Generalforsamling / Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

 
Her under kan læses referatet fra den ordinære generalforsamlig - HER
 
Bestyrelsens beretning finder du - HER 
 
 
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden
Onsdag den 16. maj 2018 kl. 19:00 i Slagslunde Forsamlingshus.

Ud over bestyrelsen var der mødt 31 deltagere op repræsenterende 23 matrikler.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag til afstemning
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne §4
7. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Formanden Poul Kyed bød velkommen til generalforsamlingen og velkommen til kassereren for GF Buresø, Bent Bøsling der var inviteret med som gæst, og Per Søhoel der ligeledes var inviteret som gæst. Per Søhoel ejer Klokkekildevej fra byskiltet i Slagslunde til byskiltet på Buresøbakken.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Karen Jensen som dirigent. Karen Jensen blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Karen Jensen gjorde opmærksom på, at punkter under Eventuelt kan drøftes, men der kan ikke vedtages noget. Karen Jensen gennemgik regler og procedurer for generalforsamlingens afholdelse og understregede, at der kun kan stemmes om forslag, der er indsendt rettidigt.

Karen Jensen orienterede om, at Skovringsudvalgets beretning fremlægges og drøftes efter den ordinære generalforsamling.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for 2017
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen. Den kan læses her: http://klokkekilden.dk/bestyrelsens-beretning-2018.

Bestyrelsen anbefaler, at også 2018 bliver kontingentfrit år.

Spørgsmål til beretningen:

Hvad gør man, hvis man har en nabo, der bruger sin grund som losseplads? Hvis der aldrig bliver ryddet op?

Svar: Det er der ikke noget at gøre ved. Der er desværre nogle i området, som ikke tager hensyn til deres naboer og de øvrige beboere, og måden området generelt fremtræder på. Grundejerforeningen skriver til grundejeren.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
 
Ad. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse:
Regnskaber og budgetter kan ses på foreningens hjemmeside.

Kasserer Hanna Rosenqvist gennemgik først regnskab og budget for Klokkekilden. Både regnskab og budget blev godkendt uden anmærkninger.

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

Herefter blev forslag til buget for 2019 fremlagt. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 5: Indkomne forslag til afstemning
Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes punkt 7 som følger:

Nuværende formulering:
Vedtægternes punkt 7: Generalforsamling
Stk. 3 Hver matrikel har en stemme.
Stk. 4 Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt.

Bestyrelsens forslag til ændring:
Vedtægternes punkt 7: Generalforsamling
Stk. 3 Hver matrikel har en stemme.
Stk. 4 Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt.
Der kan dog højest afgives 3 stemmer fra hver fremmødt stemmeberettiget.

Formanden begrundede bestyrelsens forslag med erfaringen fra tidligere år, hvor der var repræsenteret lige så mange fuldmagter som fremmødte.

Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne.

Ad. 6 Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 4.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Kasserer Hanna Rosenqvist (modtager genvalg)
Formand Poul Kyed (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Allan Kreutzberg (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem David Køhnke (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Grith Hørding er udtrådt af bestyrelsen.
Suppleant Anders Dejgaard har overtaget Grith Hørdings plads.

Valg af suppleant til bestyrelsen.
Mette Asmild, Gartner Christiansensvej 13 blev valgt.

Valg af revisor.
Charlotte Ryø blev genvalgt.

Ad. 7: Eventuelt.
Formanden orienterede om, at bestyrelsen har besluttet, sammen med GF Buresø, at etablere et fælles vejlaug, der skal repræsentere de to grundejerforeninger i spørgsmål, der vedrører vore to vigtigste veje, Klokkekildevej og Skovvej. Udvalget vil være ansvarlige over for de to bestyrelser.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte dialog med kommunen og evt. andre myndigheder om vedligeholdelse af de to veje, herunder også en evt. ændring af de nuværende hastighedsbegræns-ninger.

Udvalget er for nuværende bemandet med Bent Bøsling og Per Søhoel.
Vi efterlyser medlemmer, der kunne tænke sig at indtræde i dette udvalg.
Per Bruun Andersen, Gartner Christiansensvej 13, indvilgede i at indtræde i udvalget.

Knud Bille og Torben Mortensen oplyst, at de lå inde med materiale, der kunne være en hjælp for vejlauget.

Allan Kreutzberg vil fremover opsamle viden om vores omfattende drænsystem, så grundejer-foreningen fremover kan være behjælpelig med information om drænsystemets opbygning således, at der kan ske hurtig afhjælpning, når problemer opstår.

Kenneth Taxfeldt spurgte ind til drænkort. Allan Kreutzfeldt oplyste, at bestræbelserne for at få drænkort fra Keld Stau er skrinlagt.

Der findes således ingen samlet oversigt over drænsystemet. Grundejerforeningen opfordrer derfor alle, der har en drænbrønd på deres grund, at kontakte Allan med information om drænbrøndens placering.

Der blev spurgt til badebroen.
Andes Dejgaard fremlagde resultatet af sin dialog med Bo Vesth, Egedal Kommune.
Knud Foldschack, Mørdrupgård der ejer Buresø, har i år hævet lejen for bropladsen fra kr. 18.000 til kr. 60.000 pr. år.

Frederikssund og Allerød kommuner der har været med til at dele de kr. 18.000 har sagt fra.
Bo Vesth oplyser, at der er aftalt møde med Mørdrupgård, for at finde en løsning.

Konstaterer man trafikfarlige huller i Klokkekildevej, kan det rapporteres ind på ”Tip Egedal” på kommunens hjemmeside.

Der blev klaget over, at der roder på Lærkestien 3. Bestyrelsen skriver til ejeren.

Torben Mortensen nævnte at beplantningen på Hulvejen på V. Børstings grund breder sig ud over vejen.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for god mødeledelse, og takkede bestyrelsen for indsatsen i året der er gået.

Referatet blev godkendt.

Buresø den

Karen Jensen
dirigent


Referat fra årsmødet i Skovringsudvalget d. 16. Maj 2018

Til stede på mødet: Hanna Rosenqvist (Skovringen 20 C) og Michael Parbst (Skovringen 17) fra Skovringsudvalget, derud over var der fremmødt 6 personer fra 5 matrikler.

Deltagere: Catrine (Skovringen 1) Knud Bille ( Skovringen 6) Torben + viv (Skovringen ?) Kenneth Taxfeldt (Skovringen 20b) Per (Bakkedraget 6)

Hanna Rosenqvist indledte mødet med at byde alle velkommen (selvom det ikke var mange ud af 93 matrikler).

Dernæst fremlagde Hanna årsberetningen fra Skovringsudvalget.
Der er blevet sneryddet 6 gange i denne sæson og budgettet er opbrugt for 2018, så vi håber på en mild vinter i resten af 2018. Vi har fået lagt vejgrus i dele af rabatterne her i foråret og har som forsøg afprøvet et nyt produkt (Hyperit) på en enkelt strækning. Arbejdet med at reparere vores rabatter vil fortsætte og derfor er der forslag om at lægge en post til dette i budgettet.

Regnskabet for 2018 og budgettet for 2019 blev godkendt.

På sidste års møde blev det besluttet at forhøje budgettet til 1200,00 Kr. pr. matrikel i 2018. Denne forhøjelse skal være med til at samle penge ind til det forestående asfaltarbejde i Skovringsområdet. På dette års møde blev det besluttet at hæve dette beløb til 1500,00 Kr. pr. matrikel i 2019.

Der blev d. 16. maj asfalteret i bunden af Vrangebøgvej Dette er det første arbejde af flere der skal i gang. Specielt Mosesvinget er i meget dårlig stand. Det næste større asfaltarbejde planlægges til at påbegynde i 2020.
Der er et hul i Hulvejen som skal udbedres. Eventuelt med kold asfalt. Der hvor hullet er, er inden for matriklen som tilhører Børsting (Præsteskovvej 1) men alle bruger vejen…….

Vi har indhentet et tilbud fra et nyt snerydningsfirma (FMT) da der i år har været større utilfredshed med firmaet STV´s rydning i sæsonen 2017 – 2018. Det blev på mødet besluttet at skrive kontrakt med firmaet FMT i en 2 årig periode frem til april 2020.

Valg til Skovringsudvalget:

Eva Madsen (ønsker ikke genvalg)
Hanna Rosenqvist (ønsker ikke genvalg)
Michael Parbst (ønsker ikke genvalg)

Alle 3 medlemmer fra Skovringsudvalget var på valg og ingen ønskede genvalg.
Der var heller ingen på mødet der ønskede at indgå i Skovringsudvalget.
Der blev snakket længe frem og tilbage omkring hvad vi gør fremadrettet.

Beslutning:
Det blev besluttet at lægge Skovringsudvalget i dvale i sæsonen maj 2018 – maj 2019.
Vi henstiller derfor til at Bestyrelsen i Klokkekilden vil tage sig af eventuelle opgaver der måtte være i Skovringsområdet i den mellemliggende periode. De grundejere der deltog i mødet d. 16. maj 2018 vil gerne kontaktes af bestyrelsen d. 1. februar 2019 for sammen med bestyrelsen at finde frem til, hvordan vi på næste års generalforsamling kan få aktiveret grundejerne så vi også fremover har et Skovringsudvalg der kan håndtere de lokale problemer.

Med venlig hilsen
Hanna


 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk