grundejer har indgivet en klage over fordelingen af udgifterne. Det betyder, at der afholdes en ny høring, som måske finder sted i august 2020.
2) Kommunen vedligeholder vejen ved at lappe huller og slå rabatterne.
3) Hastighedsregulering bliver muligvis 60 km/timen fra Slagslunde til Buresø, og 40 km/timen i området. Dette er ikke endeligt besluttet.
Kis Mortensen fortalte, at der bliver kørt for stærkt i det meste af området, og at dette især er et problem ved badestedet. Hun foreslår hastighedsregulering, og at bestyrelsen kan arbejde videre med hvad der evt kan gøres. Der var også ønske om trafiktælling i Buresø.
Grundejerforeningerne i Buresø har indstillet til kommunen at hastigheden på Klokkekildevej og Skovvej begrænses til km/t 30.
Der er problemer med parkering ved badestedet ved godt vejr. En gruppe beboere har sammen med bestyrelsen kontaktet kommunen..
Bestyrelsen kan evt låne mobile hastigheds- og trafikmålere (som der tidligere har været gjort).
Klokkekildevej og Skovvej er privatejede fællesveje. Naturstyrelsen vil gerne ud af aftalen om fordelingen af omkostningerne ved asfalteringen af Klokkekildevej og Skovvej. Men sagen afventer den kommende høring. Man kan håbe at kommunen vil overtage vejene efter renoveringen.
Der blev opfordret til at beboerne selv sørger for at overholde hastighedsgrænsen på 40 km/timen.
Bestyrelsen bliver opfordret til at sørge for at hækkene bliver passet mod vejene (feks ved Præsteskovgård).
Bestyrelsen opfordres til at dele information om parkeringsreglerne på feks Buresø Liv – også for at sikre at redningskøretøjer altid kan komme igennem. Det bemærkedes at dem der parkerer ulovligt (og kører hurtigt) ofte ikke kommer fra Buresø.
Ifm asfalteringen har kommunen lovet vejskilte vil blive renoveret/opdateret.
Dato:

________________________-___
Karen Jensen
Dirigent
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk