Skovringsudvalget / Information om indkørsler og vejrabatter

Information om vejrabatter

Da Skovringsområdet blev udstykket i 1964-65 blev der på helt normal vis etableret fællesarealer i udstykningen. Da den sidste grund var solgt, blev fællesarealerne som det er normalt i Danmark overdraget til grundejerforeningen.

I Skovringsområdet udgør fællesarealerne bl.a. en to meter bred rabat mellem vejarealerne og grundejernes matrikler. Ifølge deklarationen skal den enkelte grundejer vedligeholde rabatten.

Det er altså grundejerforeningen der ejer rabatterne (fællesarealerne), og grundejerne der skal vedligeholde rabatterne efter de til enhver tid gældende regler.


I forbindelse med udstykningen blev der lavet en overkørsel - en indkørsel - fra vejen og ind til grundejerens grund. Overkørslen (indkørslen) til grundene i Skovringen er anlagt på Skovringens fællesarealer, og er IKKE en del af grundejerens ejendom. Når rabatten ikke tilhører grundejeren, kan grundejeren selvfølgelig ikke disponere over denne jord.

Den oprindelige bredde var 3,5 meter.
De 3,5 meter svarer til bredden på den parkeringsplads som grundejeren ifølge deklarationen har pligt til at anlægge på sin grund.. Derudover var der oprindelig en rabat på 0,5 meter i hver side. Ifølge deklarationen skal hele rabatten være tilsået med græs.

Da det er grundejerforeningen der ejer de to meter rabat skal man søge ejeren om tilladelse til at udvide sin overkørsel (indkørsel) med grundejerforeningens jord INDEN man ændrer sin overkørsel. 
Det er der p.t. ingen der har gjort.

Misforståelse - en eller to indkørsler
Den gældende Lokalplan 8.05.3 tillader 2 overkørsler.
Dette gælder for de øvrige grunde i GF Klokkekilden. Her er der ikke nogen rabat mellem grundejerens matrikel og vejen.

I Skovringen er det anderledes.
Lokalplaner kan i nogen tilfælde tilsidesætte en deklaration, men i Skovringen er det grundejerforeningen, og ikke grundejeren, der ejer det areal som en ekstra indkørsel skal føres hen over. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser der giver en grundejer ret til at disponere over grundejerforeningens jord.

I Skovringen er det deklarationen og ikke lokalplanen der er gældende, og uden tilladelse fra grundejerforeningen er det IKKE tilladt at anlægge en ekstra overkørsel (indkørsel). Der er ingen der har ansøgt om eller har fået en sådan tilladelse.


Ansøgning til kommunen
Hvis en grundejer ønsker at udvide eller ændre sin overkørsel ud over det oprindelige mål, SKAL der ansøges herom til Egedal Kommunes vejafdeling inden ændring af overkørslen påbegyndes.

Efterfølgende skal der indhentes skriftlig tilladelse hos GF Klokkekilden, da rabatten ikke tilhører grundejeren, men er et fællesareal ejet af grundejerforeningen.
 
I rabatterne er nedgravet elkabler, telefonledninger, vandrør, samt andre kabler og rør. Hvis en grundejer har ændret en overkørsel, og det af tekniske eller andre årsager er nødvendigt at grave overkørslen op, kan grundejeren ikke forvente erstaning eller hjælp til retablering af overkørslen.

Bestyrelsen satser på at udarbejde et regelsæt for etablering af brede indkørsler, samt at få lovliggjort eller nedlagt de overkørsler der allerede er anlagt.

Ingen af de ændrede overkørsler er anlagt med tilladelse fra kommune eller grundejerforening. De er ikke lovligt anlagt.

----

Problemer med afledning af regnvand
Som alle grundejere i Skovringsområdet ved, så har der altid været store problemer med afledning af regnvand og vand fra småsøer i området.

Der har været talt om millionprojekter der skulle finansieres af grundejerne og løse problemerne. Afledning af vand er en væsentlig årsag til, at det ikke duer bare at give los og tillade at rabatterne flisebelægges eller asfalteres.

Flere af de indkørsler der er anlagt uden tilladelse giver problemer og nabostridigheder. Fordi de bedækkede indkørsler afleder store vandmasser til nabogrunde og asfaltveje.

Bestyrelsen har i flere år forsøgt at råbe grundejerne op og bede dem sørge for ordentlig afvanding af deres indkørsler, men vi taler for døve ører.

Nogen grundejere synes at det er i orden at lade deres vand løbe over vejen over på naboer og genboers grunde, hvilket giver dem problemer. Flere steder kan man se, at asfalten på vejene har taget skade p.g.a. underminering. Det medfører ekstra udgifter for de øvrige grundejere.
 
----


Det er selvfølgelig uacceptabelt at nogen grundejere skal have ødelagt deres beplantning fordi andre uden tilladelse anlægger en bedækket indkørsel. Bestyrelsen har fået flere henvendelser og klager over regnvand der løber fra flisedækkede indkørsler over vejen og ind på genboens grund, og/eller fra store flisebelagte terrasser ind på naboens grund.
Vi har spurgt Egedal Kommune og fået dette svar:

Regnvand der lander på befæstede arealer bliver efter spildevandsbekendt-gørelsen defineret som spildevand. Man skal i princippet altid have en tilladelse til at aflede eller nedsive spildevand, uanset om det er på egen grund eller andre steder.

Spørgsmålet om lovligheden i at aflede overfladevand fra en flisebelagt indkørsel til anden matrikel, skal efter min overbevisning behandles efter spildevands-bekendtgørelsens kapitel 13, § 34.

Jf. § 34 kan kommunen give tilladelse til udledning og/eller udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på overfladen. Og man må vel sige, at afledt regnvand fra en flisebelagt indkørsel, er uden jordbrugsmæssig værdi. Implicit heri ligger altså, at man ikke uden tilladelse må udlede overfladevand på jordoverfladen. § 34 kræver ligeledes, ved en eventuel tilladelse, at udledning ikke må medfører gener for omboende eller overfladeafstrømninger.

Vejledningen til kapitel 13, § 34 nævner herudover, at der ved en eventuel tilladelse skal sikre at der ikke på nogen årstid forekommer overfladisk afstrømning til omkringliggende ejendomme.

Alt i alt må man ikke aflede spildevand (regnvand fra befæstede arealer) uden en tilladelse.

Iflg. de oplysninger bestyrelsen har fået fra Egedal Kommune er der IKKE udstedt nogen tilladelser til anlæg af bredere eller bedækkede overkørsler eller udledning af spildevand i Skovringsområdet.  

Bestyrelsen har efter bemyndigelse ra generalforsamlingen indhentet juridisk rådgivning fra advokat, landets førende ekspert på området og fra Egedal Kommune. 
Vi arbejder videre med dette problem.

----

Status efter generalforsamlingen 2015 er, at det IKKE er tilladt at ændre sin overkørsel, og at INGEN har fået tilladelse til at ændre en overkørsel. Hvis en grundejer har ændret sin overkørsel er der iflg. gældende regler tale om selvtægt hvor grundejeren uden tilladelse har inddraget et stykke af en anden mands jord i sin indkørsel.

Hvis de døve grundejere ikke på et tidspunkt finder ud af at løse de problemer de påfører deres naboer og fællesskabet vil en klage på et tidspunkt medføre, at grundejerforeningen bliver tvunget til at anlægge et civilt søgsmål mod en eller flere grundejere for at få en endelig afklaring af disse problemer.

Da det er grundejereforeningen - fællesskabet - mod en grundejer kan det blive meget dyrt for den enkelte.
 

 
Grundejerforeningen Klokkekilden - Buresø - 3550 Slangerup  | klokkekilden@yahoo.dk