Nyttige informationer / Beskæring af træer og buske

Beskæring af træer og buske

I Egedal Kommune er der faste regler vedr. beskæring af hække, buske og træer ud mod vej, rabat og stier. Det er kommunen der håndhæver reglerne i vort område.

Som grundejer har du pligt til at sørge for at der er fri passage i din rabat og ud for din grund. Reglerne er helt klare, og fremgår af ovenstående tegning:

Her er kommunens tekst vedr. den renholdelsespligt der påhviler grundejerne:

* at fjerne ukrudt, at feje asfalterede brolagte, flisebelagte eller på anden overfladebehandlede færdselsarealer (fortove),
* at fjerne affald og andet, der er særlig forurenede eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Vejen, stien eller fortovet skal kunne bruges i sin fulde bredde.


Vejbelysning, vejskilte, brandhaner, affaldsstativer og postkasser skal altid friholdes.

Hvis der ikke er fortov, skal der være min. 1 meter fra asfaltkant ind til kant af din beplantning/hæk.

Klip helt ind til skel, (mange steder er hækken plantet i selve skellet, så den gror ud over skelgrænsen).

Træers højde skal klippes, så der er en fri højde på min.2,75 meter over fortov og sti, og min. 4,20 meter over kørebanen, se skitse.

Ligeledes skal der renses for alt ukrudt udenfor din grund.

Ved hjørneejendomme med dårlige oversigtsforhold, skal buske og træer omkring hjørnet holdes i en højde på max. 1 meter i forhold til højden på vejmidten.

Hæk mellem naboer må højst blive 1,80 meter, hvis ikke andet er aftalt.

Hvis der er problemer mellem naboer, er det en sag for Hegnssynet.

Hvis grundejeren ikke selv får udført beskæringen, kan kommunen udføre beskæringen for grundejerens regning.

Der vil blive ført tilsyn på tilfældig valgte veje.
 
-----

Hvis din nabo ikke sørger for at holde vejen og rabatten fri, så ring til Eva Tøgersen på 72 59 73 13, eller send en mail til eva.togersen@egekom.dk.
 
Hun kører gerne ud og kontrollerer, og udsteder påbud til dovne grundejere.
Normalt får man 2 weekender til at sørge for at få udført arbejdet. Er det ikke gjort inden for denne frist får man en weekend mere, og derefter får kommunen arbejdet udført for grundejerens regning.

Som tommelfingerregel siger man, at en hæk skal være klippet omkring Sct. Hans, og det er også tidspunktet hvor kommunen tager fat på at udstede påbud m.m.

 
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk