Generalforsamling / Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019


Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig - HER 
 
 
Bestyrelsens beretning finder du - HER
 
Referat fra Generalforsamling i GF Klokkekilden onsdag d. 15. maj
kl. 19.00, 2019 i Slagslunde Forsamlingshus.

Ad 1) Karen Jensen blev valgt som dirigent.
• Det blev konkluderet, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og korrekt, og dermed er beslutningsdygtig.
• Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som også kan ses på grundejerforeningen Klokkekildens hjemmeside: www.klokkekilden.dk. Beretningen blev taget til efterretning.
• Der blev spurgt, om en lodsejer også har det økonomiske ansvar for skader sket på andres ejendom som følge af et defekt drænrør på lodsejerens ejendom. Det kunne bestyrelsen ikke svare på, men henviser til Vandløbsloven.
• Der blev spurgt om, hvor man finder oplysninger om, hvorvidt man har drænrør på sin grund. Oplysninger om dette kan findes under ”Kort og godt” på www.klokkekilden.dk. Allan opfordrer til, at grundejerne fortæller ham, om man har drænrør eller brønde på sin grund, der ikke fremgår af kortene, så han kan opdatere oplysningerne.
• Der blev opfordret til, at beboerne i Buresø husker at køre fornuftigt både før og efter Buresø-skiltet.
• Hvis man ser bjørneklo i området, kan man informere formanden, skrive en mail til grundejerforeningen, eller indberette dette på Egedal kommunes hjemmeside. Også Japansk Pileurt bør bekæmpes.
Ad 3) De reviderede regnskaber for 2018 for GF Klokkekilden og for Skovringsudvalget blev fremlagt og kan ses på www.klokkekilden.dk.
• Kassereren blev bedt om at fremlægge dokumentation for asfaltering og snerydning i Skovringen.
• Regnskaberne blev godkendt.
Ad 4) Klokkekildens og Skovringsudvalgets budgetforslag for regnskabsåret 2020 blev fremlagt og kan ses på www.klokkekilden.dk.
• Der blev spurgt til, hvorfor Skovringsudvalgets møde ligger efter generalforsamlingen: Sidste år blev det besluttet, at mødet skal ligge før generalforsamlingen, men da der pt. ikke eksisterer et skovringsudvalg, kunne dette ikke lade sig gøre i år.
• Det blev forklaret, at Skovringsudvalget er tinglyst, har tvunget medlemskab og har første prioritet i ejendommene i Skovringen. Skovringsudvalget har ansvaret for vedligeholdelse af veje, rabatter og snerydning i Skovringen.
• Budgetforslagene og forslaget om at kontingentet for GF Klokkekilden for 2020 bliver sat til kr. 300,- blev vedtaget.
Ad 5) Den foreslåede vedtægtsændring blev godkendt (med 37 stemmer for
og 6 blanke), således at følgende tilføjes til vedtægterne:
• §10 stk. 2.1: Kan Skovringen ikke, på generalforsamlingen, stille med mindst tre medlemmer samt en suppleant til Skovringsudvalget, vil udvalgets opgaver blive varetaget af Klokkekildens bestyrelse indtil næste generalforsamling.
• Det bekræftes efter spørgsmål fra salen, at GF Klokkekildens bestyrelse ikke har nogen beslutningsmyndighed over Skovringsudvalgets ansvarsområder vedr. vedligeholdelse af veje, rabatter og snerydning i Skovringen. Det er alene budget og regnskab for Skovringsudvalget der skal behandles på GF Klokkekildens generalforsamling ifølge vedtægterne.
Ad 6) Anders Dejgaard blev genvalgt til bestyrelsen.
Ole Blædel blev genvalgt til bestyrelsen.
Tommy Paulsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Hanna Rosenqvist blev genvalgt som kasserer.
Rauno Rosenquist blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Anne Marie Malling blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Karen Jensen blev genvalgt som revisor.
Hans Victor blev valgt som revisor.
Sven Vincent Loldrup blev valgt som revisor suppleant.
(Lene Enggaard Nielsen har pr. mail meddelt, at hun er villig til at
påtage sig rollen som revisorsuppleant).
Ad 7) Det blev foreslået, at man italesætter, hvordan områdets karakter bevares (store træer osv.). Det blev foreslået, at der nedsættes et udvalg. Der var dog ikke ubetinget enighed om, hvorvidt dette er passende ift. indblanding i den private ejendomsret.
Alle har ret til at nedsættet et udvalg uden foreningens indblanding.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.00.


____________________
Karen Jensen
Dirigent
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk