Nyttige informationer / Information fra Klokkekildens bestyrelse / Information om helårsbeboelse

Information om helårsbeboelse

For at forstå hvad det handler om, så er det vigtigt at forstå at Buresø er et sommerhusområde der ligger i landzone.Før vi kan få lov til at bo i Buresø hele året, skal områdets status ændres til byzone.

Du har måske hørt om "Fingerplanen" - de fingre der fører ud af København.
Helsingørmotorvjen, Farummotorvejen osv. Buresø ligger i området mellem to fingre. Ifølge Fingerplanen er Buresø et landzone område som staten ikke ønsker skal omdannes til et byzone område.
 
Her får du baggrunden:

Egedal Kommune udnyttede ikke muligheden for liberalisering af Fingerplanen
I april 2016 meddelte regeringen at man ville sende et forslag om liberalisering af fingerplanen i offentlig høring. 

Kort fortalt, så åbnede regeringen mulighed for, at kommunerne kunne søge om at få sommerhusområder ændret til byzone, hvilket ville give beboerne mulighed for helårsbeboelse. Vore nabokommuner udnyttede denne mulighed. Egedal Kommune gjorde ingenting. Der var en mulighed, men den blev forspildt.

I stedet offentliggjorde Egedal Kommune blot en måneds tid senere, at man var i gang med at etablere "Naturpark Mølleåen", som bl.a. omfatter Buresø området. Planerne om Naturpark Mølleåen har formentlig været undervejs i et stykke tid. Det er svært ikke at tro, at Egedal Kommune har været mere interesseret i en naturpark end i helårsbeboelse i Buresø.

Konklusionen er, at Egedal Kommune havde en meget stor mulighed for at hjælpe os, men de udnyttede den ikke. Vi ved ikke meget om den nye naturpark, men naboskab til en naturpark vil næppe gøre det nemmere at få Buresøs status ændret. 

Status på helårsbeboelse
Bestyrelsen i grundejerforeningen har i de sidste 20-30 år arbejdet sammen med kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune om at få Buresø områdets status ændret fra landzone til byzone. En sådan ændring vil give alle grundejere mulighed for at bo her året rundt.

Hver gang der har været mulighed for at søge ministerier og styrelser om ændring af områdets status har Egedal Kommune forsøgt.
 
Det ændrede sig da kommunen vedtog Kommuneplan 2013.
Kommuneplanen beskriver i detaljer hvad Egedal Kommune vil prioritere i perioden fra 2013 og frem til 2025. Buresø blev skrevet helt ud af kommuneplanen.
Kommunen meldte klart ud, at man ikke længere vil arbejde aktivt for at få Buresøs status ændret.

Senere i denne tekst får du historien om hvordan og hvorfor Egedal Kommune ændrede sine prioriteringer da man vedtog Kommuneplan 2013. Konsekvensen er desværre, at vi må tage til efterretning at kommunen ikke længere støtter vore bestræbelser for at få helårsbeboelse i området.

Spørgsmålet er også, hvor stor opbakning der er til en ændring af områdets status fra landzone til byzone. På generalforsamlingen i april 2015 forslog bestyrelsen at vi skulle holde nogen møder for at tale om områdets udvikling.
Interessen var absolut nul.

På generalforsamlingen 2016 vedtog vi at gøre status over arbejdet og mulighederne for helårsbeboelse i Buresø. Bestyrelsen prøvede at få nogen af grundejerne til at deltage i dette arbejde. Kun en enkelt meldte sig. Resultatet blev det samme på GF 2017.

Det er bestyrelsens indtryk, at mange grundejere er interesserede i at bibeholde områdets grønne profil. For at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag har vi tidligere spurgt Egedal Kommune om hvilke ændringer det vil medføre hvis status ændres til byzone. Hverken vi eller GF Buresø - vores nabogrundejerforening - har kunnet få et klart svar.

Den tidligere borgmester har forklaret, at reglerne for byzone er de samme over hele landet. Den formulering kan man meget nemt forstå sådan, at byzone vil medføre  asfaltveje fortove og gadebelysning. Som det er normalt overalt i Danmark. 

I vores nabogrundejerforening er uenigheden meget stor: På en generalforsamling for et par år siden vedtog GF Buresø at man IKKE ville arbejde for at få helårsstatus i området.

Men hvor stort er behovet egentlig?
Vi har checket hos kommunen at der det sidste års tid kun har været to ansøgninger om dispensation til helårsbeboelse. Tidligere har der været mange flere. Det indikerer måske at der ikke længere er den store interesse blandt vore egne medlemmer for helårsbeboelse. Vi ved det ikke.

Det er mindst 10 år siden at det sidst er blevet drøftet om vi skal arbejde for helårsbeboelse eller ej. Det er bestyrelsens opfattelse at vi har brug for et mandat fra grundejerne. For eller imod.

Spørgsmålet er, om det er nu vi skal tage den diskussion, eller om vi skal udskyde det til et tidspunkt hvor der måske er større mulighed for at få ændret områdets status.

Kommunen dropper at arbejde for byzone status i Buresø 
Buresøs status som landzone er fastlagt i den "fingerplan" som staten opdaterer hvert 5. år. I den seneste opdatering fra efteråret 2013 var der ingen ændring for Buresø området. Staten ville ikke tillade, at Buresø områdets status ændres i 5 års perioden frem til næste opdatering i 2018. 

Kommunen måtte acceptere dette, og det blev desværre indarbejdet i Kommuneplanen for Egedal Kommune 2013-2025. I bemærkningerne til den nye kommuneplan står der, og vi citerer ordret:

Buresø helårsstatus
Der har både været indsigelse for og imod tilkendegivelsen af, at der arbejdes for at få overført området til byzone.
I forbindelse med høringen af Fingerplan 2013 anmodede Egedal Kommune om, at Buresø kunne overgå til helårsbeboelse, men dette blev ikke imødekommet af Staten. Der er således ikke mulighed for, at ændre status indenfor de nuværende overordnede rammer. Når der står i kommuneplanen, at Egedal Kommune vil arbejde for, at området kan overgå til byzone, og dermed anvendes til helårsbeboelse, giver det erfaringsmæssigt mange borgere forventninger om, at en ændret status er nært forestående, og det kan skabe uro omkring, hvad dette betyder for den enkelte grundejer.

Det var altså administrationens opfattelse, at hvis man i kommuneplanen skrev, at kommunen ville arbejde for at Buresø skal overgå til byzone, så kunne det få nogen borgere til at tro at det faktisk ville ske. Det mente administrationen ikke var realistisk. Derfor anbefalede administrationen at man fjernede den formulering i kommuneplanen der siger, at kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at området på sigt kan overgå til byzone, og dermed kan anvendes til helårsbeboelse.

Derfor blev følgende punkt sat på dagsordenen som pkt. 2B på Planudvalgets møde d. 10. december 2013:

2b. Formuleringen om, at kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Buresøområdet på sigt kan overgå til byzone udgår.

Forslaget blev vedtaget med den tilføjelse, at Buresøområdet fortsat ønskes ændret til byzone såfremt staten gør det muligt.

Der er altså en lille åbning, men det står fast at det er besluttet, at i perioden frem til 2025 vil Egedal Kommune ikke arbejde aktivt for at Buresø området får byzone status. Når Fingerplanen skal revideres i 2018 og igen i 2023 skal vi ikke forvente at Egedal Kommune foreslår at Fingerplanen ændres så Buresø får helårsstatus.
Det er den ene side af sagen.

Der er også en anden konsekvens af kommunens beslutning. En kommuneplan er en oversigt over de områder som Egedal Kommune har valgt at arbejde med frem mod 2025. Det er en lang liste, og man forventer ikke at nå det hele inden 2025.

Men Buresø står ikke på denne liste. Det betyder, at hvis kommunen skal arbejde for at Buresø får helårsstatus, så skal Buresø skrives ind i kommuneplanen. Desuden skal  nogen andre områder nedprioriteres til fordel for Buresø. Om det er realistisk har bestyrelsen ikke forudsætninger for at vurdere. Det er et politisk spørgsmål.

- - -

Bestyrelsen er naturligvis indstillet på at yde en indsats til gavn for området.
Men vi er usikre på om vi har opbakning. Om vi har et mandat.
Det må formentlig drøftes og besluttes på en generalforsamling.
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk