Generalforsamling / Generalforsamling 2016 / Forslag til GF 2016

Forslag til GF 2016

Forslag til generalforsamlingen den 18.maj 2016
 
1) Forslaget omhandler ændring af vedtægternes § 10, stk. 2
Fremsat af Christian Hoffmann, Cathrine Arendahl og Charlotte Ryø.
 
Nuværende § 10 stk. 2
Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer,
der er ejere af parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr.
31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal.

Ændres til:
Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer,
der er ejere af parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr.
31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år med lige årstal.

Udvalget kan udvides til at omfatte op til 5 faste medlemmer.
Dette organ har udvidede autonome beføjelser til at fremsætte forslag
gældende kun for Skovringsområdet, ligesom beboerne i samme område har
mulighed for at fremsætte forslag til den årlige generalforsamling kun
gældende for Skovringsområdet.
Udvalget konstituerer sig selv med en kontaktperson til Klokkekildens
bestyrelse.
Forslag til større projekter vedtages på generalforsamlingen og evt.
finansiering besluttes ligeledes på generalforsamlingen.
Alle vedtagelser sker i henhold til stk. 3 nedenfor.

Begrundelse:
• Skovringen har asfalterede veje og er dermed et vejlaug.

• Området har særlige bestemmelser i kraft af deklarationer.

• Området er et tættere og mere koncentreret område, der dermed har
en stor grad af "nærhed" pr. definition.

• Området har vandafledningsproblemer, som vil blive mere udtalte i
fremtiden. Kommunen har haft "LAR-eksperter" (Lokal Afledt
Regnvand) i området for at vurdere tilstanden nu og på sigt.

• På baggrund af ovenstående kan det tænkes, at Skovringen kan indgå
i samarbejder med kommunen, eksterne fonde og videns-institutioner
for at få startet projekter, som på kvalificeret vis kan vende LAR
problematikker og andre problematikker til en fordel.

• Skovringen ligger i det område, det tidligere HUR kaldte "Kvadrant 4".
Her er der ingen direkte fredningsbestemmelser. Derfor er der reelt
ingen argumenter for, at man ikke ville kunne få helårsstatus. Med Vregeringen
nye vurderingstiltag omkring "Fingerplanen" kunne
helårsstatus være en mulighed.

---
 
2) Forslaget omhandler ændring af vedtægternes § 7, stk. 2
Fremsat af bestyrelsen
 
Nuværende vedtægter § 7, stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato, samtidig udsendes dagsorden og regnskab.

Ændres til:
Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato. Sammen med indkaldelse udsendes dagsorden. Regnskab og budgetforslag offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen på grundejerforeningens hjemmeside.
Indkaldelse ved elektronisk post (e-mails) er endvidere gyldig indkaldelse, idet det er det enkelte medlems ansvar, at grundejerforeningen har modtaget korrekt e-mail adresseoplysning, samt at den oplyste adresse endvidere er virksom.
 
Begrundelse:
Halvdelen af alle indkaldelser udsendes på e-mail. Det skal stå i vedtægterne at vi accepterer elektronisk kommunikation.
 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk