Generalforsamling / Generalforsamling 2021 / Bestyrelsen beretning 2020 2021

Bestyrelsen beretning 2020 2021

Grundejerforeningen Klokkekilden og Skovringen
Bestyrelsens beretning for 2019/2020/2021 (Pr. 16. juni 2021).
2019 startede med, at vi havde to møder med tre grundejere i Skovringen, der meddelte, at de ønskede at starte en alternativ grundejerforening alene for Skovringsområdet.
Bestyrelsen kunne oplyse, at alle der bor i Skovringen frit kan danne en ny grundejerforening.
Det er ikke et krav, at man skal være medlem i Klokkekilden, det er kun et krav, at man skal være medlem af en relevant grundejerforening, der er godkendt af Egedal Kommune.
Det er også et krav for alle i Skovrngen, at man skal være medlem af Ejerlavet Skovringen.
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen er forpligtet til at varetage Klokkekildens og Skovringens interesser, og at det ikke vil gavne hverken Klokkekildens eller Skovringen, at der dannes en alternativ grundejerforening.
Det vil skabe forvirring, og svække Klokkekildens og Skovringens interesser, hvis grundejerforeningen kun repræsenterer en del af beboerne i Skovringen.
Samtidig oplyste vi, at det er Ejerlavet Skovringen og Klokkekilden, der ejer veje og rabatter og varetager vedligeholdelse af disse gennem Skovringsudvalget.
Skovringsfonden er juridisk en del af Klokkekilden.
Det kan kun ændres, såfremt alle grundejerne eller et kvalificeret flertal (2/3) af grundejerne i Skovringen tilslutter sig en ny grundejerforening eller GF Klokkekilden nedlægges.
Hvilket ingen kan være interesserede i.
Gennem medlemskab af Klokkekilden har grundejerne i Skovringen medejerskab af Skovringsfonden, og mulighed for at indtræde i Skovringsudvalget.
Denne mulighed er ikke til stede, hvis en grundejer melder sig ud af Klokkekilden.
Det har to gange tidligere været forsøgt at etablere en alternativ grundejerforening i Skovringen, uden at der har været flertal for det.
Initiativtagerne til en ny grundejerforening i Skovringen har ikke ønsket, at deres forslag til en opsplitning af Klokkekilden medtages på dette års generalforsamling, hvorfor denne redegørelse alene er til orientering.
Skovringsudvalget og bestyrelsen.
Grundejerne i Skovringen skal hvert år udpege 3 grundejere, der kan indtræde i Skovringsudvalget.
De seneste 3 år er dette ikke sket, og udvalgets opgaver er derfor blevet varetaget af bestyrelsen.
I de 5 år jeg har været formand for grundejerforeningen, har der kun været en grundejer i bestyrelsen fra Skovringen ud af 7, selv om Skovringen udgør over 1/3 af medlemmerne i GF Klokkekilden.
Hvis Skovringen på sigt ønsker deres egen grundejerforening, vil det være en god start at melde sig ind i bestyrelsen for Klokkekilden.
Da sidste års generalforsamling blev aflyst, betyder det, at hele bestyrelsen er på valg i år.
Badebro og ungefester ved badestedet.
I slutningen af juni måned 2019 havde GF Klokkekilden og GF Buresø møde med formanden for teknisk udvalg i Egedal Kommune om badebroen og de unges fester på strandarealet.
Kommunen så gerne at grundejerforeningerne bidrog til anskaffelse af en ny badebro.
Vi måtte så oplyse kommunen om, at vore vedtægter ikke indeholder denne mulighed, og at vi af samme grund heller ikke har penge til formålet.
Vi kan efterfølgende konstatere, at vi har fået en ny helårs-badebro.
En stor tak til kommunen for det.
Med hensyn til festivitasen i sommermånederne, er det en sag for kommunen at styre via ordensregler for området, og det er politiets opgave at sikre at reglerne overholdes.
Der er kommet nye ordensregler, der bl.a. forbyder musik på området ved badestedet.
Denne vinter har vi haft en uheldig kombination af Corona og is på søen. Det medførte totalt trafikkaos og en lang række overtrædelser af færdselsloven.
Grundejerforeningen har sammen med nogle beboere på Skovvej rettet henvendelse til kommunen, bl. a. for at få ændret skiltningen for parkering ved søen.
Bebyggelsesprocent 10%.
Grundejerforeningen har sendt en opfordring til Egedal Kommune om, at dispensere for den grænse der er på 10 % for bebyggelse i Buresø.
Baggrunden var, at der i Kommunalplanen fra 2013 er anført en bebyggelsesprocent på 15 % for Buresø.
Kommunen oplyste, at der ikke vil blive givet dispensation da lokalplaner står over kommuneplaner.
Ændret bebyggelsesprocent forudsætter en ny lokalplan.
En sådan forventes tidligst i 2022.
Dræn.
Der har hen over sommeren 2019 været situationer, hvor der er kommet mere vand end vores dræn har kunnet klare på betryggende vis.
Der måtte findes en løsning.
Der blev afholdt et møde med kommunen og vores drænekspert Allan, og vi fik iværksat en formaliseret proces til udbedring af problemet.
Vi fik indkredset problemet til at ligge i Borgerdydsvej.
I november fik en grundejer på Borgerdydsvej højtryksrenset det første stykke af drænet. Det har tilsyneladende hjulpet, idet der ikke har været problemer her siden.
Regnskab og budget
Vi har ikke de foregående 3 år (2017-18 og 19) opkrævet kontingent, da vi har haft en god likviditet.
Bestyrelsen anbefaler derfor at der betales kontingent i 2021 og 2022.
Regnskab og budget kan man se og downloade fra vores hjemmeside.
Asfaltering og vedligeholdelse af Klokkekildevej, Skovvej.
Siden 2014 har vi været i dialog med Egedal Kommune om renovering og vedligeholdelse af vore vigtigste veje Klokkekildevej og Skovvej.

Et af grundejerforeningerne nedsat Vejudvalg har udarbejdet 3 forskellige rapporter omhandlende ovennævnte forhold.
Disse rapporter er afleveret til Bo Vest i januar måned 2019.
Og de kan læses på foreningens hjemmeside under ”Vejudvalg”
Kommunen meddelte Vejudvalget, at asfaltering af vejene vil ske i 2020.
Det blev det så ikke, men vi håber på, at det så bliver i 2021.
Årsagen til forsinkelsen er, at en eller flere grundejere har anket fordelingen af udgifterne til Vejdirektoratet, og at Kommunen afventer, at GigaBit får gravet deres lyslederkalber ned, inden asfalteringen.
Bekæmpelse af bjørneklo:
Bjørneklo og Japansk Pileurt er to invasive arter som man har pligt til at udrydde.
Japansk Pileurt er dog væsentligt mere genstridigt at komme af med.
Den breder sig kraftigt, og vi anbefaler omgående udryddelse, hvis man får den ind i haven.
Sprøjte og sprøjtemiddel kan stilles til rådighed af Grundejer-foreningen.
Hønsehold.
Der har været en enkelt henvendelse om en galende hane.
Reglerne er meget simple: Maksimalt 30 høns. Hanen skal være lukket inde i et mørklagt, og evt. lydisoleret hønsehus mellem 22:00 og 07:00. Lørdag, søndag og helligdage indtil kl. 08:00.

Hjertestartere:
GF Klokkekilden har to hjertestartere. En på Bakkedraget 1 (i carporten med indgang fra Vendevej) og en ved vandværket Klokkekildevej 59A.
Har vi din e-mail adresse?
Hvis du er en af de grundejere der stadig får indkaldelse i en kuvert, så gå ind på hjemmesiden og tilmeld dig med din emailadresse:
Er der problemer med dræn og afvanding af grundene, kan råd og vejledning indhentes hos Allan Kreutzberg, Engkæret 7, Buresø.
Det er vigtigt påpege, at grundejerforeningen ikke har ansvar for dræn.
Det er den enkelte grundejer, der ifølge Vandløbsloven alene har ansvaret for de dræn, der ligger på grundejerens grund.
Men vi hjælper gerne med viden og rådgivning til vore medlemmer.
Venlig hilsen
Grundejerforeningen Klokkekilden
Bestyrelsen
07.06.2021
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk