Generalforsamling / Generalforsamling 2018 / Bestyrelens beretning 2018

Bestyrelsens beretning 2018

 
 
Grundejerforeningen Klokkekilden
Bestyrelsens beretning for 2017/2018
Der har kun været meget få henvendelser fra grundejerne siden sidste generalforsamling, og de har stort set kunnet løses uden større problemer. Der har ikke i indeværende periode været afholdt møder med kommunen. Der har været rapporteret nogle få sager om klipning af hække og overtrædelser af lokalplanens krav om levende hegn mod offentlig vej.
Regnskab og budget
På sidste års generalforsamling vedtog vi, at der ikke skulle betales kontingent til foreningen i regnskabsåret 2018. Som det fremgår af regnskabet, har vi stadig omkring 163.000 i kassen mod 215.000 forrige år.
Vi har opstillet et budget på 79.600 for 2019, mod 87.000 i 2018, så der vil heller ikke være behov for at opkræve kontingent i det kommende regnskabsår.
Bestyrelsen fremsætter derfor forslag om, at der ikke skal betales kontingent til GF Klokkekilden i 2019?
Vi beder venligst generalforsamlingen om at godkende dette. Der er ingen grund til, at grundejerforeningen skal have så mange penge i kassen.

Regnskab og budget kan man se og downloade fra vores hjemmeside www.klokkekilden.dk

Asfaltering og vedligeholdelse af Klokkekildevej, Skovvej.
Siden 2014 har vi været i dialog med Egedal Kommune om vedligeholdelse af vore vigtigste veje Klokkekildevej og Skovvej.

Der er ikke blevet asfalteret på de to veje siden 1999, og der var lagt op til, at det skulle blive en del af kommunens 2017-budget.
Vi har derfor den 26. februar 2017 rettet henvendelse til kommunens vejafdeling for at høre om planerne. Vejingeniøren opfordrede os til at rette henvendelse direkte til Kommunen.
Den 14. maj 2017 retter vi sammen med GF Buresø en officiel henvendelse til Egedal Kommune.
Den 15 august kommer der følgende svar fra Vejingeniøren:
”På opfordring fra Grundejerforeningerne Klokkekilden og Buresø, blev der den 18. maj 2017, foretaget vejsyn på de private fællesveje Skovvej og Klokkekildevej i Buresø, af vejmyndigheden i Egedal Kommune.
Vejmyndigheden er vidende om, at der er udført vedligeholdelsesarbejder foretaget af kommunens Materielgård i uge 19, hvilket konstateredes på vejsynet. Vedligeholdelsesarbejderne har primært handlet om lapning af direkte trafikfarlige slaghuller. Dette vedligeholdelsesarbejde har kommunen udført flere gange og få gange indkrævet udgifterne efter den gældende partsfordeling mellem de 2 grundejerforeninger, Naturstyrelsen og Egedal Kommune.

Vejmyndigheden har på selve vejsynet konstateret at, begge de omtalte veje er farbare rent trafiksikkerhedsmæssigt, dvs. uden meget alvorlige slaghuller o. lign. Det betyder at der ikke p.t. er basis for, at der udstedes et påbud om istandsættelse i form af udlæggelse af nyt slidlag på strækningerne.

Da der efter vejmyndighedens opfattelse ikke skal udføres et samlet arbejde på nuværende tidspunkt, vil den fremtidige vedligeholdelse, i form af lapning af slaghuller, ske som hidtil, og opkrævning af disse forholdsvis små udgifter må ske direkte til Grundejerforeningerne og Naturstyrelsen.

På det tidspunkt hvor der efter vejmyndighedens opfattelse er behov for et nyt slidlag, vil der indhentes et tilbud. Når tilbud er indhentet og accepteret, og arbejdet færdiggjort, vil selve fordeling af udgifterne ske efter partsfordelingen jf. kendelse af 4. oktober 1979.
Og når der tales om et omfattende større slidlagsarbejde hvor udgifterne er væsentlig højere, kan der blive tale om opkrævning over ejendomsskatten.

Jeg tænker at der med fordel kunne varsles dette overfor medlemmerne af grundejerforeninger – evt. ved mail (hvis dette haves af jer) eller en omdelt seddel om kommende større projekter.”
Med venlig hilsen
Michael Einfeldt
Vejingeniør

Med hensyn til opkrævning af udgifterne ved mindre reparationer af vejene gennem grundejerforeningerne, har vi naturligvis afvist dette, da ikke alle grundejere i Buresø er medlemmer af en grundejerforening.

På vores hjemmeside ligger en beskrivelse af fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse af vejene.
Vi har i bestyrelsen talt om fartbegrænsning på Klokkekildevej mellem Slagslunde og Buresøbakken.

Her er der i dag en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Alle kan se, det er uforsvarligt, så vi taler med de relevante myndigheder om det.
Der kan evt. også blive tale om, at få reduceret hastigheden på Klokkeildevej til 30 km/t, der hvor der i dag er 40 km/t.
Vejlaug:
Grundejerforeningen har sammen med GF Buresø besluttet at nedsætte et vejlaug, der skal gå hårdt til Kommunen for at få sat skub i de forskellige vejprojekter.
Bekæmpelse af bjørneklo:
Fortsætter i år og i de kommende år. Kommunen sender hvert år breve til en del grundejere og kræver handling, ellers udfører Egedal Kommune bekæmpelse for grundejers regning. Har du bjørneklo på din grund, kan du gå ind på Egedal Kommunes hjemmeside og læse om bekæmpelse af dette uvæsen. Grundejerforeningen stiller sprøjte og sprøjtemiddel gratis til rådighed for medlemmerne.

Du kan kontakte grundejerforeningen på tlf. 40581774.

Hjertestartere:
GF Klokkekilden har to hjertestartere. En på Bakkedraget 1 (i carporten med indgang fra Vendevej) og en på Klokkekildevej 64 (sidder ind i gården). Du får forhåbentlig aldrig brug for dem, men næste gang du er ude at gå en tur, er det måske en god idé at gå forbi og se, hvor de er sat op.

Har vi din e-mail adresse?
Vi er oppe på at 2/3 af indkaldelserne til generalforsamlingen sendes på mail. Vi vil gerne endnu højere op. De fleste har e-mail, og det er spild af penge at bruge tusindvis af kroner på porto, tryk og pakning af en brevudsendelse. Sørg for at vi har din e-mail adresse. Du kan sende den til os ved at gå ind på vores hjemmeside www.klokkekilden.dk og sende din e-mail adresse til os. Linket er: http://klokkekilden.dk/modtag-e-mail-info.
Drænlaug:
Der har tidligere fra bestyrelsen været opfordret til, at medlemmerne af grundejerforeningen dannede et drænlaug, som kunne være til rådighed, når der opstår problemer med afvandingen af vores område.
Det er vigtigt påpege, at grundejerforeningen intet ansvar har for dræn. Det er den enkelte grundejer, der ifølge Vandløbsloven alene har ansvaret for de dræn, der ligger på grundejerens grund.
Bestyrelsen håber på sigt at kunne stille ekspertise til rådighed for grundejerne. Allan som sidder i vores bestyrelse har lovet at kigge på vores dænsystem, og danne sig et overblik over det.
Det drejer sig primært om at kende rørføringer og brønde, når vandet begynder at stige i et givet område. Det er forudsætningen for, at vi kan være behjælpelige, når det går galt.
Og det går galt. Det har vi set et eksempel på i 2017. Det kommer til at ske igen.
Allan har arbejdet i over 40 år med boringer, vand og pumper i firmaet GEO.
Men, og der er et men. Der findes ikke noget ajourført kort over vores drænsystem. Det skal vi have lavet. Dels på baggrund af de meget primitive kort der findes, evt. hjælp fra kommunen, og så hjælp fra den enkelte grundejer.
Har I kendskab til, hvor der er placeret en drænbrøn på jeres grund, så giv venligst Allan besked, så vi kan få den ført ind i de nye drænkort, Allan er ved at udfærdige.
Der findes efter sigende ca. 80 drænbrønde i vores område, så det er ikke bare lige.
Skovbyggelinjer.
Næsten alle ejendomme i Buresø ligger inden for en skovbyggelinje. Vi kan oplyse, at der er kommet en ny vedtagelse omkring skovbyggelinjer, som betyder at skovbygelinjen ikke er gældende, såfremt der ligger flere ejendomme tættere på skoven en ens egen ejendom.
Venlig hilsen
Grundejerforeningen Klokkekilden
Bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage kontingentfrihed i 2019.
Forslag til vedtagelse på Klokkekildens Generalforsamling den 17. maj 2018:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende følgende vedtægtsændring:
Grundejerforeningen Klokkekilden
Forslag til vedtagelse på Klokkekildens Generalforsamling den 16. maj 2018:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende følgende vedtægtsændring:

Nuværende formulering:
Vedtægternes punkt 7: Generalforsamlingen
Stk. 3 Hver matrikel har 1 stemme.
Stk. 4 Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt.

Bestyrelsens forslag til ændring:
Vedtægternes punkt 7: Generalforsamlingen
Stk. 3 Hver matrikel har 1 stemme.
Stk. 4 Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt.
Der kan dog højest afgives 3 stemmer fra hver fremmødt stemmeberettiget.

(For vedtagelse kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.)
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk