Generalforsamling / Generalforsamling 2011 / Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har ikke haft mange nye opgaver at arbejde med i det forløbne år. Det har stort set været de kendte problemstillinger vi har beskæftiget os med. Nogen af sagerne trækker i langdrag fordi vi venter på svar fra kommunen som venter på svar fra Skov- og Naturstyrelsen som venter på svar fra…….
Og så videre, og så videre – tingene tager virkelig lang tid.

Mens vi venter på svar har vi bl.a. brugt tiden til at udskifte nogen vejskilte, og da det ikke er alle grundejere der ønsker at søge efter informationer på internettet har vi indkøbt og opsat to nye informationstavler. Den ene er opsat uden for vandværket på Klokkekildevej, den anden er opsat ud for transformatorstationen på Hulvejen, lige over for Skovringen. Vi håber på at vi hermed har skabt et par nye lokale udflugtsmål til glæde for områdets mange hundeluftere.

Ny hjemmeside www.klokkekilden.dk
Vi har udskiftet foreningens hjemmeside med en ny som er mere overskuelig og nemmere at redigere.
Alle grundejerforeningens referater, vedtægter, kontaktinformationer osv. ligger på hjemmesiden som løbende bliver opdateret. Else fra bestyrelsen er iøvrigt i gang med at indsamle historiske billeder og informationer som skal bruges til at lave et afsnit på hjemmesiden om ”Historien om Buresø”.
Har du billeder eller tekst som det kunne være sjovt og interessant at få med, så kontakt Else.

Helårsstatus for Buresø området
I løbet af året har vi flere gange fået bekræftet at kommunen arbejder aktivt for at få Buresøs status ændret fra sommerhusområde til helårsstatus. Politikerne i Folketinget og Region Hovedstaden er i gang med at revidere ”fingerplanen”, hvilket er en oplagt mulighed for samtidigt at få gennemført andre ændringer.
Buresø ligger i det grønne område mellem Frederiksund-fingeren og Hillerød-fingeren, og hvis Buresøs status skal ændres, så skal kommunen bl.a. kunne tilbyde et andet rekreativt område som erstatning for Buresø. Bestyrelsen har peget på Kildedal Park området nede ved Frederiksundsvej, og vi fornemmer at kommunen er med på ideen. Borgmester Willy Eliasen kæmper for det og har haft møder om sagen med  en række folketingsmedlemmer, udvalg og miljøministeren.

Hvis Buresø får helårsstatus håber kommunen at det vil tiltrække flere familier (skatteborgere) til området, men man skal gøre sig klart at den enkelte grundejer ikke automatisk får tilladelse til at bo i sit hus året rundt. I Gribskov og Helsingør kommuner er man længere fremme med konvertering af sommerhusområder, og her har man stillet konkrete krav til grundejerne om at husene skal overholde bygnings- og brandregulativer inden man får tilladelse til helårsbeboelse. Det samme vil med sikkerhed ske for os i Buresø området.

Områdets udvikling
I 2010 havde vi næsten 40 henvendelser fra ejendomsmæglere der skulle bruge informationer i forbindelse med salg af ejendomme i vores område. Det er ganske mange, men sammenlignet med udviklingen i resten af landet er det nok meget normalt. Ejendommene er til salg i ganske lang tid, priserne er ganske lave og det er svært at tiltrække børnefamilier til området fordi helårssituationen ikke er afklaret.

Manglende beskæring af træer og hegn mod veje, stier og fortove
Vi modtager flere og flere henvendelser fra grundejere der er irriterede over de naboer der ikke sørger for at beskære træer og buske og renholde de grønne rabatter. Når vi modtager disse henvendelser sender vi dem videre til kommunen som er ansvarlig for at udstede de nødvendige påbud. Det er stort set de samme grundejere der klages over hvert år, og vi håber at kommunen får statueret nogen eksempler.

Bestyrelsen har i øvrigt udskiftet vores 15 år gamle buskrydder. Kontakt bestyrelsen hvis du vil låne den.

Opsætning af faste hegn bag levende hegn

Vi har i over 2 år ført en sag mod en grundejer der har opsat et stort og mildest talt skæmmende hegn omkring sin grund. Først i kommunen og senere i Natur og Miljøklagenævnet.  I første omgang har vi tabt sagen.Ikke fordi vi ikke har ret, men fordi grundejeren mener at vejen ud for hans grund er en del af hans grund og at hegnet derfor står langt inde på hans grund og ikke er omfattet af reglerne for opsætning af faste hegn. Vi mener at kommunen har behandlet sagen på et forkert grundlag, og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi på at genoptage sagen på det korrekte grundlag. Vi regner med at starte så snart vi er sikre på at grundejeren og ikke grundejerforeningen kommer til at bære sagens omkostninger.

Vi er oprigtigt kede af denne sag som har stor principiel betydning. Vi ønsker alle at bo i et grønt område og vil gerne være fri for at se på rockerborgs-agtige plankeværker. Bl.a. derfor har både vi og kommunen i mange år haft helt klare regler for opsætning af faste hegn som alle forventes at kende og respektere.

Dræn
I det forløbne år har vi modtaget en række afgørelser fra offentlige myndigheder som betyder at vi er nødt til at ændre den måde vi vedligeholder vores dræn på. Kort fortalt så har både vi og såmænd også kommunen  fortolket Vandløbsloven forkert i de sidste 40 år. På generalforsamlingen i år fremlægger bestyrelsen derfor forslag som bringer vore vedtægter i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

I korte træk går det ud på
- at de der har dræn skal betale for vedligeholdelse af disse.
- at de der ikke har dræn ikke skal være med til at betale for vedligeholdelse af dræn.
- at omkostninger til vedligeholdelse af en brønd afholdes af den grundejer på hvis grund brønden ligger.
- at hvis et dræn løber fra én grund ud under en vej og over til en grund på den anden side af vejen, så er det ikke grundejerforeningen men de to grundejere på hver side af vejen der skal sørge for at vedligeholde drænet under vejen (gæsteprincippet).

De sidste 40 år har alle over kontingentet betalt til en fælles vedligeholdelse af drænene. Grundejerforeningen har forestået vedligeholdelse af brønde og dræn. Det har kostet mange penge, men det har også fungeret godt. De sidste to år har generalforsamlingen diskuteret om det er rimeligt at alle skal betale til vedligeholdelse af drænene, eller om kun de der har dræn skal betale til dem. De afgørelser myndighederne har truffet betyder at det er helt klart at vi ikke kan pålægge de grundejere der ikke har dræn at betale til de grundejere der har dræn. Vi er nødt til at ændre vores regler, og kan ikke bruge opkræve kontingent til Klokkekilden som vi efterfølgende bruger til at vedligeholde drænene.

Der er – måske – undtagelser vedr. de brønde i Skovringsområdet som Ejerlauget Skovringen ejer.
Hvis Ejerlauget Skovringen skal betale for vedligeholdelse af disse bliver det med midler fra det ekstra kontingent som Ejerlauget Skovringen opkræver hos sine medlemmer.

Fremover skal drænene vedligeholdes på samme måde som det i mange år er foregået i vores naboforening Buresø. Her har grundejerne med dræn slået sig sammen i drænlaug som så sørger for i fællesskab at vedligeholde deres dræn.

Bestyrelsen sender en meddelelse til de grundejere der har et dræn på deres grund med information om  hvilke andre grundejere der har andel i dette dræn. Vi anbefaler de berørte grundejere at de  opretter et drænlaug så de i fællesskab kan sørge for at vedligeholde det dræn de har en andel i.

Tænk på at når et dræn er stoppet, så er det ofte 30-50 meter inde på røret man skal suge eller spule.
Før man kan løse problemet skal man altså arbejde sig gennem drænet under flere grunde for at nå frem til det sted hvor problemet befinder sig. Det er ikke realistisk at tro at en grundejer kan vedligeholde et dræn uden at samarbejde med de andre drænejere om dette.

Matrikelkort og drænkort
Vi har afsluttet gennemgangen af samtlige matrikler, og på hjemmesiden har vi under punktet ”Kort og godt” lagt kort over hele området med angivelse af hver enkelt matrikel. Vi har lavet en komplet oversigt over hvem der ejer veje og fællesarealer, og dermed har ansvaret for vedligeholdelsen af disse.

I Skovringsområdet har alle veje og fællesarealer selvstændige matrikelnumre. Fire matrikler ejedes af den person der oprindelig udstykkede området i 1960erne. De er i årets løb blevet overdraget til Ejerlauget Skovringen. Tilbage er to matrikelnumre som ejes af en afdød person, og to matrikelnumre som ingen ejer har. Det koster nogen penge at få overdraget disse fire matrikler til Ejerlavet Skovringen. Når det er gjort er der 100% styr på alle matrikler i Skovringsområdet. Ejerlauget Skovringen afholder omkostningerne.

I Klokkekildeområdet er alt et stort kaos. Området er udstykket mange år før der blev fastsat ensartede regler for udstykninger. Resultatet er at nogen grundejere ejer vejen ud til midten, nogen steder er det en  enkelt grundejer der ejer en hel vej, og så er der tilfælde hvor det er stat, kommune eller en helt tredie grundejer eller myndighed der ejer vejen. Desuden er der en masse undtagelser og skøre matrikuleringer. Eks.vis ejes de første 200 meter af Hulvejen og Klokkestien af en grundejer der sikkert ikke ved at han er økonomisk ansvarlig for vedligeholdelse og snerydning af disse veje. At bringe orden i Klokkekildens matrikelkaos vil koste en formue, og resultatet vil næppe stå mål med  indsatsen. Nu har vi skabt overblik, og så må vi tage den derfra. Du finder mere information på hjemmesiden.

Bestyrelsen har indkøbt en ny GPS med et geodætisk kort og er i fuld gang med at kortlægge alle dræn og brønde i området.

Snerydning og vedligeholdelse af veje
Igen i år har det været en hård vinter, og der har som sædvanlig været klaget over manglende snerydning. Vejlauget Skovringen har løst problemet ved at bruge nogen af deres kontingentpenge til at betale for en fælles snerydning. Er du træt af manglende snerydning og vedligeholdelse af den vej du bor på, så tal med dine naboer om at oprette et vejlaug. Snerydning og vedligeholdelse af veje er opgaver som grundejerne selv skal klare, og et vejlaug er oftest den bedste måde at mødes og få aftalt tingene på.

Regnskab 2011 og kontingent for 2012
Regnskabet for det forløbne år er tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside www.klokkekilden.dk under menupunktet Generalforsamling. Kontingentet for 2011 blev vedtaget til kr. 400 pr. matrikel.
På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge et budget baseret på et kontingent for 2012 på kr. 300

Gengangere – hvor tit skal vi sige det
Parkering i rabatten er kun tilladt kortvarigt, og kortvarigt er ikke hver aften og nat ud for din grund.
Nytårsfyrværkeri er ikke tilladt i nærheden af stråtækte huse. Dem er der nogen stykker af i området.

Bestyrelsen på valg – der er plads til flere
Tak til de der har ydet en indsats i bestyrelsen i år. Arbejdet i bestyrelsen er hyggeligt. Vi har fået styr på tingene, og arbejdet er ikke så krævende som det har været. Sådan ønsker vi at det fortsat skal være.
Har du lyst til at være med, så tal med en af os i bestyrelsen og hør hvilken indsats det vil kræve af dig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Klokkekilden
v/ formanden Knud Bille

www.klokkekilden.dk

Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk