Nyttige informationer / GF Klokkekilden vedtægter

Klokkekilden vedtægter

De senest opdaterede vedtægter er er besluttet på generalforsamling 2023.
Du kan læse GF Klokkekildens vedtægter nedenfor.
 
Du kan åbne eller downloade de underskrevne og godkendte vedtægter i PDF format 
Ved at klikke her
 
 
Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkekilden maj 2023


§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkekilden.


§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål vedrørende Skovringsområdet, de private fællesveje, Klokkekildevejen fra Hulvejen og Skovvej til Skovgården. Endvidere at forhandle medlemmernes fællesinteresser overfor myndigheder og enkeltpersoner, om fornødent med juridisk bistand.

§ 3 Foreningens medlemmer
Stk. 1
Foreningens medlemmer er grundejerne i området.
Stk. 2
Ejerskifte og bopælsforandring skal anmeldes til foreningen.
Stk. 3
Afhænder en grundejer sin ejendom overgår rettigheder og forpligtelser til den ny ejer på overtagelsesdagen.

§ 4 Kontingent
Stk. 1
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2
Kassereren forestår opkrævningen af kontingentet, der forfalder helårligt forud. Betalingen forfalder medio februar.
Stk. 3 Såfremt kontingent ikke er indgået inden den ordinære generalforsamlings afholdelse, fortaber medlemmet sin stemmeret.

§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af én formand og min. 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand, som vælges særskilt, samt 2 medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant vælges på lige årstal. 3 medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant vælges i ulige år.
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer en næstformand.
Stk. 3
Bestyrelsen afholder møde på formandens forlangende, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er samlet.
Stk. 4
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5
Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol.


§ 6 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2
Kasseren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen i ulige år. Derudover vælges en revisor for to år ad gangen i lige år, og en revisorsuppleant for to år ad gangen i ulige år.
Stk 3.
Kassereren fører regnskab og medlemskartotek under bestyrelsens ansvar overfor generalforsamlingen.
Stk. 4.
Revision finder sted.
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kasserens arbejde og dennes eventuelle aflønning.

§ 7 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes i tiden 1. april - 1. juni og indvarsles skriftligt med 14 dages varsel at regne fra poststemplets dato. Sammen med indkaldelse udsendes dagsorden.
Regnskab og budgetforslag offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen på grundejerforeningens hjemmeside. Indkaldelse ved elektronisk post (e-mails) er endvidere gyldig indkaldelse, idet det er det enkelte medlems ansvar, at grundejerforeningen har modtaget korrekt e-mailadresseoplysning, samt at den oplyste adresse endvidere er virksom.
Stk. 3
Hver matrikel har kun 1 stemme.
Stk. 4
Denne kan afgives på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. 
Der kan dog højest afgives 3 stemmer fra hver fremmødt stemmeberettiget.
Stk. 5
Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag til dagsorden.
6. Valg i henhold til § 5.
7. Eventuelt.
Stk. 6
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før indvarslet generalforsamling.
Stk. 7
Afstemning finder sted ved almindelig håndsoprækning, skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Stk. 8 Til ændringer i foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af fremmødte samt fuldmagter på generalforsamling.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt ønsker det.
Stk. 2
Ved en ekstraordinær generalforsamling kan kun den udsendte dagsorden behandles. Dagsorden må ikke indeholde punktet ”Eventuelt.”
Stk. 3
Afstemning finder sted ved almindelig håndsoprækning, skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis blot 1 medlem ønsker dette. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af fremmødte og fuldmagter.
Stk. 4
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skrifteligt af bestyrelsen, med et varsel på mindst 2 uger. Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til ekstraordinær generalforsamling.

§ 9 Tegningsretter og hæftelser
Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, et bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.
Stk. 3
Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

§10 Vedligehold
Stk. 1
Vedligeholdelse af gangstier og bomme på matr.nr. 12 bs og 11ax påhviler Klokkekildens Grundejerforening. Påtaleberettiget er Egedal Kommune.

§ 11 Foreningens opløsning
Stk. 1
Til beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kræves 3/4 af samtlige medlemmers stemmer.
Stk. 2
Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 medlemmer, men det stillede forslag opnår stemmeflertal, kan forslaget vedtages endeligt på ekstraordinær indkaldt generalforsamling ved simpel stemmeflerhed. 
Stk. 3
Ved eventuel opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse eller fordeling af foreningens midler.
§ 12 Datering
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 24. maj 2023.
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk