Generalforsamling / Generalforsamling 2007 / Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Klokkekilden 2007


Referat af grundejerforeningen KLOKKEKILDEN´s ekstraordinære generalforsamling
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Genetablering af grundejerforeningen Skovringen, ved Katja Gullander (KG), Skovringen 8 m.fl.

Torben Mortensen (TM) tog ordet, før der blev valgt ordstyrer. TM mente, at indkaldelsen ikke var forståelig, at det var noget vrøvl, der stod. Og at der ikke skulle gennemføres en generalforsamling. TM bad udtrykkeligt om at få ført til referat, at han afviste generalforsamlingen og viste et dokument på overhead. (dokumentet er kopieret ind nederst på side 2)

1. Valg af ordstyrer
Formanden Henrik Poulsen (HP) foreslog advokat Birger Hagstrøm (BH) som ordstyrer.
BH blev under protest valgt og kunne efterfølgende konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
BH gennemgik dagsorden.
BH konstaterede, at der er 34 til stede og 87 fuldmagter, dvs. 121 stemmeberettiget.

Der blev diskuteret om forslaget overhovedet skulle gennemgås igen eller om der blot skulle stemmes.

BH gjorde klart, at indkaldelsen var lavet efter aftale på sidste generalforsamling, hvor vi stemte om, at der skulle afholdes ekstraordinær generalforsamling og hvad dagsorden skulle indeholde, derfor er indkaldelsen lovlig godkendt og overholder de punkter og synspunkter, som den bør. BH fortalte også, at der ikke kan diskuteres andre punkter, ej heller eventuelt. Og at vi ikke gik til afstemning før alle har fået deres synspunkter og spørgsmål frem.

Forslagsstillerne mener, at det er op til Ejerlauget Skovringen, om hvem der skal være medlem og hvor, og ikke den enkelte grundejer. Der bliver også spurgt til, hvorfor Klokkekilden er imod forslaget.
Bestyrelsen svarer, at det er op til den enkelte grundejer, hvilken forening, han/hun ønsker at være medlem af, at bestyrelsen er imod, at man tvinger en grundejer ind i en bestemt grundejerforening, men at den enkelte grundejer selv kan bestemme.

Lene Helligkilde: Hvad er det dybere formål med at genetablere Skovringen? Og hvorfor nu når det har fungeret fint med Klokkekilden i mere end 30 år. Hvordan ser økonomien ud? Støtter Skovringen op omkring helårsstatus?

Thomas Budtz (TB): I forhold til hele Buresøs fremtid, er det vigtigt, at vi står sammen alle sammen også med den anden grundejerforening: Buresø. Særligt over for politikkerne. TB opfordrer til, at dem der brænder for vores område, stiller op til bestyrelsesarbejdet fremover.
TB opfordrer til, at vores generalforsamlinger fremover bliver positive og ikke foregår som en samling gamle sure mænd.

Jesper Pommersgaard (JP) synes at TB er fornuftig, men synes, at når den anden forening Buresø lægges til, så bliver vi for store.
JP tror, at det er billigere at køre tre små foreninger frem for én stor. Og så vil han gerne kunne kende formanden.
JP vil gerne ha´ lige hække og fjernet bilvrag.

Kenneth Hansen spørger hvordan vi kan være fælles, når ikke alle er medlem og betaler til foreningen.
Bestyrelsen svarer: Ca. én gang om året opfordrer vi ikke-medlemmer til at blive medlem af foreningen, og pt. er der kun ca. 15 der ikke er medlemmer ud af ca. 330 mulige. Men skal der laves f.eks. nye dræn, vil kommunen foretage fordelingsnøgle, så alle kommer til at betale uanset om de er medlemmer eller ej. Desværre har vi ca. 30 medlemmer, som endnu ikke har betalt sit kontingent, de er fordelt i både Klokkekilde-området og Skovrings-området.

Lizzie Rudolph (LR) opfordrer til at rykke dem i Skovringen, der endnu ikke har betalt.
Bestyrelsen er lige ved at ha´ styr på PBS-delen, og alle der skylder, rykkes i nær fremtid.

TB fortalte om historikken, at da den gamle bestyrelse bestod af flere af initiativtagerne til Skovringen, blev der ikke arbejdet for at få helårsstatus. Derfor blev bestyrelsen væltet og unge kræfter kom til.
Gunna Gustavsson bekræfter, at de unge mennesker der blev stemt ind i bestyrelsen for mange år siden, blev stemt ind, fordi de ville arbejde for helårsstatus, og det ville den siddende bestyrelse ikke

Katja Guldbæk roser den siddende bestyrelse og ville godt ha´ belyst, hvorfor dem der nu tager initiativ til at genetablere Skovringen ikke stiller op til den nuværende bestyrelse i Klokkekilden.

Anni Overgaard spørger hvad der vil ske med drænene, hvis vi laver to grundejerforeninger.
Keld Stau mener ikke at den nuværende forening gør nok ved drænene i Skovringsområdet.
Jan Lassen (JL): Der bliver gjort meget omkring dræn-arbejdet, men lige pt. ligger det i bero, da vi ikke ved, hvad der skal ske fremover mht. foreningerne.

TM læste igen op af deklarationen og fortæller, at der er mange unge mennesker, som er motiveret for at gøre noget for Skovrings-området.
Tidligere passede grundejerne deres ting, det sker ikke i dag og det skal der rettes op på.
Drænarbejde vil den nye grundejerforening ikke røre ved, men lade et firma tage sig af. Og mht. revisor vil det koste kr. 10.000,- om året.

Lene Holmlund: Drænarbejde i Skovrings-området med et ingeniørfirma lyder dyrt. Og revisor til kr. 10.000,- om året for en lille forening på 93 medlemmer lyder også dyrt.. I dag betaler vi kr. 3.000,- for revisor for hele Klokkekilden inkl. vejlauget.
JL: At bruge et eksternt ingeniørfirma er meget dyrt. Det kan slet ikke lade sig gøre for det lille beløb, der opkræves i dag.

Henrik Poulsen gør igen opmærksom på, at i Skovringen skal man være medlem af én forening, men man kan ikke tvinges ind i en bestemt grundejerforening. Definitionen på et ejerlav er en gruppe mennesker med fælles interesse. I det her tilfælde er den fælles interesse asfaltveje i Skovringsområdet.

TM gør igen opmærksom på, at der ikke skal stemmes, da ejerlavet Skovringen aldrig er opløst.
BH: På forrige generalforsamling blev der sat et punkt om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, derfor sidder vi her nu, og det punkt stemmer vi om.

Ole Leander: Det I siger er, at uanset hvad vi beslutter i dag, så mener I, at den gamle Skovringsforening stadig fungerer, at den aldrig har været afblæst.

TB: Vi er nødt til at stå sammen og agere som én stor forening særligt omkring helårsstatus.

Bestyrelsen synes, at det er tarveligt, at initiativtagerne ikke har informeret om de alligevel ikke ønsker en ekstraordinær generalforsamling, da denne generalforsamling løber op i kr. 10.000,- og en forfærdelig masse arbejdstimer.

Katja Gullander: Vi skal stadig ha´ et samarbejde med Klokkekilden omkring helårsstatus og dræn.

TB: I forvejen bruges der meget tid på bestyrelsesarbejde. Nu vil I bruge tid i to forskellige foreninger og bruge tid på at samarbejde også. Det bliver dræbende.

Langt om længe efter to timers diskussion, nåede vi frem til en skriftligt afstemning.
BH læste først vedtægternes §7 op.
3 valgte ikke at stemme
48 stemte for genetablering af Skovringen
70 stemte imod genetablering af Skovringen
I alt 121 stemmer
Forslaget er hermed faldet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk