Generalforsamling / Generalforsamling 2007 / Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Referat fra Klokkekildens generalforsamling 2007

Nedenfor kan du læse referatet fra generalforsamlingen 2007 i GF Klokkekilden
Bemærk at der i 2007 blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
Referatet herfra findes også her på siden.


Referat af grundejerforeningen KLOKKEKILDEN´s generalforsamling
Onsdag d. 22. august kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlægning af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag til dagsorden (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
6. Valg i henhold til §4
7. Eventuelt

1. Valg af ordstyrer
Formanden foreslog advokat Birger Hagstrøm (BS) som ordstyrer.
BS blev valgt og kunne efterfølgende konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
BS gennemgik dagsorden samt indkomne forslag.
BS konstaterede, at der var 45 fremmødte og 5 med fuldmagt, i alt 50 stemmeberettiget.

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen er vedlagt dette referat.
Følgende kommentar og spørgsmål blev stillet:
Ligger der en vedtagelse fra generalforsamlingen om at søge efter helårsstatus?
Ja det er vedtaget for mange år siden. Bestyrelsen går efter en helårsanvendelse uden at ændre område og lokalplan.
Mange har fået afslag på deres ansøgning om dispensation for helårsstatus.
Bestyrelsen opfordrer til at man søger igen, og særligt hvis man har søgt og fået afslag i 2006. Der sidder nye medlemmer af udvalget nu i den nye Egedal kommune.

Der er ikke et mønster i hvem der får og hvem der ikke får dispensation. Helbredsmæssige årsager går tilsyneladende bedst igennem. De første mange dispensationer blev også givet af sociale årsager, såsom skilsmisse, skolesøgende børn mm. Der er heller ikke et mønster i om det kun er dem, der har en 10 årige dispensation, der får dispensation. Der er flere, som ikke har været omfattet af den 10 årige dispensation, som har fået sin ansøgning godkendt. Så derfor kan vi kun opfordre til, at man prøver at søge igen.

Bofast (foreningen af fastboende sommerhusejere i Danmark) har prøvet at lave et koncept mht. helårsbolig, men det har været umulig pga. lovgivning. Regeringen har låst kommunalbestyrelserne, så de ikke kan gøre noget som helst mht. helårsbeboelse.
Læs mere på www.bofast.dk/

Bestyrelsen har igennem året haft flere læserbreve i Lokalavisen samt deltaget i forskellige åbne og lukkede møder med politikkerne.
Bestyrelsen opfordrer til, at den enkelte også selv holder øje med kommunens hjemside mht. byrådsmøder mm. som kunne omfatte vores område. Her ud over har bestyrelsen ultimo 2006 rundsendt et brev, hvor vi opfordrer til at ansøge om dispensation og giver idéer til, hvad en ansøgning kunne indeholde.

Hvad gør vi i 2009, når dispensationerne udløber og hvis der først sker noget i 2010, hvor landsplanen skal revideres?
Bestyrelsen har konfronteret dette problem med politikkerne flere gange, og vi arbejder stadig på det. Men politikkernes holdning pt. er, at dem der har en 10-årige dispensation hele tiden har vidst, at de kun må bo her i 10 år, så det er ikke kommunens ansvar at løse deres problem og ej heller genhuse dem.

På sidste års generalforsamling talte vi om nedslag for forbedringer/grundskyld/kloakering. Bestyrelsen undersøgte dette og lagde et ansøgnings-udkast ude på hjemmesiden: www.slagslunde.dk
Efterfølgende har bestyrelsen fundet ud af, at man kun kan regulere 3 år tilbage i nedslaget i ejendomsskatter. Dvs. at tidligere år er forældet/tabt. Men et fradrag for forbedringer vil så til gengæld virke for fremtiden. For yderligere oplysninger om dette, kontakt Henrik Poulsen på tlf. 4818 3314.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Skovringen og Klokkekildens regnskab er tidligere sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet blev gennemgået på overhead.Bankerne og kassebeholdningen er afstemt og godkendt af vores to revisorer, men bogføringen var ikke tilgængelig, så derfor blev regnskabet godkendt med forbehold. Det skyldige beløb til Skovringen skal overføres snarest muligt. Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

4. Fremlægning af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret. Kr. 250,- årligt.
Budgettet fremgik ligeledes af regnskabet. BS gennemgik budget for 2007 og 2008.
Pga. at bogføringen fremover vil foregå ved ekstern revisor, er der en ændring i posten: regnskab/revision fra kr. 3.000,- til kr. 5.000,-
BS pointerede også at udgifter i 2006 (eks.vis godtgørelse formand) ikke var bogført i 2006, men vil blive bogført i 2007.
Budgetforslag enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag til dagsorden
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Fremover vil indkomne forslag være offentliggjort på www.slagslunde.dk 5 dage før generalforsamlingen, så alle har en mulighed for at kende til forslagene, inden præsentationen på generalforsamlingen. Har man ikke adgang til internettet, kan indkomne forslag hentes hos formanden 5 dage før generalforsamlingen.
Der er indgået tre forslag, som er vedlagt referatet:

Forslag stillet af bestyrelsen:
Renovering/vedligeholdelse af dræn:
Kommentar fra salen:
Dræn på egen grund skal vedligeholdes af den enkelte grundejer og må i øvrigt ikke ændres.
Priser på henholdsvis bestyrelsens forslag og hvis kommunen skal reetablere og vedligeholde drænene.
Bestyrelsen har indhentet flere tilbud. Det ligger på ca. kr. 1.500,- pr. løbende meter dræn.
De fleste dræn er over 30 år gamle og er lerdræn, som mange steder er ødelagt, dels pga. alderdom, men også pga. at flere er flyttet herud, pga. udbygning/tilbygning mm., trærødder, der går i drænen mm.
28 stemmer for bestyrelsens forslag.
18 undlader at stemme.
3 stemmer imod forslaget.
Forslaget er hermed vedtaget.

Jørgen Brandt stiller to forslag:
Vedligeholdelse af dræn på fællesarealer udføres af grundejerforeningen.
2 stemmer for Jørgen Brandts forslag
12 undlader at stemme.
33 stemmer imod.
Forslaget er faldet.

Omfattende spuling af samtlige kendte dræn samt oprensning af brønde en gang årligt.
Øvrig vedligeholdelse skal foretages af den enkelte grundejer.
2 stemmer for forslaget.
13 undlader at stemme.
32 stemmer imod.
Forslaget er faldet.

Katja Gullander med flere stiller følgende forslag:
Udskille ”Ejerlauget Skovringen” fra den nuværende grundejerforening, så der dannes en selvstændig grundejerforening for de ca. 100 grundejere i Skovrings-området.
Se vedtægterne §7. vedtægterne kan ses på www.slagslunde.dk
Vi skal stemme om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
24 stemmer for forslaget
7 undlader at stemme
13 stemmer imod
BS konstaterede, at der manglede tre stemmer.
Forslaget er hermed vedtaget.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger og med mindst 14 dages varsel. Forslag uddybes og medsendes.

6. Valg i henhold til §4
I 2007 skal der vælges: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 kasserer, 1 revisor og 1 bestyrelsessuppleant.
4 stillede op til valg, så der blev kampvalg/afstemning: Svend Loldrup, Jan Lassen, Ole Blædel, Mette Brandt
Følgende blev valgt:
Bestyrelsesmedlem: Svend Loldrup blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Jan Lassen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Ole Blædel blev nyvalgt
Bestyrelsessuppleant: Ole Leander blev genvalgt
Revisor: Lizzie Rudolph blev genvalgt
Revisorsuppleant: Karen Jensen blev nyvalgt
Kasserer: Niels Juel Hansen ekstern revisor

Alle er valgt for 2 år.

7. Eventuelt
Michael Arndahl og Rasmus Gullander indgår i ejerlavet Skovringens udvalg sammen med Torben Mortensen, som allerede sidder der.

Stien ved Skovringen/Skovbørnehaven. Græsset slås regelmæssigt af en grundejer, som honoreres med ca. kr. 1.500,- pr år af grundejerforeningen til dette formål.

Advokat BS forlod mødet under dette punkt pga. et medlems utilbørlige opførsel, så mødet blev opløst ret hurtigt.

Bestyrelsen vil endnu engang gøre opmærksom på, at vi nu i et par år har haft et link inde på hjemmesiden: www.slagslunde.dk
Her kan man se referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmedlemmer, vedtægter, ordensregler, regler om beskæring.
Hjemmesiden indeholder også en opslagstavle, hvor enhver grundejer kan komme med indslag.

Hvis nogen har tid og lyst til at lave grundejerforeningens egen hjemmeside, så giv en melding til bestyrelsen.

Bestyrelsen har nu også lavet en email, som ”tappes” minimum én gang om ugen: klokkekilden@yahoo.dk
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk