Nyttige informationer / GF Klokkekilden vedtægter

Klokkekilden vedtægter

De senest opdaterede vedtægter er er besluttet på generalforsamling 2022.
Du kan læse GF Klokkekildens vedtægter nedenfor.
 
Du kan åbne eller downloade de underskrevne og godkendte vedtægter i PDF format 
Ved at klikke her
 
 

Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkekilden maj 2022

 

 

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkekilden.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål vedrørende Skovringsområdet, de private fællesveje, Klokkekildevejen fra Hulvejen og Skovvej til Skovgården. Endvidere at forhandle medlemmernes fællesinteresser overfor myndigheder og enkeltpersoner, om fornødent med juridisk bistand.

§ 3 Foreningens medlemmer
Stk. 1
Foreningens medlemmer er grundejerne i området.
Stk. 2
Ejerskifte og bopælsforandring skal anmeldes til foreningen.
Stk. 3
Afhænder en grundejer sin ejendom overgår rettigheder og forpligtelser til den ny ejer på overtagelsesdagen.

§ 4 Kontingent
Stk. 1
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2
Kassereren forestår opkrævningen af kontingentet, der forfalder helårligt forud.
Stk. 3
Såfremt kontingent ikke er indgået inden den ordinære generalforsamlings afholdelse, fortaber medlemmet sin stemmeret.

§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og 3 medlemmer samt 1 revisor og 1 bestyrelsessuppleant vælges på lige årstal og 3 medlemmer og kasserer samt 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant ulige årstal.
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer en næstformand.
Stk. 3
Bestyrelsen afholder møde på formandens forlangende, eller når mindst 3 bestyrelses-medlemmer ønsker det, og er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er samlet.
Stk. 4
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5
Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og medlemskartotek.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2
Kassereren fører regnskab under bestyrelsens ansvar overfor generalforsamlingen.
Stk. 3
Revision finder sted.
Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde og dennes eventuelle aflønning.


§ 7 Generalforsamlingen
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato. Sammen med indkaldelse udsendes dagsorden.
Regnskab og budgetforslag offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen på grundejerforeningens hjemmeside.
Indkaldelse ved elektronisk post (e-mails) er endvidere gyldig indkaldelse, idet det er det enkelte medlems ansvar, at grundejerforeningen har modtaget korrekt e-mailadresseoplys-ning, samt at den oplyste adresse endvidere er virksom.
Stk. 3
Hver matrikel har kun 1 stemme.
Stk. 4
Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt.
Der kan dog højest afgives 3 stemmer fra hver fremmødt stemmeberettiget.
Stk. 5
Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag til dagsorden.
6. Valg i henhold til § 5.
7. Eventuelt.
Stk. 6
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før indvarslet generalforsamling.
Stk. 7
Afstemning finder sted ved almindelig håndsoprækning, skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Stk. 8
Til ændringer i foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamling.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Stk. 2
Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun den udsendte dagsorden behandles. Dagsorden må ikke indeholde punktet ”Eventuelt.”
Tegningsretter og hæftelser


§ 9 Tegningsretter og hæftelser

Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, et bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. 
Stk. 3
Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

§ 10 Ejerlavet Skovringen


Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr. 01.01.1977 overdragne formue fra ejerlavet ”Skovringen” benævnes Skovringsfonden og forvaltes af ”Skovringsudvalget” (se stk. 2) i samarbejde med Klokkekilden.

Stk. 2
Skovringsudvalget består af minimum 3 personer, som vælges blandt de medlemmer, der er ejere af parceller optaget på ejerlavet ”
Skovringens” fortegnelse pr. 31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger. Man vælges for en 2 årig periode, med minimum én på valg hvert år. Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller. 
Stk 2.1
Kan Skovringen ikke, på generalforsamlingen, stille med mindst tre medlemmer samt en suppleant til Skovringsudvalget, vil udvalgets opgaver blive varetaget af Klokkekildens bestyrelse indtil næste generalforsamling.
Stk. 3
Skovringsudvalget sørger for den almindelige vedligeholdelse af Skovringsområdets asfaltveje med tilhørende rabatter.
Stk. 4
Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger.
Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller nærmere beskrevet i stk. 2. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed.
Stk. 5
Regnskab for Skovringsfonden aflægges hvert år sammen med grundejerforeningens regnskab. Skovringsfonden skal stedse være særskilt konteret.
Stk. 6
Eventuelle udlæg foretaget af grundejerforeningens kasse skal så vidt muligt udlignes og må ikke overstige 10 % af Skovringsfonden ved afslutningen af seneste regnskabsår.
Stk. 7
”Vejlavet Skovringen” betaler 1/3 af Klokkekildens kasserers eventuelle aflønning.

§ 11 Påtaleret for Ejerlavet Skovringen
Stk. 1

Påtaleretten i henhold til pantstiftende deklaration af 17.03.1964 vedr. matr. nr. 11 b m.fl. Slagslunde by og sogn (Skovrings området) indehaves af grundejerforeningen Klokkekilden, dog at vejvedligeholdelsen i Skovringsområdet varetages af Skovringsudvalget jf. § 10.
Stk. 2
Vedligeholdelse af gangsti og bomme på matr.nr. 12 bs og 11 ax påhviler Klokkekildens Grundejerforening. Påtaleberettiget er Egedal Kommune.

§ 12 Foreningens opløsning
Stk. 1

Til beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kræves 3/4 af samtlige medlemmers stemmer.
Stk. 2
Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 medlemmer, men det stillede forslag opnår stemmeflertal, kan forslaget vedtages endeligt på ekstraordinær indkaldt generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 3
Ved eventuel opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse eller fordeling af foreningens midler.

§ 13 Datering
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 18. maj 2022

 

 

Hanna Rosenqvist - Formand

Cathrine Arendahl - Næstformand

Mette Asmild - Kassere

Maria Wiinberg - Bestyrelsesmedlem

Mette Brandt- Bestyrelsesmedlem

Jesper Egebak - Bestyrelsesmedlem

Karin E. Lind - Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk